Írások Max Weberről

1963

Kulcsár Kálmán: Max Weber és a politikai szociológia = Állam és jogtudomány 1963. 6. 4. (444-484.)

1964

Varga Iván: Az eszmék mozgása és a társadalom mozgása : A protestantizmus és a kapitalizmus problémái Max Weber munkásságában = Világosság 1964. 5. 4. (230-236.)

1970

Zöldi László: Az ideáltípus fejlődéstörténete In: Országos Tudományos Diákköri Könferencia, 9. Marxizmus-leninizmus és Közgazdaságtudományi Szekció. (Díjazott tanulmányok). [Szerk.]: Pogány György. Bp., 1970. 1. köt.

1971

Kovács András: Tudományos racionalitás és kapitalista racionalizáció. Tudomány és történetfilozófia Max Weber munkássága = Világosság 12. 1971. 12. (717-725.) Folytatás az 1972. 1. sz.-ban.

1972

Kovács András: Tudományos racionalitás és kapitalista racionalizáció. /Tudomány és történetfilozófia Max Weber munkásságában./ II = Világosság 1972. 1. (7-12.) Előzm.: Uott 1971. 12.

Lukács György: Max Weber and German sociology = Econ. Soc. 1972. 4. (386-398.)

Peschka Vilmos: Max Weber jogszociológiájának "ideáltípusai" = Áll.- és Jogtud. 1972. 4. (574-596.)

1973

Fleischer Júlia: Max Weber és a racionalitás problémája = Világosság 1973. 8-9. (484-491.)

Peschka Vilmos: Az érték és az "értékmentes" jogszociológia weberi koncepciója = Valóság 1973. 10. (1-12.)

Peschka Vilmos: Az "értékmentes" jogszociológia weberi koncepciója = Áll.- és Jogtud. 1973. 1. (39-60.)

Peschka Vilmos: Max Weber jogszociológiájának "ideáltípusai" = Áll. -és Jogtud. 1973. 4. (574-596) p.

1975

Marica, George Em.: Max Weber életműve = Korunk 1975. 10. (758-764.)

Peschka Vilmos: Max Weber jogszociológiája. Bp., Akadémiai K., 1975. 134,[1] p.

1976

Fleischer Júlia: Max Weber und das Problem der Rationalität. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio philosophica et sociologica. 10. 1976. Bp., 1976.

Zala Tamás: Vonások Max Weber gondolkodói arcképére. Weber és a wilhelminus Németország = Világosság 1976. 17. 2. (82-90.)

1977

Kovács András: A protestáns etika és a kapitalista szellem. Megjegyzések Max Weber hipotézisének vitájához = Világosság 1977. 8-9. (479-484.)

Somlai Péter: Hivatalnoki szervezet és intenzív iparosítás. /Max Weber bürokráciaelmélete, a gazdaság és a politika viszonya a századforduló Németországában/. Bp., Akadémiai K., 1977. 151 p.

Szegő Andrea: A célracionális cselekvés történefilozófiai problémái Max Weber szociológiájában = M. Filoz. Szle 1977. 6. (635-664.)

1978

Schelting, Alexander von: Max Weber történeti kultúrtudományának logikai elmélete, különös tekintettel az ideáltípus weberi fogalmára = Szociológia 1978. 2. (277-279.)

1980

Peschka Vilmos: Jog és jogfilozófia. Bp., Közgazd. és Jogi Kvk., 1980. 536,[7] p.

Szabó Máté = Világosság 1980. 5. (327-330.) Könyvismertetés: Weber, Max: Gazdaságtörténet : Válogatott tanulmányok. Vál. Bertalan László. Budapest : KJK, 1979. 550, [2] p.

Szabó Máté: Max Weber és a modern politika elmélete = M. Hírlap 1980. aug. 24. (9.)

Wiener György: = Valóság 1980. 6. (98-100.) Könyvismertetés: Weber, Max: Gazdaságtörténet : Válogatott tanulmányok ; vál. Bertalan László Budapest : KJK, 1979 550, [2] p.

Kronstein Gábor: Max Weber: Gazdaságtörténet; Berend T. Iván - Ránki György (szerk.): Gazdasági elmaradottság a XIX. században. Kiutak és kudarcok. Az európai periféria az ipari forradalom korában = Pedagógiai szemle, 1980. 30. 11. (1044-1046) Könyvismertetés

1981

Szabó Máté: Állam, város, kapitalizmus. /Max Weber ambivalenciái a liberalizmus és a történeti iskola tükrében/ = M. Filoz. Szle 1981. 3. (309-327.)

1983

Szabó Máté: Max Weber és a szocializmus = M. Filoz. Szle 1983. 5. (729-737.)

Poór József: = Világosság 1983. 10. (634-636.) Könyvismertetés: Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme : Vallásszociológiai írások / Max Weber. Budapest : Gondolat Könyvkiadó, 1982 619 p.

1984

Dalminé Kiss Gabriella: M. Weber a társadalomtudományok objektivitásának és értékmentességének kérdéséről (p. 46-63.) In: Tudományos Közlemények. 3. köt. Debrecen, 1984.

Scaff, Lawrence A.: Weber a weberiánus szociológia előtt = Szociol. Figy. 3. 1987. 4. (5-29.)

1986

Karádi Éva: Max Weber és Lukács György = Valóság 29. 1986. 12. (95-102.)

Lukács György: Selected correspondence 1902-1920. Dialogues with Weber, Simmel, Buber, Mannheim and others. [Szerk.]: Marcus, Judith - Tar Zoltán. [Ford.]: Marcus, Judith - Tar Zoltán. New York, Columbia Univ. Pr., 1986. 318 p.

1987

Drondoe, Grigore: Korunk embere és a szekularizáció = Korunk 46. 1987. 12. (964-967.)

Greven, Michael Th.: Az objektív ész válsága, elidegenedés és etikai decizionizmus Lukács Györgynél és Max Webernél = M. Filoz. Szle 31. 1987. 4. (824-850.)

Käsler, Dirk: Max Weber és Lukács György - epizódok a "polgári" és "marxista" szociológia viszonyáról = M. Filoz. Szle 31. 1987. 5-6. (1067-1079.)

Katona Péter Zoltán: Bürokráciafelfogások a modern polgári szervezetszociológiában = Tájékoztató. A MM Társadtud. és Kutszerv. Főoszt. Marx.-lenin. okt. oszt. kiadv. 1987. 3. (93-114)

1988

Hamza Gábor: Max Weber és az antik társadalmak (p. 192-195.) In: A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának actái - Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae, 30. 1988. [Szerk.]: Vékás Lajos - Hamza Gábor. Bp., ELTE soksz., 1988.

Max Weber und seine Zeitgenossen. [Szerk.]: Mommsen, Wolfgang J. - Schwentker, Wolfgang. Göttingen - Zürich, Vandenhoeck-Ruprecht, 1988. 799 p.

Papp Zsolt: Bevezetés Max Weber műveinek tanulmányozásához = M. Filoz. Szle 32. 1988. 5-6. (681-686.)

Thomas, J. J. R.: Weber és a közvetlen demokrácia = Szociol. Figy. 4. 1988. 2. (4-26.)

1989

Ágh Attila: A közép-európai modernizáció Kelet és Nyugat kontrasztjában. /Weberi meditáció/ = Elmélet és Pol. 16. 1989. 3. (65-79.)

Garai László: A "hivatal" és az "ész". A bürokrácia gazdaságszociológiájához = Valóság 32. 1989. 10. (10-17.)

Habermas, Jürgen: A cselekvésracionalitás aspektusai. [Ford.]: Szijj Ferenc = Létünk 19. 1989. 1. (55-75.)

Szellem és etika. A "100 éves a protestáns etika" konferencia előadásai. [Szerk.]: Molnár Attila Károly. Bp., Századvég K., 2005. 333 p.

Tar Zoltán: A note on Weber and Lukács = Int. Journ. of Pol., Cult. and Soc. 3. 1989. 1. (131-139.)

Willke, Helmut: Az állam varázstalanítása. Egy rendszerelméleti érvelés alapvonalai (p. 63-101.) In: Az állam varázstalanítása. /Válogatás a mai nyugatnémet politológiából/. [Szerk.]: Löffler Tibor. Szeged, JATE soksz., 1989.

1990

Bayer József: Max Weber legitimáció-elméletéhez (p. 152-159.) In: Váltók és utak. A Magyar Politikatudományi Társaság Évkönyve 1990. [Szerk.]: Szoboszlai György. Bp., Piremon Ny., 1990.

Boros László: Esély, elvárás, rend a weberi kategóriarendszerben - a történelmi rugalmasság nézőpontjából értelmezve (p. 178-180.) In: Váltók és utak. A Magyar Politikatudományi Társaság Évkönyve 1990. [Szerk.]: Szoboszlai György. Bp., Piremon Ny., 1990.

Drucker György: Marx, Engels és Max Weber a keleti társadalmakról? Különös tekintettel Kínára = M. Filoz. Szle 34. 1990. 5-6. (425-440.)

Erdélyi Ágnes: Az amerikai Weber-recepció története (p. 181-208.) In: Váltók és utak. A Magyar Politikatudományi Társaság Évkönyve 1990. [Szerk.]: Szoboszlai György. Bp., Piremon Ny., 1990.

Flitner, Elisabeth H.: Lázadások a racionalizmus ellen. A tudományossá-tétel dialektikája - kapcsolatok Max Weber és Hegel elemzései között. [Ford.]: Váradi Mónika Mária = Szociol. Figy. 6. 1990. 2. (23-41.)

Kiss Lajos, Cs.: Az értékracionális uralomtípus lehetősége Max Weber uralomszociológiájában (p. 160-172.) In: Váltók és utak. A Magyar Politikatudományi Társaság Évkönyve 1990. [Szerk.]: Szoboszlai György. Bp., Piremon Ny., 1990.

Sajó András: = BUKSZ 2. 1990. 1. (134-135.) Könyvismertetés: Weber, Max: A politika mint hivatás. Budapest : Művelődéskutató Intézet, 1989. 91 p.

1991

Szabó Gábor: Max Weber: A szocializmusról c. előadásának tartalmi elemzése = Jelentkezünk 1990-1991. 51. (249-261.)

Szerb László: Max Weber bürokráciaelmélete és a magyar bürokrácia = Aula 13. 1991. 3. (38-52.)

1992

Erdélyi Ágnes: Max Weber in Amerika. Wirkungsgeschichte und Rezeptionsgeschichte Webers in der anglo-amerikanischen Philosophie und Sozialwissenschaft. [Ford.]: Bodnar, Klara. Wien, Passagen Verl., 1992. [16], 254 p.

König, René: Max Weber. 1864-1920. [Ford.]: Takács Katalin - Varga Éva = Sic Itur ad Astra 6. 1992. 1-3. (89-104.)

Lánczi András: Nemzet és kapitalizmus. Max Weber nemzeti liberalizmusa = Világosság 33. 1992. 8-9. (660-669.)

Seligman, Adam B.: A társadalom megjelenítése és a karizma privatizációja. [Ford.]: Ülkei Zoltán = Szociol. Figy. 8. 1992. 1. (67-88)

1993

Erdélyi Ágnes: Max Weber Amerikában. Weber hatása és fogadtatása az angol-amerikai filozófiában és társadalomtudományban. [Szerk.]: Horváth Pál. Bp., Scientia Humana, 1993. 210 p.

Somlai Péter: Rejtély és varázslat = BUKSZ 5. 1993. 2. (167-174.) Max Weber: Gazdaság és társadalom. 2/1.

Tuba Imre: Szociológiai értékelméletek: Max Weber és Talcott Parsons értékfelfogása. Keszthely, PATE ny., 1993. 13 p.

1994

Kadarkay, Arpad: The demonic self: Max Weber and Georg Lukács = Hung. Stud. 9. 1994. 1-2. (77-102.) A két kivételes elme kapcsolata a tudományban és a magánéletben. Teljes szöveg

Molnár Attila: A "protestáns etika" Magyarországon. A puritán erkölcs és hatása. Debrecen, Ethnica, 1994. 165 p.

Molnár Attila : A "protestáns etika" Magyarországon. (Gépirat) , 1994. 373 p. Bibliogr. jegyz. p. 332-373 Kandidátusi értekezés.

1995

Feleky Gábor: A "Marx-Weber-erőtér" előtörténetéhez. /A fehérgallérosok társadalmi helymeghatározására irányuló konceptualizálási kísérletek egy korszaka a szociológiában/ = Társad.kut. 13. 1995. 1-4. (70-93.)

Medusevszkij, A. N.: Max Weber és az oroszországi konstitucionalizmus = Századok, 1995. 129. 4. (952-954.)

1996

Feleky Gábor: A fehérgallér színeváltozásai. Egy foglalkozási aggregátum a "Marx-Weber erőtérben" és azon túl = Szociol. Szle 6. 1996. 3-4. (3-31.) Teljes szöveg

Hennis, Wilhelm: Az értékmentesség értelme. Max Weber "Posztulátumának" motívumairól = BUKSZ 8. 1996. 1. (51-62.)

Károlyi Ágnes: Max Weber levele a konfirmációról = Confessio 20. 1996. 3. (96-100.)

Lénárd Henrik: = BUKSZ 8. 1996. 3. (331.) Könyvismertetés: Weber, Max: A tudomány és a politika mint hivatás / Max Weber ; [összeáll. Fehér M. István] [Budapest] : Kossuth, 1995. 137, [2] p.

Molnár Ferenc: Max Weber és a hadsereg szervezetének vizsgálata = Akad. Közlem. /ZMKA/ 1996. 210. (175-182.)

Senigaglia, Christiana: Die potentielle Tragweite der Intellektualität in der Gesellschaft Zwischenbetrachtungen in Anlehnung an Fichte und Max Weber (p. 164-176.) In: A világ feltétele - Bedingung der Welt. A kaposvári Erkölcsfilozófiai és? Nevelési Konferencia előadásai. [Szerk.]: Czirják József [et al.] Kaposvár, CsVM TKF, 1996.

Tarr Zoltán: Jegyzet Weberről és Lukácsról = M. Filoz. Szle 40. 1996. 4-6. (574-582.)

Wessely Anna: = BUKSZ 8. 1996. 3. (331-332.) Könyvismertetés: Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme ; [ford. Józsa Péter [et al.] [Budapest] : Cserépfalvi Könyvkiadó, 1995. 271 p.

1997

Csontos László: Max Weber a gazdaságelmélet módszertani alapjairól. [Ford.]: Nagy László Ábel = Szociol. Szle 7. 1997. 4. (3-18.) Teljes szöveg

Max Weber und Osteuropa. [Szerk.]: Sterbling, Anton - Zipprian, H. , 1997. 291 p.

Saád József: Max Webers Soziologie und die ungarischen Sozialwissenschaftler. Anregung und Herausforderung. [Ford.]: Balla Bálint (p. 141-163.) In: Max Weber und Osteuropa. [Szerk.]: Sterbling, Anton - Zipprian, H., 1997.

Vandenberghe, Frédéric: Une histoire critique de la sociologie allemande. Aliénation et réification. Paris, La Découverte, 1. köt. Marx, Simmel, Weber, Lukács. , 1997. 212 p.

1998

Csontos László: Max Weber on the methodological foundations of economic theory = Rev. of Sociol. 1998. Special issue. (5-19.)

Szakolczay, Arpad: Max Weber and Michel Foucault: Parallel life works. New York, Routledge, 1998. XII, 321 p

1999

Erdélyi Ágnes [et al.]: Max Weber és a 20. század társadalomtudományi gondolkodása. Erdélyi Ágnes, Cs. Kiss Lajos, Erényi Tibor, Szigeti Péter és Somlai Péter írásai. Bp., Napvilág Kiadó, 1999. 161 p.

Cs. Kiss Lajos: A filozófus Max Weber (32-66.) In: Erdélyi Ágnes [et al.]: Max Weber és a 20. század társadalomtudományi gondolkodása. Bp., Napvilág Kiadó, 1999.

Cs. Kiss Lajos: A világ varázstalanodása és az abszurd keletkezése (Max Weber racionalizációs elméletének egzisztenciafilozófiai vonatkozásai) (93-117.) In: Erdélyi Ágnes [et al.] Max Weber és a 20. század társadalomtudományi gondolkodása. Bp., Napvilág Kiadó, 1999.

Erényi Tibor: A történettudós Max Weber (67-92.) In: Erdélyi Ágnes [et al.] Max Weber és a 20. század társadalomtudományi gondolkodása. Bp., Napvilág Kiadó, 1999.

Erdélyi Ágnes: Max Weber és a 20. századi társadalomtudomány (7-31.) In: Erdélyi Ágnes [et al.] Max Weber és a 20. század társadalomtudományi gondolkodása. Bp., Napvilág Kiadó, 1999.

Molnár Attila Károly: Max Weber olvasókönyv. Miskolc, Novissima, 1999. 244 p.

A német kultúraelmélet jelentősebb alakjai. Életrajzi vázlatok.[Összeáll.]: Józsa Ágnes [et al.] (p. 251-284.) In: Forrásmunkák a kultúra elméletéből. Német kultúraelméleti tanulmányok.[Szerk.]: Bujdosó Dezső. Bp., Tankvk., 1999. 3. köt

Somlai Péter: Az ezredforduló szociológiája elfordul Max Webertől: miért és merre? (149-161.) In: Erdélyi Ágnes [et al.] Max Weber és a 20. század társadalomtudományi gondolkodása. Bp., Napvilág Kiadó, 1999.

Szigeti Péter: A jog varázslat alóli felszabadulása (Max Weber jogfejlődési magyarázata) (p. 118-149.) In: Erdélyi Ágnes [et al.] Max Weber és a 20. század társadalomtudományi gondolkodása. Bp., Napvilág Kiadó, 1999.

2000

Balog Iván: Bibó István és Max Weber = Szociol. Szle 10. 2000. 2. (38-50.) Teljes szöveg

Balog Iván: István Bibó and Max Weber = Rev. of Sociol. 2000. Special Issue. (3-13.) Ua. magyarul Szociológiai Szle 2000. 2. Teljes szöveg

Szakadát István: A Hegyi Beszéd normarendszere: Tézisek Max Weber, Georg Henrik von Wright, Dosztojevszkij és Bibó István gondolatai alapján = Világosság, 2000. 41. 8-9. (27-38.)

2001

Bertalan László: Előadások Max Weberről. Max Weber cselekvéselmélete és cselekvéstipológiája = Szociol. Szle 11. 2001. 3. (113-136.). Teljes szöveg

2002

Kaesler, Dirk: Max Weber a tudományról mint hivatásról. Mit mondhat még nekünk egy 1919-ben keletkezett szöveg?. [Ford.]: Felkai Gábor (427-435.) In: Forrásvidékek. Társadalomtudományi tanulmányok Némedi Dénes 60. születésnapjára. [Szerk.]: Felkai Gábor [et al.] Bp., Új Mandátum Kvk., 2002.

2003

Erdélyi Ágnes: A társadalmi világ ideáltipikus felépítése. Tanulmányok. Bp., TypoTEX. 2003. 217 p.

Max Weber (1864-1920) (p. 433-457.) In: A vallástörténet klasszikusai. Szöveggyűjtemény portrévázlatokkal. [Szerk.]: Simon Róbert. Bp., Osiris, 2003.

2004

Erdélyi Ágnes: Rickert és Weber. Az értékvonatkozástól az ideáltípusig (p. 21-39.) In: Metodológia, társadalom, gazdaság. In memoriam Bertalan László. [Szerk.]: Helmich Dezső - Szántó Zoltán. Bp., Közgazdasági Szemle Alapítvány, 2004.

Felkai Gábor: Max Weber és a demokrácia problémája. Értelmezhető-e weberi kategóriák alapján a mai Magyarország politikai szerkezete = Századvég. Új foly. 11. 2004. 3.(33). (119-161.) Teljes szöveg

2005

Brandt, Juliane: A weberi tézis és a magyarországi protestantizmus a 19. században (p. 125-151.) In: Szellem és etika. A "100 éves a protestáns etika" konferencia előadásai. [Szerk.]: Molnár Attila Károly. Bp., Századvég K., 2005.

Brentano, Lujo: Puritanizmus és kapitalizmus. [Ford.]: Győry Csaba = Café Bábel 2005. 49-50. (57-70.)

Gervai Pál - Traubmann László: Új világrend és "értékmentes" tudomány (p. 13-22.) In: Globalitás-lokalitás. Etnoregionális nézőpontok Közép-Európában. Konferencia-kötet. [Szerk.]: Kupa László. Pécs, B&D, 2005.

Hidas Zoltán: A "szerencsétlen tudat" szociológiája. Max Weber kultúrafogalmához (p. 201-213.) In: Szellem és etika. A "100 éves a protestáns etika" konferencia előadásai. [Szerk.]: Molnár Attila Károly. Bp., Századvég K., 2005.

Karácsony András: Weber a jog vallási gyökereiről (p. 261-268.) In: Szellem és etika. A "100 éves a protestáns etika" konferencia előadásai. [Szerk.]: Molnár Attila Károly. Bp., Századvég K., 2005.

Kiss Lajos, Cs.: Max Weber tudományfelfogása és a protestáns etika (p. 175-200.) In: Szellem és etika. A "100 éves a protestáns etika" konferencia előadásai. [Szerk.]: Molnár Attila Károly. Bp., Századvég K., 2005.

Körösényi András: Max Weber vezérdemokrácia koncepciója (p. 269-287.) In: Szellem és etika. A "100 éves a protestáns etika" konferencia előadásai. [Szerk.]: Molnár Attila Károly. Bp., Századvég K., 2005.

Kupa László: Lelki alkat és/vagy struktúra. A "magyar bortermelő" esete a weberi protestáns etikával (p. 241-260.) In: Szellem és etika. A "100 éves a protestáns etika" konferencia előadásai. [Szerk.]: Molnár Attila Károly. Bp., Századvég K., 2005.

Lánczi András: A rend keresése. Strauss és Voegelin Max Weber kritikája (p. 65-85.) In: Szellem és etika. A "100 éves a protestáns etika" konferencia előadásai. [Szerk.]: Molnár Attila Károly. Bp., Századvég K., 2005.

Molnár Attila Károly: A puritán etika és a fegyelem (p. 105-124.) In: Szellem és etika. A "100 éves a protestáns etika" konferencia előadásai. [Szerk.]: Molnár Attila Károly. Bp., Századvég K., 2005.

Nagy J. Endre: Értelmiségi vallásosság Max Weber szociológiájában (p. 215-240.) In: Szellem és etika. A "100 éves a protestáns etika "konferencia előadásai. [Szerk.]: Molnár Attila Károly. Bp., Századvég K., 2005.

Némedi Dénes: Putnam és Weber - tény és érték (p. 51-64.) In: Szellem és etika. A "100 éves a protestáns etika" konferencia előadásai. [Szerk.]: Molnár Attila Károly. Bp., Századvég K., 2005.

Saád József: Max Weber Magyarországon. Hatástörténeti áttekintés (p. 9-50.) In: Szellem és etika. A "100 éves a protestáns etika" konferencia előadásai. [Szerk.]: Molnár Attila Károly. Bp., Századvég K., 2005.

Schelting, A. von: Max Weber történeti kultúratudományának logikai elmélete, különös tekintettel az ideáltípus weberi fogalmára (p. 66-70.) In: A társadalomtudományi fogalmak logikája. Klasszikus tudományfilozófiai írások. Bp., Helikon K., 2005.

Tomka Miklós: Széljegyzetek Max Webernek a Protestáns etika és a kapitalizmus szelleme című tanulmányához (p. 87-103.) In: Szellem és etika. A "100 éves a protestáns etika" konferencia előadásai. [Szerk.]: Molnár Attila Károly. Bp., Századvég K., 2005.

Felkai Gábor: A demokrácia problémája és Max Weber. Lehetséges-e Webernek egy kategóriája felől megérteni a mai Magyarország politikai szerkezetét? (p. 289-333.) In: Szellem és etika. A "100 éves a protestáns etika" konferencia előadásai. [Szerk.]: Molnár Attila Károly. Bp., Századvég 2005.

2006

Erdélyi Ágnes: Vallás és erkölcs kapcsolata a „Vallásszociológiá”-ban = Holmi 2007. 7. (911-930.) Teljes szöveg

2008

Cserne Péter: Jog, jogászat és jogtudomány hatása Max Weber módszertani nézeteire = Századvég 2008. 13. 49. (3-26.) Teljes szöveg

Sár Eszter: Max Weber: A világvallások gazdasági etikája. Vallásszociológiai tanulmányok = Buksz 2008. 20. 1. (44-47.) Teljes szöveg

2009

Tribe, Keith: A megszakadt kapcsolat: Max Weber és a gazdaságtudományok = Buksz 2009. 21. 1. (56-62.)

2010

Kemény István: Max Weber. In: Előadások a magyar társadalomfejlődés szociológiájáról. Kemény István ; [a szerzővel közösen összeáll. Gábor Kálmán] ; [szerk., a szöveget gond. és a ... jegyzeteket írta Kende László]. Szeged : Belvedere Meridionale, 2010. p. 22-27.

2011

Barlay Zsuzsa: A zene racionális és szociológiai alapjai : Max Weber "befejezetlen szimfóniája" = Szociológiai szemle 2011. 2. (32-46.) Teljes szöveg

Kiss Lajos, Cs.: Max Weber filozófiai hagyatéka = Szociológiai szemle 2011. 2. (47-75.) Teljes szöveg

Syi: Max Weber cselekvéselméleti ontológiája = Szociológiai szemle 2011. 2. (87-110.) Teljes szöveg

Weiss János: Mi a kapitalizmus? = Szociológiai szemle 2011. 2. (76-86.) Teljes szöveg

Erdélyi Ágnes: Az "adekvát okozás" problémája a történetírásban és a szociológiában = Szociológiai szemle 2011. 2. (18-31.) Teljes szöveg

Wessely Anna: Weber démona = Szociológiai szemle 2011. 2. (8-17.) Teljes szöveg

Némedi Dénes: Putnam és Weber - tény és érték In: Szociológiai és társadalomelméleti tanulmányok. Némedi Dénes. [Budapest] : ELTE Társadalomtudományi Kar : ELTE Eötvös K., 2011.  p. 196-210. Megj. a Századvég 2004/2. számában.

Kupa László: Traditional Vs. rational farming : a less known study by Gyula Szekfű in the light of Weber's sociology = Acta Universitatis Sapientiae. Social analysis 2011. 1. (98-107.) Teljes szöveg

2012

Nagy J. Endre: Bibó: szemközt Durkheimmel és Weberrel : adalék Bibó István észjárásához. In: A szociológia szemüvegén keresztül : tanulmányok Feleky Gábor 60. születésnapjára [szerk. Balog Iván et al.]. Szeged : Belvedere Meridionale, 2012. p. 224-242.
Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés