Főmenü » Használat

Használati Szabályzat 2019

Ez egy archív cikk, a benne szereplő információk a megjelenés idején
pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.


A Használati Szabályzatot a Fővárosi Közgyűlés Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a 155/2018. (XI.08.) számú EENKB határozatával jóváhagyta.
Hatályos: 2019. január 1-jétől. Online változat.

I. Általános szabályok
II. Könyvtári tagság
III. Szolgáltatások
IV. Egyes szolgáltatások részletes szabályozása
V. Egyéb szabályok
Záradék
MellékletekI. Általános szabályok


 1. 1. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (a továbbiakban: Könyvtár vagy FSZEK) nyilvános könyvtár; szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki használatának szabályait elfogadja és betartja.
 2. 2. A szabályzat a Könyvtár valamennyi tagkönyvtárában (ld. 5. sz. melléklet) egységesen érvényes.
 3. 3. Munkarend, nyitvatartási rend
  1. 3.1. A nyitvatartás rendjéről a Könyvtár köteles a használókat tájékoztatni.
  2. 3.2 Az éves munkarendet a Könyvtár honlapján közzéteszi.
  3. 3.3. A Könyvtár az ünnepnapokon zárva tart.
  4. 3.4. A tagkönyvtárak – a működési feltételek figyelembe vételével – nyáron csökkentett nyitvatartással működhetnek, illetve zárva tarthatnak. Az eseti zárvatartások idejére a szolgáltatások rendjét a főigazgató utasításban szabályozza. A Könyvtár fenntartója egyéb okok miatt elrendelhet zárvatartást.
  5. 3.5. A tagkönyvtárak hatályos nyitvatartási rendje az 5. sz. mellékletben található.
 4. 4. A Könyvtár a Használati Szabályzat nyomtatott és elektronikus változatát valamennyi tagkönyvtárban hozzáférhetővé teszi, a díjtétel-táblázatot (ld. 7. sz. melléklet) jól látható helyen kifüggeszti.
 5. 5. A Könyvtár működéséhez és használatához kapcsolódó legfontosabb jogszabályokat az 1. sz. melléklet sorolja fel.II. Könyvtári tagság


 1. 1. Könyvtári tagságot bármely természetes vagy jogi személy személyes regisztrációval és beiratkozással létesíthet. A személyes regisztráció vagy beiratkozás során a könyvtárhasználó adatait (természetes személyazonosító adatok és lakcím) a Könyvtár nyilvántartásba veszi.

2. Regisztráció


 1. 2.1. A regisztráció alkalmával a Könyvtár az összes FSZEK-tagkönyvtár használatára jogosító regisztrációs olvasójegyet állít ki, amelyet minden használni kívánt tagkönyvtárban érvényesíttetni kell. Az olvasójegy a kiállítás napjától számított 12 hónapig érvényes.
 2. 2.2. A regisztrációs olvasójegy éves kiállításának adminisztrációs díját a díjtétel-táblázat (ld. 7. sz. melléklet) tartalmazza.
 3. 2.3. A regisztrációval rendelkező használók a Könyvtár alapszolgáltatásait és egyes térítéses szolgáltatásokat vehetnek igénybe. (Részletesen ld. a III. Szolgáltatások fejezetben.)

3. Beiratkozás


 1. 3.1. A beiratkozás a regisztrációhoz kötött alapszolgáltatásokon túl egyéb szolgáltatások igénybe vételére is jogosít.
 2. 3.2. Beiratkozni 1 (egy) napra, 3 (három), 6 (hat) vagy 12 (tizenkét) hónapra lehet.
 3. 3.3. A Könyvtárba beiratkozhat
  1. - 3.3.1. saját jogán
   1. a) minden cselekvőképes nagykorú magyar állampolgár;
   2. b) tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár;
   3. c) magyar igazolvánnyal vagy magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező külföldi állampolgár a magyar állampolgárokra vonatkozó általános feltételekkel;
  2. - 3.3.2. a törvényes képviselőjének készfizető kezessége mellett
   1. a) minden 18 év alatti személy;
   2. b) nem cselekvőképes vagy korlátozottan cselekvőképes személy; valamint
   3. c) a fenti kategóriákba nem tartozó külföldi állampolgár;
  3. - 3.3.3. magyarországi vagy európai uniós telephellyel rendelkező jogi személy.
 4. 3.4. A beiratkozás alkalmával a Könyvtár napijegyet, vagy kölcsönzésre is jogosító olvasójegyet állít ki, amely a kiállítás vagy a hosszabbítás napjától érvényes abban a tagkönyvtárban, ahol váltották.
 5. 3.5. A napijegy és az olvasójegy
  1. - Az olvasójegy személyre szól, annak bárminemű használata másra át nem ruházható.
  2. - Féléves (6 hónap) vagy éves (12 hónap) beiratkozással a FSZEK valamennyi tagkönyvtára egyidejű használatára jogosító bérleti tagság is váltható. A bérleti tagsághoz kötődő olvasójegyet valamennyi használni kívánt tagkönyvtárban az első használat előtt érvényesíttetni kell.
  3. - Súlyos fogyatékosságot igazoló személyeknél vagy különös méltánylást érdemlő esetekben könyvtári tagsága ideje alatt a könyvtárhasználó meghatározott időtartamra, meghatalmazottja útján is igénybe veheti a könyvtári szolgáltatásokat.
  4. - Az olvasójegy elvesztését a használó köteles bejelenteni a Könyvtárnak.
  5. - A Könyvtár a bejelentést megelőző visszaélés következményeiért felelősséget nem vállal.
  6. - Az érvényességi időn belül elveszett olvasójegyet a Könyvtár díj fizetése ellenében pótolja (ld. 7. sz. melléklet).

4. Beiratkozási kedvezmények


 1. 4.1. A beiratkozási, illetve az adminisztrációs díj fizetése alól mentesülnek:
  1. - a 16 éven aluliak (1997. évi CXL. tv.);
  2. - a 70 éven felüliek (1997. évi CXL. tv.);
  3. - könyvtári dolgozók (6/2001. (01.17.) Korm. rendelet) és a FSZEK nyugdíjasai;
  4. - a muzeális intézmények és a levéltárak dolgozói (6/2001. (01.17.) sz. Korm. rendelet szerint);
  5. - a súlyos fogyatékosságot tanúsító háziorvosi vagy szakorvosi igazolással rendelkezők (335/2009. (XII.29) Korm. rendelet).
 2. 4.2. 50%-os kedvezmény jár a jogosultság érvényességének idejére:
  1. - az érvényes hazai és európai uniós, illetve nem európai uniós állampolgársággal rendelkezők esetén nemzetközi diákigazolvánnyal rendelkező tanulóknak, hallgatóknak (6/2001. (01.17.) Korm. rendelet),
  2. - a nyugdíjasoknak 70 éves korig,
  3. - azoknak, akik az önkormányzattól rendszeres szociális segélyt kapnak,
  4. - azoknak, akik gyermekgondozási díjat (GYED) kapnak,
  5. - azoknak, akik gyermekgondozási segélyben (GYES), illetve gyermeknevelési támogatásban (GYET) vagy csecsemőgondozási díjban (CSED) részesülnek, illetve
  6. - a Magyar Államkincstár által kiadott hatósági igazolványokkal rendelkezőknek.
 3. 4.3 A beiratkozási díj alóli mentességet, vagy a kedvezményre való jogosultságot minden esetben és alkalommal igazolni kell.

5. Könyvtárhasználói nyilatkozat


 1. 5.1. A tagság létesítésekor a használó nyilatkozatot tesz. Ebben kijelenti, hogy
  1. - a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár használója kíván lenni;
  2. - a Könyvtár Használati Szabályzatát megismerte, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tartja; illetve hogy
  3. - az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte, s az abban foglaltakat tudomásul vette.
 2. 5.2. A könyvtárhasználó a nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Könyvtár a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kezelje személyes adatait.
 3. 5.3. A nyilatkozat a könyvtári tagság megszűnéséig érvényes.

6. Készfizető kezesség


 1. 6.1. A készfizető kezes a könyvtárhasználó beiratkozásakor készfizető kezességi szerződést köt a Könyvtárral (ld. 4/1. és 4/2. sz. melléklet). A szerződés két példányban töltendő ki.
 2. 6.2. A készfizető kezes a szerződés aláírásával nem válik könyvtári taggá.
 3. 6.3. A készfizető kezessel váltott könyvtári tagság – a tartozások rendezését követően – a kezességi szerződés lejáratának napján megszűnik.
 4. 6.4. A 18. életév betöltése után a használó személyes felelősséggel tartozik a Könyvtárnak (ld. 3.3.2. b) pont).

7. Adatkezelés, adatvédelem


 1. 7.1. Könyvtári tagság létesítésekor, meghosszabbításakor, a kezesség vállalásakor és az adatok változásának bejelentésekor az alábbi adatokat kell érvényes arcképes személyazonosító okmány és lakcímkártya bemutatásával igazolni:
  1. a) Természetes személy esetében:
   1. - családi és utónév,
   2. - anyja születési neve,
   3. - születési hely és idő;
   4. - állandó lakcím, tartózkodási vagy levelezési cím.
  2. b) Jogi személy esetében:
   1. - hivatalos okirat szerinti megnevezése,
   2. - székhely címe (irányítószám, település, utca, házszám),
   3. - levelezési címe, telefonszáma,
   4. - a képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása,
   5. - a használatra jogosult képviselő(k) személyi adatai (név, lakcím, tartózkodási hely vagy levelezési cím),
   6. - aláírási címpéldány hitelesített másolata.
 2. 7.2. Kapcsolattartás és egyes szolgáltatások igénybe vétele érdekében a használónak célszerű egyéb elérhetőségi adatait is megadnia (e-mail-cím, telefonszám).
 3. 7.3. Az intézmény a könyvtárhasználók személyes adatait a 2016/679/EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban Rendelet), valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabályok előírásainak megfelelő módon kezeli. A könyvtári adatkezelés jogalapja az 1997. évi CXL. törvény, valamint a fenntartó által jóváhagyott hatályos Használati Szabályzat.
 4. 7.4. A használó jogosult nyilvántartott adatait megtekinteni, azokról másolatot kérni.
 5. 7.5. Az adatkezelés további vonatkozásait a Könyvtár adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.III. Szolgáltatások


A szolgáltatások a FSZEK egyes tagkönyvtáraiban, azok adottságaitól és feltételeitől függően, eltérőek lehetnek. A helyi szolgáltatási lehetőségeket a tagkönyvtárak honlapjai tartalmazzák.

Szolgáltatási struktúra

III.1. Alapszolgáltatások

 1. a) A Könyvtár ingyenes, helyben nyújtott alapszolgáltatásai:
  1. - könyvtárlátogatás,
  2. - a Könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata,
  3. - az állományfeltáró eszközök használata (online katalógus),
  4. - információ a Könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

III.2. Napijeggyel igénybe vehető szolgáltatások

 1. a) Alapszolgáltatások
 2. b) Előfizetett adatbázisok helyben használata
 3. c) Könyvtári számítógépek használata
 4. d) Könyvtári számítógépek használata látássérültek számára, kijelölt könyvtári gépeken
 5. e) Audiovizuális dokumentumok helyben használata könyvtári eszközzel
 6. f) Korlátlan idejű WiFi-használat nyitvatartási időben, a kijelölt könyvtárakban, saját eszközzel, az olvasójegy vonalkódjával

III.3. Kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel igénybe vehető szolgáltatások

 1. a) Alapszolgáltatások
 2. b) Kölcsönzés – nyomtatott dokumentumok, diafilmek, egyes audiovizuális dokumentumok (részletesen ld. IV. Egyéb szolgáltatások részletes szabályozása fejezet 4.3. pont).
 3. c) Dokumentumkölcsönzéshez kötődő (kényelmi) szolgáltatások:
  1. - Lejárat előtti értesítés küldése e-mailben
  2. - A lejáratot követő 45. napi figyelmeztető e-mail küldése
  3. - A dokumentumok lejárati idejének meghosszabbítása
  4. - Kölcsönzött dokumentumok házhoz szállítása otthonukhoz kötöttek részére
 4. d) Eszközkölcsönzés: CD-lejátszó és kazettás magnó kölcsönzése súlyos fogyatékossággal élők számára
 5. e) Előfizetett adatbázisok használata helyben és távoli hozzáféréssel (a szolgáltatói szerződéstől függően)
 6. f) Könyvtári eszközök használata:
  1. - Audiovizuális dokumentumok helyben használata könyvtári eszközzel
  2. - Könyvtári számítógépek használata látássérültek számára kijelölt gépeken
 7. g) Korlátlan idejű WiFi-használat nyitvatartási időben, a kijelölt könyvtárakban, saját eszközzel, az olvasójegy vonalkódjával
 8. h) Raktári kérés igénybe vétele

III.4. Egyéb térítéses szolgáltatások a kölcsönzésre jogosító olvasójeggyel rendelkezők számára

 1. a) Kölcsönzés – egyéb dokumentumok (részletesen ld. IV. Egyéb szolgáltatások részletes szabályozása fejezet 4.3. pont)
 2. b) Átkölcsönzés FSZEK-tagkönyvtárak között
 3. c) Előjegyzés
 4. d) Könyvtárközi kölcsönzés az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) keretei között és nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés
 5. e) Könyvtári számítógépek használata

III.5. Térítéses reprográfiai és irodai szolgáltatások könyvtári tagsággal rendelkezők számára (csak kijelölt tagkönyvtárakban)

 1. a) Digitális másolat készítése (szkennelés)
 2. b) Dokumentumok fotózása saját eszközzel (kizárólag fotójeggyel)
 3. c) Fénymásolás megrendelése (A/4, A/3)
 4. d) Laminálás (A/4)
 5. e) Nyomtatás (A/4, A/3)
 6. f) Önkiszolgáló fénymásolás, chip-kártyával, pénzbedobóval
 7. g) Papírmásolat készítése mikrofilmről, A/4 méretben
 8. h) Spirálozás, átlátszó elő- és hátlappal
 9. i) Számítógép-használat és WiFi-használat regisztrált olvasóknak
 10. A szolgáltatásokat biztosító tagkönyvtárak listáját lásd 14. sz. mellékletben. A vonatkozó díjtételeket a 7. sz. melléklet tartalmazza.

III.6. Könyvtári tagság nélkül, ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások

 1. a) Könyvtárhasználati foglalkozás iskolai csoportoknak és kísérő tanáraiknak
 2. b) Könyvtárszakmai célú könyvtárlátogatások
 3. c) Nyilvános könyvtári programok látogatása

III.7. Könyvtári tagság nélkül, térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások

 1. a) Egyes reprográfiai és irodai szolgáltatások – a kijelölt tagkönyvtárakban
  1. - Digitális másolat készítése (szkennelés)
  2. - Fénymásolás megrendelése
  3. - Laminálás (A/4)
  4. - Nyomtatás (A/4, A/3)
  5. - Spirálozás átlátszó elő- és hátlappal
  6. A szolgáltatásokat biztosító tagkönyvtárak listáját lásd 14. sz. mellékletben.
 2. b) Turisztikai célú könyvtárlátogatások a Központi Könyvtárban
 3. c) Terem- és helyiségbérlés
 4. A vonatkozó díjtételeket a 7. sz. melléklet tartalmazza.

III.8. Távfizetés

 1. Egyes szolgáltatási díjak, tartozások befizetése a Könyvtár honlapján keresztül.IV. Egyes szolgáltatások részletes szabályozása


IV.1. Helyben használat

 1. a) A FSZEK nyilvános könyvtár, helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek, de igénybevételüket a Könyvtár regisztrációhoz köti.
 2. b) A csak helyben használható dokumentumok körét az egyes tagkönyvtárak határozzák meg.
 3. c) A muzeális dokumentumok csak helyben használhatók. A használat helye a Központi Könyvtár Budapest Gyűjtemény olvasóterme.

IV.2. Könyvtári eszközök használata

 1. a) Számítógépek használata
  1. - A Könyvtár számítógépeit kizárólag érvényes könyvtári tagsággal rendelkezők használhatják.
  2. - A Könyvtárban az olvasó az internet-szolgáltatást nem használhatja törvénybe ütköző cselekményekre, valamint mások munkájának zavarására vagy akadályozására. Ha a könyvtáros ilyet észlel, a további használatot megtilthatja.
 2. b) WiFi-használat saját eszközzel
  1. - A FSZEK Központi Könyvtárában és a kijelölt tagkönyvtárakban szélessávú internet-elérést biztosít a könyvtári tagság függvényében (ld. III. Szolgáltatások fejezet).
 3. c) Egyéb technikai eszközök
  1. - A vakok és gyengénlátók részére egyes tagkönyvtárakban elérhető felolvasó eszközöket, valamint a tagkönyvtárban rendelkezésre álló audiovizuális technikai eszközöket kizárólag a könyvtári tagsággal rendelkezők használhatják. Az audiovizuális eszközöket kizárólag a könyvtár munkatársai kezelhetik.
  2. - A tagkönyvtárakban a könyvtárostól fülhallgató kérhető.

IV.3. Kölcsönzés

 1. a) Egyes dokumentumok kölcsönzése térítési díj ellenében lehetséges (részletesen ld. a 7. sz. mellékletben).
 2. b) A FSZEK dolgozói és nyugdíjasai térítési díj nélkül kölcsönözhetnek bármilyen típusú dokumentumot.
 3. c) Kölcsönözni csak érvényes olvasójeggyel, legkésőbb a könyvtári tagság fennállásának időpontjáig lehet. A kölcsönzési idő dokumentumtípusonként eltérő. (ld. e) pont)
 4. d) Nem kölcsönözhet az a könyvtárhasználó, aki a könyvtárnak bármilyen címen tartozik, de a nála lévő lejárt dokumentumokat a nevén levő maximum 1000 Ft (egyezer forint) tartozásig hosszabbíthatja. Nem kölcsönözhet az a használó, akinek a tagságát a Könyvtár felfüggesztette.
 5. e) Dokumentumkölcsönzés
  1. - A könyvtárból kölcsönözhetők mindazok a dokumentumok, melyek nincsenek helyben használatra kijelölve. A gyakran keresett sikerkönyveket a tagkönyvtárak elkülöníthetik. A kölcsönözhető hetilapok és folyóiratok körét az egyes tagkönyvtárak határozzák meg.
  2. - Az egyes dokumentumtípusok kölcsönzési szabályai:
Beiratkozási díj fejében
Dokumentumtípus Időtartam Mennyiség Egyéb szabály
Könyv 4 hétre max. 8 cím  
Gyerekkönyvtári állományba tartozó könyv 4 hétre max. 8 cím Gyerek olvasójeggyel 0-10 éves korig csak a gyermekkönyvtári állományba sorolt dokumentumokat lehet kölcsönözni.
Sikerkönyv 2 hétre max. 2 cím A sikerkönyvek kölcsönzési ideje nem hosszabbítható.
Hetilap, folyóirat 2 hétre max. 10 db  
Kotta 4 hétre max. 6 cím  
Diafilm 2 hétre max. 6 cím  
CD-ROM 1 hétre max. 3 cím  
Videókazetta (VHS) 1 hétre max. 3 cím  
Zenei vagy műsoros hanglemez, kazetta 1 hétre max. 6 cím  

További díj megfizetésével
Dokumentumtípus Időtartam Mennyiség Egyéb szabály
Hangoskönyv – kazettán 4 hétre max. 6 cím Súlyos fogyatékossággal élők térítési díj nélkül kölcsönözhetnek max. 2 címet, lejátszó eszközzel együtt.
Hangoskönyv – CD-n 4 hétre max. 6 cím Súlyos fogyatékossággal élők térítési díj nélkül kölcsönözhetnek max. 2 címet, lejátszó eszközzel együtt.
DVD 1 hétre max. 6 cím Súlyos fogyatékossággal élők térítési díj nélkül kölcsönözhetnek max. 2 címet.
Grafika 3 hónapra max. 4 db  
Oktatócsomag 4 hét max. 2 csomag Súlyos fogyatékossággal élők térítési díj nélkül kölcsönözhetnek max. 2 címet.
Zenei vagy műsoros CD 1 hétre max. 6 cím Súlyos fogyatékossággal élők térítési díj nélkül kölcsönözhetnek max. 2 címet.

  1. f) Eszközkölcsönzés
   1. - A Könyvtár egyes dokumentumtípusok lejátszásához CD-lejátszó és kazettás magnó kölcsönzését teszi lehetővé súlyos fogyatékossággal élők részére.
   2. - Lejátszóeszközt kizárólag dokumentummal (CD, kazetta) együtt lehet kölcsönözni.
   3. - A kölcsönző és a könyvtár minden egyes kölcsönzési ciklusra eszközkölcsönzési megállapodást köt az eszköz átvételekor (ld. 8/1. sz. melléklet).
  2. g) A kölcsönző a kölcsönzés tényét a tagkönyvtárakban bizonylat aláírásával ismeri el. A Központi Könyvtárban működő önkiszolgáló kölcsönzőrendszer a kiadott, illetve visszavett dokumentumokról elismervényt nyomtat, amely aláírás nélkül is érvényes. A használónak a visszavétel tényéről meg kell győződnie, az elismervényt meg kell őriznie.
  3. h) Házhoz szállítás
   A Könyvtár a kerületi önkormányzatokkal való megállapodásai alapján ideiglenesen vagy tartósan otthonukhoz kötött használói számára házhoz szállítja a kölcsönözni kívánt dokumentumokat és szükség szerint a lejátszóeszközöket. A szolgáltatást biztosító tagkönyvtárak listáját a 12. sz. melléklet tartalmazza.
  4. i) Kölcsönzési idő, késedelem
   1. - A kikölcsönzött dokumentumokat és eszközöket az olvasónak minden külön értesítés nélkül, a megadott határidőre vissza kell juttatnia a könyvtárba.
   2. - Ha a kölcsönző a dokumentumokat és/vagy eszközöket a lejárat idejére nem hozza vissza, akkor a Könyvtár a tartozás rendezésére ajánlott levélben szólítja fel a könyvtárhasználót, kezessel kölcsönző esetében a kezest. A felszólítás napja: a dokumentumok esetében a lejárattól számított 18. naptári nap, az eszközök esetében a lejárattól számított 7. naptári nap.
   3. - Kényelmi szolgáltatásként, amennyiben a kölcsönző e célból megadta e-mail-címét, a Könyvtár
    1. o a kölcsönzési határidő lejárata előtti utolsó munkanapon a lejáratról értesítő e-mail-t küld; illetve
    2. o a lejárattól számított 45. nap utolsó figyelmeztető e-mailt küld a fizetési meghagyás megkezdésének időpontjáról és várható költségeiről.
   4. Az értesítések fogadó oldali meghiúsulásáért a Könyvtár nem vállal felelősséget.
   5. - A kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott dokumentumok és eszközök után – tekintet nélkül a könyvtárhasználónak járó díjfizetési kedvezményekre – minden kölcsönzőnek késedelmi díjat kell fizetnie. A díj mértékét a 7. sz. melléklet V. fejezete tartalmazza.
   6. - A Könyvtár a vissza nem szolgáltatott dokumentumokat és eszközöket elveszettként kezeli, ezért a jogellenes károkozással ért kára megtérítése érdekében a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény szerint jár el. A lejárattól számított 57. nap után a vagyoni kár (amely az elveszett dokumentum gyűjteményi értéke, illetve az eszköz nyilvántartási értéke) rendezésére és a késedelmi díj megfizetésére a Könyvtár közjegyzői fizetési meghagyásos eljárást kér, illetve bírósági végrehajtási eljárást kezdeményez. Az eljárási díj, az értesítési díj és a kamatköltség a könyvtárhasználót (illetve a készfizető kezest) terheli.
  5. j) Tartozáskezelés
   1. - A könyvtárhasználó díjtartozását bármely tagkönyvtárban személyesen, illetve távfizetéssel a Könyvtár honlapján keresztül rendezheti, a dokumentumtartozást azonban csak abban a tagkönyvtárban, ahol az keletkezett.
  6. k) Kártérítés
   1. - A Könyvtár használatra alkalmas dokumentumot és eszközt ad át a könyvtárhasználónak. A dokumentumok és az eszközök állapotát visszavételkor a könyvtár ellenőrzi.
   2. - Ha a kölcsönző a dokumentumot elvesztette vagy megrongálta, a melléklettel kölcsönzöttet hiányosan hozta vissza és nem pótolta a dokumentum azonos gyűjteményi értékű teljes példányával, akkor kártérítést és eljárási díjat kell fizetnie. A díjakat és a további szabályokat a 7. sz. melléklet IV. fejezete tartalmazza.

  IV.4. A lejárati idő hosszabbítása

  1. a) A kölcsönzési határidő – a sikerkönyvek és az előjegyzett művek kivételével – a kölcsönzési határidő lejárta előtt két alkalommal, legfeljebb a könyvtári tagság fennállásáig hosszabbítható meg személyesen, telefonon, e-mailben, vagy a könyvtár honlapján keresztül.
  2. b) A honlapon keresztül történő hosszabbításról a könyvtárhasználó a felületen megjelent üzeneteken felül, amennyiben e-mail címét megadta, e-mailben is visszajelzést kap.

  IV.5. Előjegyzés

  1. a) Az olvasó által keresett, kölcsönzésben lévő dokumentumok értesítési és eljárási díj megfizetésével, személyesen a tagkönyvtárakban, és a Könyvtár webes katalógusán, bejelentkezés után előjegyezhetők. A szolgáltatás igénybe vételének díját a díjtétel-táblázat tartalmazza (ld. 7. sz. melléklet).
  2. b) Az előjegyzett dokumentumot a könyvtárhasználó által kért időpontig, de legfeljebb két hónapig figyeli a Könyvtár.
  3. c) Ha az előjegyzett dokumentum beérkezik, erről a Könyvtár az olvasót e-mailben vagy telefonon értesíti.
  4. d) A dokumentumot az értesítés után a Könyvtár 8 naptári napig őrzi, ezt követően az előjegyzés elévül.
  5. e) A Könyvtár az előjegyzéseket az igénylések sorrendjében elégíti ki.

  IV.6. Könyvtárközi kölcsönzés az Országos Dokumentum-ellátási Rendszeren keresztül

  1. a) A Könyvtár a tagkönyvtárai állományából hiányzó dokumentumok lelőhelyéről az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer által kialakított szolgáltatási rendszerben, az országos lelőhely-nyilvántartás segítségével tájékoztatást nyújt.
  2. b) A lelőhely ismeretében, a könyvtárhasználó megrendelésére, a tagkönyvtár kezdeményezi a dokumentum könyvtárközi kölcsönzését.
  3. c) A könyvtárhasználónak a dokumentum szállításával kapcsolatos költségeket (postaköltség, csomagolás) a dokumentum átvételekor meg kell térítenie. A vonatkozó térítési díjakat a 7. sz. melléklet tartalmazza.
  4. d) Ha az igényelt dokumentum továbbítását a kérő könyvtár digitális formában igényli, a szkennelés költségét meg kell téríteni. A vonatkozó térítési díjakat a 7. sz. melléklet tartalmazza.
  5. e) A könyvtárközi kölcsönzésben a dokumentum használatának feltételeit a szolgáltató könyvtár szabja meg. A csak másolatban küldhető dokumentumok másolási költségét a könyvtárhasználónak kell megtérítenie. A másolatot a könyvtárhasználónak írásban kell megrendelnie.
  6. f) A könyvtárközi kölcsönzés keretében kapott dokumentum a beérkezéstől számított 8 naptári napon belül vehető át. Az igénylő kérheti, hogy értesítsék a beérkezésről. Az értesítés költsége, illetve a szolgáltató könyvtár által felszámított kölcsönzési díj a könyvtárhasználót terheli.
  7. g) A csak külföldi könyvtárban elérhető dokumentumok nemzetközi könyvtárközi kölcsönzését a Könyvtár az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) közreműködésével bonyolítja. Ennek folyamatát és díjtételeit az OSZK határozza meg.

  IV.7. Átkölcsönzés a FSZEK tagkönyvtárai között

  1. a) Az egyes tagkönyvtárak állományából hiányzó dokumentumokat másik FSZEK-tagkönyvtárból a könyvtárhasználó – térítési díj ellenében – átkölcsönözheti. Az átkölcsönzés díját a díjtétel-táblázat (ld. 7. sz. melléklet) tartalmazza. A térítési díjat a kérés leadásakor kell megfizetni.
  2. b) A Könyvtár az átkölcsönzésben kért dokumentumot annak elérhetőségétől számított 20 munkanapon belül biztosítja a könyvtárhasználó számára abban a tagkönyvtárban, ahol tagként kérését leadta.
  3. c) A nem kölcsönözhető, csak másolatban küldhető dokumentumok vagy dokumentumrészek másolási költségét a könyvtárhasználónak meg kell térítenie. A másolás díját a díjtétel-táblázat (ld. 7. sz. melléklet) tartalmazza.
  4. d) Az átkölcsönzött dokumentumok lejárati ideje nem hosszabbítható.

  IV.8. Reprográfiai szolgáltatások

  1. a) A kijelölt tagkönyvtárakban, külön díj fizetése ellenében, könyvtári tagoknak és könyvtári tagsággal nem rendelkezőknek egyaránt, reprográfiai szolgáltatások érhetők el. A szolgáltatások listáját a Szolgáltatások fejezet, a térítési díjakat a díjtétel-táblázat (ld. 7. sz. melléklet) tartalmazza.
  2. b) A szerzői jogvédelem alá eső dokumentumokról csak a szerzői jogi törvény előírásai szerint készíthető másolat.
  3. c) A Budapest Gyűjtemény állományába tartozó dokumentumokról a Könyvtár külön engedélyével lehet másolatot készíteni vagy készíttetni. Az engedély térítési díj (nyilvános használati díj) megfizetéséhez kötött. A díj eseti, írásos megállapodás tárgya.
  4. d) A reprográfiai úton többszörözhető dokumentumok körét és az adott dokumentum többszörözésére igénybe vehető reprográfiai eljárást - tekintettel a dokumentum értékére, állapotára vagy egyéb állományvédelmi szempontokra - a Könyvtár határozza meg.

  IV.9. Távfizetés

  1. A Könyvtár a különböző díjak és tartozások rendezésére, kényelmi szolgáltatásként, távfizetési lehetőséget kínál honlapján keresztül bejelentkezett olvasói számára. A szolgáltatás igénybevételéhez bankkártya és e-mail cím szükséges.  V. Egyéb szabályok


  1. 1. A Könyvtár használója a közösségi magatartás normáit köteles betartani.
  2. 2. A Könyvtárban csak olyan használó tartózkodhat, aki megjelenésével, magatartásával, viselkedésével a könyvtár működését és a könyvtár használóit nem zavarja. A könyvtárvezető normaszegés esetén a használatot az adott szolgáltatási napon korlátozhatja vagy megvonhatja. Az olvasó egy napot meghaladó kizárásáról a Központi Könyvtár igazgatója vagy a régióigazgató írásos kezdeményezésére a főigazgató dönt. A döntésről a könyvtár írásban tájékoztatja a használót.
  3. 3. A tagkönyvtárak közönségforgalmi tereiben az alkohol- és drogfogyasztás, valamint a dohányzás tilos. Étkezés kizárólag a kijelölt helyen megengedett. A Központi Könyvtárban a kijelölt hely az Átrium.
  4. 4. Ruhatári szekrény használata
   1. a) Azokban a tagkönyvtárakban, ahol van ruhatári szekrény, annak használata díjtalan és kötelező.
   2. b) A ruhatári szekrényekben elhelyezett tárgyakért a könyvtár felelősséget nem vállal.
   3. c) A Könyvtár az elveszett szekrénykulcsért kártérítést és különeljárási díjat számol fel. A ruhatári szekrénynek az olvasó kérésére történő felnyitásáért (a kulcs elvesztése, a PIN-kód elfelejtése esetén) szintén különeljárási díjat számol fel. Az eseményről jegyzőkönyvet kell felvenni. A díjakat a 7. sz. melléklet tartalmazza.
  5. 5. A könyvtár területét elhagyó használó (látogató, könyvtári tag) táskája tartalmát kérésre köteles bemutatni.
  6. 6. A könyvtári vagyon (pl. épület, dokumentum) szándékos megrongálása vagy eltulajdonítása esetén a könyvtárhasználó használati jogát a Könyvtár vezetője azonnal felfüggeszti. A könyvtári szabályok súlyos megsértőinek egy napot meghaladó kizárásáról a Központi Könyvtár igazgatója vagy a régióigazgató írásos kezdeményezésére a főigazgató dönt.
  7. 7. A Könyvtár dokumentumait elektronikus védelmi eszközzel és vonalkóddal látja el. Ezek megrongálása, megsemmisítése vagy használhatatlanná tétele az előző, 6. pontban foglaltakat vonja maga után.
  8. 8. A Könyvtár erősáramú elektronikus rendszereire a könyvtárhasználó saját technikai eszközt kizárólag az erre kijelölt helyeken csatlakoztathat.
  9. 9. Számla kiállítása
   1. a) A Könyvtár a könyvtári tagok által igénybe vett díjas szolgáltatásokról és egyéb befizetéseikről köteles a tagok nevére szóló számlát adni.
   2. b) Távfizetés esetén a Könyvtár a vevő számára a Corvina integrált könyvtári rendszerben automatikusan generált számlát bocsát ki, amelyet az olvasó a old.fszek.hu oldalon a Távhasználat menüpontban egyéni bejelentkezést követően megtekinthet és kinyomtathat.
   3. c) Elszámoláshoz csak a számla kinyomtatott változata használható.
   4. d) Az elszámoláshoz alkalmas eredeti számlák nyomtatott formátumban a FSZEK tagkönyvtáraiban is átvehetők.
  10. 10. A Használati Szabályzat módosítása
   1. a) A könyvtárhasználó kezdeményezheti a Használati Szabályzat módosítását.
   2. b) A szabályzat mellékleteinek módosítása a Főigazgató hatáskörébe tartozik, aki a módosításokról köteles tájékoztatni a fenntartót.
   3. c) A könyvtárhasználók észrevételekkel, panaszokkal, a Használati Szabályzatot módosító javaslatokkal személyesen a tagkönyvtár vezetőjéhez, a régióigazgatókhoz, a Központi Könyvtár igazgatójához és a főigazgatóhoz fordulhatnak. Írásban a tagkönyvtárakban kihelyezett vendégkönyvekben rögzíthetik azokat vagy e-mailben a titkar@fszek.hu címre is elküldhetik.  Záradék

  A Használati Szabályzatot a Fővárosi Közgyűlés Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a 155/2018. (XI.08.) számú EENKB határozatával jóváhagyta.

  Hatályos: 2019. január 1-jétől
  Mellékletek

Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés