Hankiss Elemér művei a FSZEK-ben - 1969-1989

1969-1979

A népdaltól az abszurd drámáig : Tanulmányok / Hankiss Elemér. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1969. - 320, [4] p., 2 t. (Elvek és utak)

Kommunikációelméleti modellek és a népdalkutatás : Röv. vázlat / Hankiss Elemér. - In: Modellkutatás a folklorisztikában ... / [Rend.] Magyar Néprajzi Társ.- MTA Néprajzut. Csop. - Budapest: Akadémiai Kiadó, 1969.

Irodalomtudomány és pszichológia / Hankiss Elemér. - In: Irodalomtudomány : Tanulmányok a XX. századi irodalomtudomány irányzatairól. - Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970.

Az irodalmi kifejezésformák lélektana / Hankiss Elemér. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1970. - 207 p. (Modern filológiai füzetek ; 7)

Az irodalmi mű: struktúra vagy modell / Hankiss Elemér. - In: Valóság - 13. évf. 7. sz. (1970), p. 74-88.

A novellaelemzés új módszerei : a szegedi novellaelemző konferencia anyaga : 1970. ápr. 9-11. / rend. a Magyar Tudományos Akadémia, Stilisztikai és Verstani Munkabizottság ; [szerk. Hankiss Elemér]. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1971. - 333 p. : ill. (MTA Stilisztikai és Verstani Munkabiz. kiadványai)

Strukturalizmus / [vál., bev. és összekötő szöveg Hankiss Elemér]. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 1971. - 2 db (Modern könyvtár) 1. köt. 295, [5] p. 2. köt. 270, [2] p.

Közérthető mű, műértő olvasó / Hankiss Elemér. - In: Művészet és közérthetőség : Tanulmánygyűjtemény. - Budapest: Akadémiai Kiadó, 1972.

Meaning as a source of aesthetic experience / Hankiss Elemér. - In: Semiotica. - 6. évf. 3. sz. (1972), p. 201-211.

Irodalom és bálványimádás / Hankiss Elemér. - In: Az irodalmi mű értelmezésének módszerei és lehetőségei a televízióban ... - Budapest: MRT soksz., 1973.

Megismerés és értékelés : Az ember és a társadalom két jelzőrendszeréről / Hankiss Elemér. - In: Valóság - 1. sz. (1974), p. 25- 36.

A tanári pálya foglalkozási ártalmairól / Hankiss Elemér. - In: Kritika - 1. sz. (1974), p. 16-17.

Változások a társadalom értéktudatában / Hankiss Elemér. - In: Kultúra és Közösség  - 4. sz. (1974), p. 19-31.

A "poén" szerkezetéről és funkciójáról / Hankiss Elemér. - In: Tanulmányok a magyar animációs filmről. - Budapest: DATORG soksz., 1975.

Szent Györgyök és Sárkányok : adalékok a mindennapi tudatban létrejövő agresszív mítoszok természetrajzához / Hankiss Elemér. - In: Előadások a "hiedelmek természete, szerveződése és szerepe a mindennapi tudatban" / szerk. Tölgyesi János. - [Budapest] : TK : MTA Néprajzi Kut. csop., 1975-. - 2/ b. köt.

Értékszociológiai kísérlet : Az ipari dolgozók néhány rétegének értékrendjéről / Hankiss Elemér. - Budapest : Népművelési Propaganda Iroda, [1976]. - 142, [1] p. 

Az igazságosságról : A társadalmi együttélés egyik sarkalatos, de ellentmondásos értékéről / Hankiss Elemér. - In: Magyar Filozófiai Szemle  4. sz. (1976)

Szempontok az élet "minőségének" szociológiai vizsgálatához / Hankiss Elemér. - In: Valóság - 6. sz. (1976), p. 20-34.

UNESCO szakértői konferencia az "életminőség" fogalmáról / Hankiss Elemér. - In: Szociológia - 3-4. sz. (1976), p. 627-628.

Adalékok a használati érték-tömeg társadalmi eloszlásának modellálásához / Hankiss Elemér. - In: Szigma : Matematikai-közgazdasági folyóirat - 4. sz. (1976), p. 191-212.

Érték és társadalom : Tanulmányok az értékszociológia köréből / Hankiss Elemér. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1977. - 392 p., 1 t. (Elvek és utak)

Életminőség modellek : [szempontok a társadalmi tervezés információs bázisának kiépítéséhez] / Hankiss Elemér ; ... főmunkatárs. Manchin Róbert. - Budapest : Népműv. Int, 1977. - 125 p. Bibliogr.: p. 121-125.

A rajzfilmbeli Donald kacsa és a szemiotika : Mindennapi jelrendszereink karbantartó rutinjáról / Hankiss Elemér. - In: A társadalom jelei : /Szemiotikai tanulmányok/. - Budapest: Népművelési Propaganda Iroda, 1977. - p. 58-68.

Érték és értékelmélet. - In: Látóhatár - 4. sz. (1977), p. 189-212. Szemelvények Ágh Attila, Józsa Péter, Kleineisel János, Hankiss Elemér, Kelemen János, Veres András írásaiból

Mit tartunk majd jónak, igaznak és szépnek 2000-ben? : Változástendenciák a magyar társadalom értéktudatában / Hankiss Elemér. - In: Érték és társasdalom. - Budapest : Magvető, 1977. - p. 339-373

Values and goals in Hungary / Vitányi Iván, Kiss István, Hankiss Elemér. - In: The international values and goals studies. - 1977. - 2. köt. p. 236-241.

Társadalmi értékek - társadalmi magatartás / Hankiss Elemér. - In: Életmódkutatás a szocialista országokban ... - Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1978. - p. 158-192.

Életminőség modellek : szempontok a társadalmi tervezés információs bázisának kiépitéséhez / Hankiss Elemér, Manchin Róbert közreműködésével. - [Budapest] : Tömegkommunikációs Kutakóközp., 1978. - 113 p. (A magyar életminőségkutatás műhelyéből ; 9.)

Életmód, életminőség, értékrendszer : országos vizsgálat 1978 ; munkaközi jelentés 1., alapadatok / Hankiss Elemér, Manchin Róbert, Füstös László. - [Budapest] : Népművelési Int. ny., 1978. - 3 db (A magyar életminőségkutatás műhelyéből) 1. - [85] p. ; 178 t. 2. - [80] p. ; 193 t. 3. - [107] p. ; 228 t.

Országos életminőség vizsgálat : Munkaközi jelentés 2. / Hankiss Elemér, Manchin Róbert, Füstös László. - [Budapest] : MTA Népművelési Intézet, 1978. - 121 p. : ill. 

Az értékrendszer változásainak előrejelzése / Hankiss Elemér. - In: Komplex jövőképek : prognózisok és tervek / [szerk. Gidai Erzsébet, Grolmusz Vince]. - Budapest : TANORG soksz., [1978]. - 1. köt. p. 210-221.

Változatok a korrupcióra : A "környezetszennyeződés" egyik legveszélyesebb formájáról / Hankiss Elemér. - In: Valóság - 6. sz. (1978), p. 56-73.

Életmód, életminőség / Hankiss Elemér. - In: Népszava - máj. 13. sz. (1979), p. 9.

A mai magyar irodalom üzenete : Részlet / Hankiss Elemér. - In: Napjaink - 11. sz. (1979), p. 10-13.

Felemás világ? : Viselkedéskultúránk buktatóiról / Hankiss Elemér. - In: Valóság - 6. sz. (1979), p. 29-44.

Társadalmi csapdák / Hankiss Elemér. - In: Jelenkor - 1. sz. (1979), p. 43-55.

Megismerés és értékelés : Az ember és a társadalom két jelzőrendszeréről / Hankiss Elemér. - In: Fogalmi rendszerekről, szerkezetekről és szervezetekről. - Budapest: Akadémiai Kiadó, 1979. - p. 69-84.

Társadalmi csapdák / Hankiss Elemér. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1979. - 141, [3] p. (Gyorsuló idő) Tart.: A korrupció. - Bibliogr.: p. 69-71., 139-[142].


1980-1989

Értelmezések szövevényében : A "munka" jelentésének és értékének megváltozása / Hankiss Elemér. - In: TETT : Természet - ember - tudomány - technika. - 1-2. sz. (1980), p. 71-73.

Közösségek: válság és hiány / Hankiss Elemér. - In: Valóság - 9. sz. (1980), p. 12-26.

A magyar társadalom értékrendje / Hankiss Elemér. - In: Érték és kultúra. - Szeged: TIT rota, 1980. - p. 48-75.

Szentgyörgyök és sárkányok : Adalékok a mindennapi tudatban létrejövő agresszív mítoszok természetrajzához / Hankiss Elemér. - In: Hiedelemrendszer és társadalmi tudat / szerk. Frank Tibor, Hoppál  Mihály. - Budapest :  [Tömegkommunikációs Kutatóközpont], 1980. - 2 db. - 1. köt. p. 128-137.

Structural variables in cross-cultural research on quality of life / Hankiss Elemér. - In: The quality of life : Comparative studies. - London, Beverly Hills / California: Sage, 1980. - p. 41-56.

Semiotics and Donald Duck: concerning the maintenance routines of human semiotic systems / Hankiss Elemér. - In: Language, Literature and Meaning. - 2. sz. (1980), p. 299-317.

The role of values and value deficiencies in Primary Health Care Recording Systems / Hankiss, Füstös, Manchin. - Budapest : Művelkut. Int., 1980. - 37 p., 18 t. (Életmód, életminőség)

On the structure and function of jokes and clichers / Hankiss Elemér. - In: Studies in Hungarian animation. - Budapest : Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 1980. - 2. köt. p. 117-147.

Életminőség modellek / Hankiss Elemér. - In: Az életmódról : Válogatás a középfokú tanfolyamok "Közművelődési ismeretek" c. tárgyához. - Budapest: Népművelési Propaganda Iroda, 1981. - p. 117-122.

A bűntudatról mint társadalmi jelenségről / Hankiss Elemér. - In: Alföld - 7. sz. (1981), p. 17-33.

A szemiotikai rendszerek ellenőrző rutinjai / Hankiss Elemér. - In: Kultúra és szemiotika : Tanulmánygyűjtemény. - Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981. - p. 333-335.

Mit tartunk majd jónak, igaznak és szépnek 2000-ben? : Változások a magyar társadalom értéktudatában / Hankiss Elemér. - In: Szöveggyűjtemény : válogatás a szociológia alapjai témaköréből  (társadalmi struktúra, érték) népművelő továbbképzéshez / [szerk. Pálos  Éva]. - Budapest : Népművelési Intézet, 1981. - 2 db - 2. köt. p. 264-299.

Folytonosság és szakadás / [írták Hankiss Elemér et al.] ; [közread. a] MTA SZKI Értékszoc. és Társtud. Elemz. Műhelye. - Budapest : [KKSÜ], 1982. - [1], 604 p. (Műhelytanulmányok. Értékszociológiai műhely) (Műhelytanulmányok. Értékszociológiai tanulmányok)

Mindennapi nyelvkritikánk: a poén : Részlet / Hankiss Elemér. - In: TETT : Természet - ember - tudomány - technika. - 3. sz. (1982), p. 45-49.

A cselekvő és a merengő tévé - Jegyzetek az amerikai és a magyar televízió hatásmechanizmusáról / Hankiss Elemér. - In: Filmvilág. - 25. évf. 8. sz. (1982), p. 54-57. Teljes szöveg

Diagnózisok / Hankiss Elemér. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1982. - 303 p. (Gyorsuló idő)

Az új közösségek késleltetett fejlődése / Hankiss Elemér. - In: Közművelődési ismeretek / [szerk. Vaikó Éva] - Budapest : Népművelési Propaganda Iroda, 1982. - 2 db. - 2. köt. p. 155-172.

Kényszerpályán? : a magyar társadalom értékrendszerének alakulása 1930 és 1980 között / [írták] Hankiss Elemér [et al.]. - [Budapest] : MTA Szociol. Kut. Int., 1982. - 2 db (Műhelytanulmányok. Értékszociológiai műhely) (Műhelytanulmányok. Értékszociológiai tanulmányok) 1. - [6], XXII, 240 p., 42 t. 2. - [4], 245-478 p., 16 t.

Kényszerpályán? : Tanulmányvázlat a magyar társadalom legújabbkori fejlődéséről / Hankiss Elemér. - In: Medvetánc - 4-1. sz. (1982-1983), p. 3-16.

Abstracts of papers presented at the 10th World Congress of the International Sociological Association. - In: Sociological Abstracts. - 116. aug. suppl.. sz. (1982), p. 29-197. Magyar szerzők, köztük Hankiss Elemér előadásának kivonata

Az életcélok szerepe az emberek életében : az 1978-1980-as magyar életminőségvizsgálatok adatai alapján / Hankiss Elemér, Manchin Róbert, Füstös László ;[közread. az] MTA SZKI Értékszoc. és Társtud. Elemz. Műhelye. - Budapest : [KKSÜ], 1983. - ism lapsz. [44] p. (Műhelytanulmányok.)

Társadalmi csapdák ; Diagnózisok / Hankiss Elemér. - 2. kiad. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1983. - 445, [2] p. (Gyorsuló idő)

Az infantilizmus / Hankiss Elemér. - In: Társadalmi csapdák ; Diagnózisok / Hankiss Elemér. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1983. - p. 396-[446].

A bűntudatról mint társadalmi jelenségről / Hankiss Elemér. - In: Társadalmi csapdák ; Diagnózisok / Hankiss Elemér. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1983. - p. 348-395.

Az információhiányról / Hankiss Elemér. - In: Társadalmi csapdák ; Diagnózisok / Hankiss Elemér. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1983. - p. 295-347.

A hősiesség kényszere / Hankiss Elemér. - In: Társadalmi csapdák ; Diagnózisok / Hankiss Elemér. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1983. - p. 282-294.

Az értéktudat kiforratlansága / Hankiss Elemér. - In: Társadalmi csapdák ; Diagnózisok / Hankiss Elemér. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1983. - p. 241-281.

Közösségek válsága és hiánya / Hankiss Elemér. - In: Társadalmi csapdák ; Diagnózisok / Hankiss Elemér. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1983. - p. 205-240.

Viselkedéskultúránk torzulásai / Hankiss Elemér. - In: Társadalmi csapdák ; Diagnózisok / Hankiss Elemér. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1983. - p. 157-204.

Elöljáróban : gyengélkedhetik-e egy társadalom? / Hankiss Elemér. - In: Társadalmi csapdák ; Diagnózisok / Hankiss Elemér. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1983. - p. 147-156.

A korrupció : a borravalótól az umbuldáig / Hankiss Elemér. - In: Társadalmi csapdák ; Diagnózisok / Hankiss Elemér. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1983. - p. 75-143.

A társadalmi csapdák fogalma / Hankiss Elemér. - In: Társadalmi csapdák ; Diagnózisok / Hankiss Elemér. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1983. - p. 11-73.

Társadalmi problémák és a mai iskola : Beszélgetés Hankiss Elemér szociológussal. - In: Köznevelés - 25. sz. (1983), p. 3-4. Pesti János (beszélgető partner)

Jászföld / Hankiss Elemér. - In: Kortárs  - 3. sz. (1983), p. 420-422. Recenzió

Sötét tükör? : Jegyzetek a mai magyar filmek társadalomképéről / Hankiss Elemér. - In: Filmvilág - 4. sz. (1983), p. 6-9 Teljes szöveg

Erkölcs, politika, gazdaság jelenünk tükrében : A Tudósklub vitájából / Papp Zsolt. - In: Magyar Hírlap - március 5. sz. (1983), p. 9. Gombár Csaba (beszélgetőpartner). - Hankiss Elemér (bp). - Antal László (bp). - Gábor R. István (bp)

Erkölcs - politika - gazdaság : Tudósklub. febr. 23 / Papp Zsolt. - In: Jel-Kép - 4. sz. (1983), p. 132-140. Antal László (beszélgetőpartner). - Gábor R. István (bp.). - Gombár Csaba (bp.). - Hankiss Elemér (bp). - Makkai László (bp)

Continuity and break : The analysis of the value system of Hungarian society, 1930-1978 / Hankiss Elemér. - Budapest, 1983.

Quality of life : problems of assessment amd measurement / [by Elemér Hankiss, Ramkrishna Mukherjee, Torbjorn Moum]. - Paris : Unesco, 1983. - 177 p. (Socio-economic studies ; 5.)

Interactions between socio-economic factors, ways of life, and value orientations / by Elemér Hankiss et al.. - Budapest : Hung. Acad. of Sciences, 1983. - 159 p. (Working papers : Center for Value Sociology)

"Második társadalom"? : Kísérlet egy fogalom meghatározására és egy valóságtartomány leírására / Hankiss Elemér. - In: Valóság - 11. sz. (1984), p. 25-44

Beszámoló "A mai magyar társadalom értékrendje" című kutatási témáról / Hankiss Elemér. - In: A társadalmi struktúra, az életmód és a tudat alakulása Magyarországon - 8. (1984), p. 90-117

Felemás világ? : Viselkedéskultúránk buktatóiról / Hankiss Elemér. - In: A viselkedéskultúráról. - Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1984. - p. 82-110

Dilemoj de la nuntempo vide el Hungario : Socio, ekonomic, komunikado / [red. Sándor Révész] ; [eldonis] Hungara Esperanto-Asocio ; [verkis Hankiss Elemér et al.]. - Budapest : HEA, 1984. - 101 p. 

Sociaj insidoj / Hankiss Elemér. - In: Dilemoj de la nuntempó : Vide el Hungario. - Eger: Technolux Ny., 1984. - p. 9-38.

Parabola vagy haláltánc? : Bereményi Géza: A tanítványok / Hankiss Elemér. - In: Filmkultúra - 21. évf. 11. sz. (1985), p. 3-9.

Nemzetvallás : Immanens és transzcendens vallások / Hankiss Elemér. - In: Monumentumok az első háborúból - Budapest: Statisztikai Kiadó Vállalat, 1985. - p. 36-48.

Közösségek: válság és hiány / Hankiss Elemér. - In: Pedagógiai szociológia : /Olvasókönyv/. - Szeged: József Attila Tudományegyetem sokszorosító üzeme, 1985. - p. 185-210.

Közösség és erkölcs : Beszélgetés Hankiss Elemérrel, az MTA Értékszociológiai Műhelyének vezetőjével. - In: Szakszervezeti Szemle. - 2. sz. (1985), p. 29-32. Erős Zoltán (beszélgetőpartner)

Társadalmi csapdák ; Diagnózisok / Hankiss Elemér. - 3. kiad. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1985, cop. 1983. - 445 p. (Gyorsuló idő)

Az irodalmi mű mint komplex modell : Tanulmány / Hankiss Elemér. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1985. - 692 p., [1] fol. ; (Elvek és utak)

Reformokra van szükség? : Hát persze / Hankiss Elemér. - In: Társadalomkutatás - 4. évf. 2. sz. (1986), p. 159-164.

Pongyola társadalom? / Hankiss Elemér. - In: Valóság - 29. évf. 2. sz. (1986), p. 37-47.

A magyar társadalom értékrendjének felemás modernizációja / Hankiss Elemér. - In: Társadalomtudományi Közlemények - 16. évf. 2. sz. (1986), p. 185-191.

Nincs bűntudata? : interjú a Diagnózisok első kötetének megjelenése után / Hankiss Elemér ; az interjút Bálint Éva kész. - In: Diagnózisok 2. / Hankiss Elemér. - Budapest : Magvető, 1986. - p. 433-444. Megj. az Új tükör 1982/33. számában

Torztükörben? : a magyar és az amerikai televíziós műsorok hatásáról / Hankiss Elemér. - In: Diagnózisok 2. / Hankiss Elemér. - Budapest : Magvető, 1986. - p. 409-432.

Egyén és közösség : ellentétes vagy egymást kiegészítő fogalmak? / Hankiss Elemér ; az interjút Tibor Ágnes kész. - In: Diagnózisok 2. / Hankiss Elemér. - Budapest : Magvető, 1986. - p. 399-407. Megj. a Heti Világgazdaság 1983. ápr. 30-i számában

Kinek az érdeke? : hozzászólás a HVG reformvitájához / Hankiss Elemér. - In: Diagnózisok 2. / Hankiss Elemér. - Budapest : Magvető, 1986. - p. 383-398. Megj. a Heti Világgazdaság 1982. nov. 27-i számában

Kényszerpályán? : tanulmányvázlat a magyar társadalom legújabb kori fejlődéséről / Hankiss Elemér. - In: Diagnózisok 2. / Hankiss Elemér. - Budapest : Magvető, 1986. - p. 351-382.

A második társadalom : a társadalmi paradigma megkettőződéséről / Hankiss Elemér. - In: Diagnózisok 2. / Hankiss Elemér. - Budapest : Magvető, 1986. - p. 219-350.

Társadalompatológia : működési zavarok a modern társadalmakban / Hankiss Elemér. - In: Diagnózisok 2. / Hankiss Elemér. - Budapest : Magvető, 1986. - p. 99-218. ill.

A magyar modellről : változástendenciák a mai magyar társadalomban : 1950-1980 / Hankiss Elemér. - In: Diagnózisok 2. / Hankiss Elemér. - Budapest : Magvető, 1986. - p. 7-97.

Diagnózisok 2. / Hankiss Elemér. - Budapest : Magvető, 1986. - 465 p. (Gyorsuló idő) Bibliogr.: p. 445-462.

Pulapki spoleczne / Hankiss Elemér. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1986. - 135,[1] p. Kulisiewicz, Tomasz (ford.)

A falvédő-kultúra társadalmi funkciójáról / Hankiss Elemér. - In: Feliratos falvédők. - Budapest: Corvina Könyvkiadó, 1987. - p. 64-71.

A társadalmi értékek válságáról / Hankiss Elemér. - In: Értékek és változások / szerk. Hoppál Mihály és Szecskő Tamás. - Budapest : TKK, 1987. 2 db. - 1. köt. p. 55-67.

A "fekete doboz" : Paradigmák kölcsönhatása és konfliktusa a mai társadalomban / Hankiss Elemér. - In: Valóság - 30. évf. 4. sz. (1987), p. 19-37.

Megismerés és értékelés : Az ember és a társadalom két jelzőrendszeréről /Részlet / Hankiss Elemér. - In: Politikai vezetés - pártmunka : tanulmánykötet. - Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1987 p. 122-135.

Un sociologue hongrois parle : Interview de Elemér Hankiss par Georges Mink. - In: L'Autre Europe. - 13. sz. (1987), p. 29-36. Mink, Georges (beszélgetőpartner)

Pongyola társadalom? / Hankiss Elemér. - In: A helyi cselekvés. - Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1988. - p. 77-97.

Az iparpolitika társadalmi mozgástere / Hankiss Elemér. - In: Ergonómia - 21. évf. Különszám. sz. (1988), p. 21-23.

"Átváltható hatalom?" : Hankiss Elemér a "szelíd átmenetről", a robbanásról és az új koalícióról / Hankiss Elemér. - In: Magyar Nemzet - 51. évf. 298. (dec. 15.). sz. (1988), p. 4. Mélykúti Attila (beszélgetőpartner)

The "second society": is there an alternative social model emerging in contemporary Hungary? / Hankiss Elemér. - In: Social Research. - 55. évf. 1-2. sz. (1988), p. 13-43.

The "second society": is there a second social paradigm working in contemporary Hungary / Hankiss Elemér. - In: Almanach : 1988. - Budapest: Magyar Tudományos Akadémia sokszorosítója, 1988. - p. 53-69.

Europe - lost, - and gradually regained? : The case of Eastern Europe with special reference to Hungary / Hankiss Elemér. - In: Südosteuropa : Zeitschrift für Gegenwartsforschung. - 37. évf. 10. sz. (1988), p. 574-599.

V krivom zerkale? : O vozdejsztvii vengerszkih i amerikanszkih teleprogramm / Hankiss Elemér. - In: Inosztrannaja Literatura. - 6. sz. (1988), p. 214-219.

Fejlődik-e az irodalom? : Az irodalom történeti fejlődésének néhány kérdéséről / Hankiss Elemér. - In: Az irodalomtörténet elmélete :  Tanulmányok / szerk. Szili József. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1989. - 2 db : Tanulmányok. - 1. köt. p. 225-288.

Annus mirabilis? : Annus miserabilis? / Hankiss Elemér. - In: Magyarország Politikai Évkönyve, 1988. - Budapest: R-Forma, Reform Lap- és Könyvkiad. Rt, 1989. - p. 73-80.

"A magyar kultúra levegő után kapkod" / Hankiss Elemér. - In: Könyvtáros - 39. évf. 4. sz. (1989), p. 189-192. Vajda Kornél (beszélgető partner)

A "Nagy Koalíció" avagy a hatalom konvertálása / Hankiss Elemér. - In: Valóság - 32. évf. 2. sz. (1989), p. 15-31.

A nagy koalíció / Hankiss Elemér. - In: Kelet-európai alternatívák / Hankiss Elemér. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1989. - p. 301-352.

Kelet-európai alternatívák. 2. / Hankiss Elemér. - In: Kelet-európai alternatívák / Hankiss Elemér. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1989. - p. 256-300.

A hiányzó politikai modell / Hankiss Elemér. - In: Kelet-európai alternatívák / Hankiss Elemér. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1989. - p. 225-255.

A hatalom korlátai / Hankiss Elemér. - In: Kelet-európai alternatívák / Hankiss Elemér. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1989. - p. 190-224.

Kelet-európai alternatívák. 1. / Hankiss Elemér. - In: Kelet-európai alternatívák / Hankiss Elemér. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1989. - p. 157-189.

A válság : 1978-1988 / Hankiss Elemér. - In: Kelet-európai alternatívák / Hankiss Elemér. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1989. - p. 144-156.

A második társadalom : 1950-1985 / Hankiss Elemér. - In: Kelet-európai alternatívák / Hankiss Elemér. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1989. - p. 117-143.

A liberalizált társadalom : 1965-1985 / Hankiss Elemér. - In: Kelet- európai alternatívák / Hankiss Elemér. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1989. - p. 73-116.

A társadalom demobilizálása : 1948-1965 / Hankiss Elemér. - In: Kelet- európai alternatívák / Hankiss Elemér. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1989. - p. 27-72.

Kelet-európai alternatívák / Hankiss Elemér. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1989. - 406 p. (Fehéren feketén) Bibliogr.: p. 375-400. és a lábjegyzetekben

Értékrend, valamint a kultúra intézményrendszerének változása és a konszenzus című témakör. - In: A modellváltás anatómiája. - Budapest: Alfaprint Nyomda, 1989. - p. 113-145. Összefoglaló Vitányi Iván előadásáról, Csepeli György korreferátumáról, Hankiss Elemér és mások hozzászólásáról

A gazdasági-társadalmi struktúra változása és a konszenzus új feltételei című témakör. - In: A modellváltás anatómiája. - Budapest: Alfaprint Nyomda, 1989. - p. 89-111. Összefoglaló Hegedűs András előadásáról, Tardos Márton, Sárközy Tamás korreferátumáról, Hankiss Elemér és mások hozzászólásairól

A politikai intézményrendszer, a politikai erőtér változásai című témakör. - In: A modellváltás anatómiája. - Budapest: Alfaprint Nyomda, 1989. - p. 51-87. Összefoglaló Gombár Csaba, Szoboszlai György korreferátumáról, Hankiss Elemér és mások hozzászólásáról

Az MSZMP szövetségi politikájának kialakulása, eróziója és válsága című témakör. - In: A modellváltás anatómiája. - Budapest: Alfaprint Nyomda, 1989. - p. 13-36. Összefoglaló Urbán Károly előadásáról, Hankiss Elemér és mások hozzászólásáról

Between two worlds / Hankiss Elemér. - In: Research Review - 1. évf. 2. sz. (1989), p. 39-58.

Demobilization, self-mobilization and quasi-mobilization in Hungary, 1948-1987. - In: East European Politics and Societies. - 3. évf. 1. sz. (1989), p. 105-151.
Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés