Budapest történetének válogatott bibliográfiája

1991–2001

 Összeállította: Sántháné Antal Sára

Tartalomjegyzék:

1.      Várostörténeti kutatás, történész-életművek

2.      Címertan

3.      Geneológia, budapesti családok története

4.      Városábrázolás. Ikonográfia

5.      Régészet

6.      Történeti földrajz és térképészet

7.     Életmód, néprajz, nyelvészet

8.      Budapest történetét összefoglaló vagy több korszakot tárgyaló művek

9.     Budapest története az őskorban

10.  Budapest története a római korban

11.  Budapest története a népvándorlás korától

12.  Budapest története a törökkorban

13.  Budapest története 1686–1849 között

14.  Budapest története 1849–1918 között

15.  Budapest története 1919–1945 között

16.  Budapest története 1945–1990 között

17.  Budapest és a központi régió fejlesztése 1990 után, összehasonlítás más városokkal

18.  Városrészek, kerületek, parkok, utcák, terek története

19.  Építészettörténet, épületek története

20.  Népesség, statisztika

21.  Közigazgatás–történet, várospolitika

22.  Közművek, közszolgáltatások története

23.  Közlekedéstörténet

24.  Posta, távközlés története

25.  Gazdaságtörténet (ipartörténet, kereskedelem)

26.  Pénzügy, banktörténet

27.  Vendéglátás, idegenforgalom története

28.  Szociálpolitika története

29.  Egyháztörténet, egyházi intézmények

30.  Orvostörténet, egészségügyi intézmények

31.  Közgyűjtemények

32.  Művelődéstörténet

33.  Irodalomtörténet

34.  Művészettörténet

35.  Színház- és zenetörténet

36.  Tudománytörténet

37.  Tömegkommunikáció, sajtó, könyvkiadás története

38.  Oktatás- és iskolatörténet

39.  Sporttörténet

 

Bevezetés

                  A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményének hagyományos, egyúttal az egyik legfontosabb feladata a fővárossal kapcsolatos helytörténeti-helyismereti irodalom adatainak gyűjtése és közrebocsátása.

 

                  A budapesti témájú publikációkat bibliográfiai könyvsorozatokban és adatbázisokban tettük közzé. Mindezek mellett szükségesnek bizonyult egy-egy időszak átfogó, válogató jellegű áttekintése is. Ezt a szerepet tölti be jelen bibliográfiánk, amelyben ezúttal az 1991 és 2001 közötti évek legfontosabb könyveit, tanulmányait és cikkeit igyekeztük összefoglalni.

                 

                  Válogatásunk döntően történeti feldolgozásokat tartalmaz. Ez alól csak a 17. fejezet a kivétel: itt Budapest jövőjével, fejlesztési kérdéseivel, régiójával kapcsolatos írásokat, továbbá a fővárosunkat más nagyvárosokkal összehasonlító műveket gyűjtöttük egybe.

 

                  A bibliográfiai tételeket témakörökben csoportosítottuk. A Buda visszavívásáig (1686) tartó időszakokról szóló írások esetében a kronológiai elv volt az elsődleges, vagyis a műveket a megfelelő történeti korszakokhoz soroltuk. A későbbi korokat tárgyaló publikációknál ez a rendező elv kiegészült a különböző szakterületek szerinti osztályozással. Bár értelemszerűen egy-egy cikk, könyv több témakörbe is beosztható lett volna, csak egy helyen tüntettük fel. A recenziókat az ismertetett mű leírásához kapcsoltuk. 

 

Időszaki kiadványok rövidítései

 

2000   =     2000

Acta archaeol. Acad. Sci. Hung.= Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae

Acta hist. art. Acad. Sci. Hung. =Acta historiae artium Academiae Scientiarum Hungaricae
Acta oeconom.  = Acta oeconomica
Acta orient. Acad. Sci. Hung.  = Acta orientalia Academiae Scientarum Hungaricae

Aero hist.  = Aero historia

Aetas =   Aetas

Agrártört. szle = Agrártörténeti szemle

Alföld =   Alföld
Állam jogtud. = Állam és jogtudomány
Alm. / Bp. Románok Kult. Társ. = Almanach/ Budapesti Románok Kulturális Társasága

Alma mater = Alma mater
Ann. Univ. Sci. Bp. Sec. Iur.  = Annales Universitatis Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio iuridica

Ann. Univ. Sci. Bp. Rolando Eötvös Nom. Sec. geogr. = Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis Rolando Eötvös Nominitae. Sectio geografica

Ann. Univ. Sci. Bp. Rolando Eötvös Nom. Sec. Ling. = Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis Rolando Eötvös Nominitae. Sectio linguistica

Anthropol. közlem.  =   Anthropológiai közlemények
Archaeol. ért. = Archaeológiai értesítő
Ars
decor. =  Ars decorativa
Ars
Hung. =  Ars Hungarica
Árgus =   Árgus

Balkon  = Balkon
Balneol. gyógyfürdőü. gyógyidegenforg. = Balneológia, gyógyfürdőügy, gyógyidegenforgalom
Barátság =   Barátság
Beiträge zur Mittelarchäologie in Österreich  = Beiträge zur Mittelarchäologie in Österreich

Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen = Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen

Bolyai évkv. = Bolyai évkönyv
Bolyai hírek = Bolyai hírek

Bolyai szle = Bolyai szemle

Bp. business   = Budapest business
Bp. közeü. =   Budapesti közegészségügy
Bp. negyed  = Budapesti negyed
Bp. nev.  =   Budapesti nevelő
Bp. rég.  = Budapest régiségei
Bp. Rom. Kult. Társ. Almanachja =  A Budapesti Román Kulturális Társaság almanachja
BUKSZ  =  BUKSZ–Budapesti könyvszemle
Business and economic history = Business and economic history

Cah. d’ études hongr. = Cahiers d’ études hongroises
Carnuntum Jahrb. = Carnuntum Jahrbuch

Cart. Hung. = Cartographica Hungarica

CET = CET
CEU Hist. Dep. yearb  = Central European University: History Department yearbook

Comitatus = Comitatus

Commun. archaeol. Hung. = Communicationes archaeologicae Hungariae
Confessio  = Confessio
Családi ház  = Családi ház
Demográfia = Demográfia
Diakónia =     Diakónia
Dunakanyar =   Dunakanyar
Dunatáj =   Dunatáj
Educatio  =  Educatio
Egészségnevelés =   Egészségnevelés

Egyet. Kvt. évkv. = Az Egyetemi Könyvtár évkönyve

Egyh. épít. = Egyházi építészet

Elektrotechnika = Elektrotechnika

Élelmez.ip. = Élelmezési ipar

Élet. irod. = Élet és irodalom

Élet tud = Élet és tudomány

Életünk = Életünk

Enigma = Enigma

Ép.- építtud. =  Építés-, építészettudomány
Épít. felújítás  =   Építés, felújítás
Építéstechnika = Építéstechnika

Éremt. l.  = Éremtani lapok
Eur. utas = Európai utas
Eur. szle = Európai szemle

Esély  =   Esély
Eszmélet =   Eszmélet
Eszterházy Károly Tanárképző Főisk. tud. közlem. Tanulm. francia nyelv, irod. kult. köréből = Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a francia nyelv, irodalom és kultúra köréből

Ethnographia  =  Ethnographia
Europa Regional = Europa Regional
Évf. műsz. termtud. = Évfordulóink a műszaki és természettudományokban
Évkv./ Az 1956-os M. Forrad. Történetének Dokumentációs és Kutatóint. évkv.  = Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete évkönyve
Ezredvég = Ezredvég
Falu, város, régió = Falu, város, régió
Filat. szle = Filatéliai szemle

Filmkultúra   = Filmkultúra

Filmvilág = Filmvilág

Fizikai szle = Fizikai szemle
Fol. archaeol. = Folia archaeologica

Fol. hist.  = Folia historica
Fol. theol. = Folia theologica

Fons = Fons
Forrás   =   Forrás
Fotóművészet = Fotóművészet
Főisk. figy. = Főiskolai figyelő
Földr. ért.  = Földrajzi értesítő

Földr. közlem. = Földrajzi közlemények
FSZEK évkv. =   A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve

Gazd. stat. = Gazdaság és statisztika
Gazd. társad. = Gazdaság és társadalom

GeoJournalGeoJournal

Gép  = Gép
GeoJournalGeoJournal
Geod. kartogr. = Geodézia és kartográfia
Gyógyped. szle = Gyógypedagógiai szemle
Gép  = Gép

Háború és 49 év béke  =   Háború és 49 év béke
Hadtört. közlem. =   Hadtörténeti közlemények

Hadtudomány = Hadtudomány

Három holló = Három holló: Zeitschrift für ungarische Kultur

Haemus   =  Haemus
Havi m. fórum  = Havi magyar fórum
Helikon =   Helikon

Herman Ottó Múz. évkv. = A Herman Ottó Múzeum évkönyve

Hidrol. közl. =   Hidrológiai közlemények

Híd = Híd

Hidrol. közlem. =   Hidrológiai közlemények
Hidrol. táj.   =   Hidrológiai tájékoztató
Hírlevél: a Kereszténydemokrata Néppárt tájékoztatója
História = História
Hitel   =   Hitel
Holocaust füzetek  =  Holocaust füzetek
Holmi =   Holmi
Honismeret  =  Honismeret
Humánpol. szle =  Humánpolitikai szemle
Hung.quart.   =  The Hungarian quarterly

Hung. studies reviewHungarian studies review
Hung. studies  =   Hungarian studies
Igen   =   Igen
International Journal of Urban and Regional Research

Int. szle =  Intézeti szemle
Irodalomismeret  =     Irodalomismeret
Ipargazdaság    =   Ipargazdaság
Irodalomtörténet =     Irodalomtörténet

Irodtört. közlem. = Irodalomtörténeti közlemények
Iskolakultúra  =  Iskolakultúra
Járművek, mezőgazd. gépek =  Járművek, mezőgazdasági gépek
Jel – kép =   Jel – kép
Jogtud. közl.   =   Jogtudományi közlemények
Juss    =     Juss
Kapu    =     Kapu
Keletkutatás     =   Keletkutatás
Kém. közlem. =     Kémiai közlemények

Keresk. szle   =   Kereskedelmi szemle

Keresztény igazság = Keresztény igazság
Kispesti krón. = Kispesti krónika
Klió  =   Klió

Korall = Korall

Kortárs = Kortárs

Korunk = Korunk
Kommentár =   Kommentár
Könyvtáros  =     Könyvtáros
Körny. fejl. =   Környezet és fejlődés
Közlek. Múz. évkv. =   A Közlekedési Múzeum évkönyve

Közlekép.- mélyéptud. szle = Közlekedésépítés- és mélyépítéstudományi szemle
Közlektud. szle =   Közlekedéstudományi szemle

Köznevelés = Köznevelés

Közúti mélyép.szle = Közúti mélyépítési szemle

Kritika    =     Kritika

Kult. köz. = Kultúra és közösség
Kvt. figy. = Könyvtári figyelő

Kv. kvt. kvt. = Könyv, könyvtár, könyvtáros

Kv. nev. = Könyv és nevelés

Lege artis med. =  Lege artis medicinae

Lelkipásztor = Lelkipásztor
Liget     =     Liget
Limes   =     Limes
Lvt. közlem. =    Levéltári közlemények
Lvt. szle      =   Levéltári szemle

M. állatorv. l. = Magyar állatorvosok lapja
M. egyháztört. évkv=   Magyar egyháztörténeti évkönyv
M. egyháztört. vázl. = Magyar egyháztörténeti vázlatok
M. energ.    =   Magyar energia
M. épip.       =   Magyar építőipar
M. épműv.   =   Magyar építőművészet
M. felsőokt.   =   Magyar felsőoktatás
M. graf.    =     Magyar grafika
M. iparműv. =     Magyar iparművészet

M. jog. =Magyar jog

M. kém. fi. = Magyar kémiai folyóirat

M. kém. l.   =   Magyar kémikusok lapja
M. közig. =     Magyar közigazgatás
M. kvszle  =     Magyar könyvszemle

M. lettre int. = Magyar lettre internationale
M. mentésü =     Magyar mentésügy
M. múz. = Magyar múzeumok

M. műemlékvéd. = Magyar műemlékvédelem

M. napló    =   Magyar napló
M. nyelv    =     Magyar nyelv

M. Olimpiai Akad. évkv. =    A Magyar Olimpiai Akadémia évkönyve

M. ped.   =     Magyar pedagógia

M. pszichol. szle    =   Magyar pszichológiai szemle
M. szle    =     Magyar szemle
M. távközl. =  Magyar távközlés
M. tud.    =     Magyar tudomány
M. világl. =     Magyarok világlapja
M. zene       =   Magyar zene

Mozgó világ   =   Mozgó világ
Múlt jövő   =   Múlt és jövő
Múltunk       =   Múltunk
Múz. lev.  =     Múzeumi levelek

Múzsák   =     Múzsák
Muzsika    =     Muzsika
Műemlékvédelem    = Műemlékvédelem
Műemlékvéd. szle =   Műemlékvédelmi szemle
Műhely   =     Műhely
Műsz. egy. kvt.   =   Műszaki egyetemi könyvtáros
Műsz. terv=     Műszaki tervezés 

Műv. víz. nev . = Művészeti vizuális nevelés
Művtört. ért.  =     Művészettörténeti értesítő
Napjaink    =   Napjaink
Ném. filol. tanulm. =   Német filológiai tanulmányok
Népr. ért.    =   Néprajzi értesítő
Népr. hírek  =     Néprajzi hírek
Névt. ért.     =   Névtani értesítő
Nevtört. táj. =     Neveléstörténeti tájékoztató
New Hung. quart. =   The new Hungarian quarterly
Num. közl. = Numizmatikai közlöny

Octogon = Octogon

Ókortud. ért. = Ókortudományi értesítő
Országépítő = Országépítő
Orsz. Rabbiképző Int. évkv. = Az Országos Rabbiképző Intézet évkönyve
Orv. hetil. = Orvosi hetilap
Orv. kvt. =   Orvosi könyvtáros
Orvtört. közlem.=  Orvostörténeti közlemények
OSZK évkv. =Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve
Óvod. nev. = Óvodai nevelés

Óvó- tank. főisk. tud. közlem. = Óvóképző és tanítóképző főiskolák tudományos közleményei

Ökotáj = Ökotáj

Örökségvédelem = Örökségvédelem

Österreich. Osthefte = Österreichische Osthefte

PannoniaPannonia
Partium =   Partium
Pavilon =     Pavilon
Pedagógusképzés    =   Pedagógusképzés

Pest m. múz. h. =  Pest megyei múzeumi híradó

Petermanns Geographische Mitteilungen
Pénzü. szle =  Pénzügyi szemle
Phralipe     =     Phralipe
Polit.tud. szle =   Politikatudományi szemle
Propag. rekl.  =   Propaganda reklám

Prot. szle = Protestáns szemle

Rádiótechnika   =   Rádiótechnika
Regio = Regio
RebellitásRebellitás
Ref. egyh=    Református egyház

Regio = Regio

Remény = Remény

Rendész. szle =     Rendészeti szemle
Ring   =     Ring
Rubicon  =     Rubicon
Sic itur ad astra   =       Sic itur ad astra

Sine morbo = Sine morbo

Spesimina nova

Stat. szle   =   Statisztikai szemle

Stud. appl. linguist. =    Studies in applied linguistic
Studia musicol. Acad. Sci. Hung=     Studia musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae

Szakképzési szle = Szakképzési szemle
Szakoktatás = Szakoktatás

Szalon = Szalon

Századok = Századok
Szeged  = Szeged
Színház =     Színház
Színhtud. szle =       Színháztudományi szemle

Szoc. munka     =   Szociális munka
Szociol. szle   =   Szociológiai szemle
Szombat  =     Szombat
Szülőföldünk   =     Szülőföldünk

Tanárk. tud. =     Tanárképzés és tudomány
Tanulm. Bp. múltjából = Tanulmányok Budapest múltjából

Tanulm. cikk. főv. gyermekvéd. kör.        Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből
Tanulm. termtud. techn. orv. tört. = Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből

Társad. szle =  Társadalmi szemle

Társadalomkutatás     Társadalomkutatás

Távlatok   =  Távlatok
Technika   =  Technika
Techntört. szle Technikatörténeti szemle

Tekintet        Tekintet
Tér társad. = Tér és társadalom

Termész. világa  =  Természet világa
Theol. szle   = Theológiai szemle
Ther. Hung
=  Therapia Hungarica

Török füz. =  Török füzetek

Tört. szle = Történelmi szemle

Tört. tanulm.  = Történeti tanulmányok
Tud. műsz. táj.
= Tudományos és műszaki tájékoztatás

Turista mag.   = Turista magazin
Turul  
= Turul

Új élet = Új élet

Új honvéds. szle =     Új honvédségi szemle
Új horizont =  Új horizont
Új írás 
=  Új írás
Új katedra 
=  Új katedra
Új m. épműv. = Új magyar építőművészet
Új műv.   =   Új művészet
Új ped. szle  
=    Új pedagógiai szle

Újpesti helytört. ért. = Újpesti helytörténeti értesítő

Unió    =   Unió

Utóirat = Utóirat

Üzemtört. ért.   =    Üzemtörténeti értesítő
Üzenet    
=    Üzenet
Valóság    
=    Valóság
Vár. közlek.
=     Városi közlekedés
Vasúthist. évkv
=     Vasúthistória évkönyv
Vendéglátás   
=  Vendéglátás
Világ    
=     A Világ
Világosság 
=    Világosság
Wiener Geschichtsblätter  =  Wiener Geschichtsblätter
Zeneszó     
=    Zeneszó

 

 

 

Vissza a tartalomjegyzékhez