Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Magyar szociológiai e-könyvek

G

Gazdaság - etika - globalizáció : szöveggyűjtemény / Bod Péter Ákos [et al.] Bp. : John Henry Newman Oktatási Központ Kft., 2016.

Gazdaságföldrajz : jegyzet oktatóknak és hallgatóknak / Czirfusz Márton. Miskolc : Miskolci Egyetemi Kiadó, 2014.

A gazdasági döntések hatásai a társadalmi szerkezetre középtávon, különös tekintettel az EU-csatlakozás folyamatára / Kopasz Marianna [et al.]. Bp. : TÁRKI, 2003.

A gazdasági fejlődés regionális különbségei Magyarországon 2004-ben / [kész. Csizmazia Tamásné et al.]. Debrecen : KSH Debreceni Igazgatósága, 2005.

A gazdasági fejlődés regionális különbségei Magyarországon 2005-ben / kész. Csizmazia Tamásné [et al.]. Debrecen : KSH Debreceni Igazg., 2006.

A gazdasági fejlődés regionális különbségei Magyarországon 2006-ban / kész. Csizmazia Tamásné [et al.]. Debrecen : KSH Debreceni Igazg., 2007.

A gazdasági fejlődés regionális különbségei Magyarországon 2007-ben / szerk. Malakucziné Póka Mária. Debrecen : KSH, 2008.

A gazdasági fejlődés regionális különbségei Magyarországon 2008-ban / szerk. Novák Géza. Debrecen : KSH, 2008.

A gazdasági folyamatok regionális különbségei Magyarországon 2009-ben / szerk. Novák Géza. Debrecen : KSH, 2010.

A gazdasági folyamatok regionális különbségei Magyarországon 2010-ben / szerk. Novák Géza. Debrecen : KSH, 2011.

A gazdasági folyamatok regionális különbségei Magyarországon 2011-ben Bp. : KSH, 2012.

A gazdasági folyamatok regionális különbségei Magyarországon, 2012 Bp. : KSH, 2013.

A gazdasági folyamatok regionális különbségei, 2012 Debrecen : KSH, 2013.

A gazdasági folyamatok regionális különbségei, 2013 Bp. : KSH, 2015.

A gazdasági szereplők elvárásai a szakmai képzés átalakítására : zárótanulmány Bp. : Zsigmond Kirány Főiskola, 2010.

Gazdasági versenyképesség a 21. században / Artner Annamária [et al.] Bp. : MTA VKI, 2003.

Gazdaságpolitikai koordináció és fiskális politika a GMU-ban / Nagy Csaba. Bp. : Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ : Külügyminisztérium, 2003.

Gazdaságpszichológiai tanulmányok az egyetemről / Garai László. Szeged : SZTE, Gazdaságpszichológiai Tanszék, 2005.

A gazdaságszerkezet és vonzáskörzet alakulása : a győri járműipari körzet... / szerk. Lados Mihály. Győr : Universitas-Győr, 2014.

Gazdálkodás az egészségügyben különös tekintettel a kórházak finanszírozására : PhD értekezés / Karner Tamásné. Sopron : Nyugat-Magyarországi Egyetem, 2005.

A gazdálkodási filozófia és gyakorlat érvényesülése az egyetemeken / Hrubos Ildikó [et al.]. Bp. : Oktatáskutató Int., 2003.

Gender ABC / Czibere Ibolya. Debrecen : DE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, 2008.

Genderetikus újságírás és médiavállalati irányelvek : kézikönyv és forrásgyűjtemény : 1. kötet: Elméleti kérdések / szerk. Sarah Macharia [et al.] Bp. : Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, 2012.

Genderetikus újságírás és médiavállalati irányelvek : kézikönyv és forrásgyűjtemény : 2. kötet: Gyakorlati útmutató / szerk. Sarah Macharia [et al.] Bp. : Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, 2012.

A génektől a társadalomig: a koragyermekkori fejlődés színterei / szerk. Balázs István. Bp. : NCSSZI, 2011.

Generációk a történelemben : a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája. Nyíregyháza, 2007. július 6-7. / szerk.: Gyáni Gábor, Láczay Magdolna. Nyíregyháza: Hajnal István Kör, Nyíregyházi Főiskola GTK, 2008.

A gens fidelissima : a ruszinok / S. Benedek András. Bp. : Belváros-Lipótváros Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, 2003.

A global governance esélyei és lehetőségei a XXI. században : [doktori értekezés] / Czeglédy Tamás. Sopron : NYME Közgazdaságtudományi Kar, 2007.

"Globális és hazai problémák tegnaptól holnapig" : VI. Magyar Jövőkutatási Konferencia / szerk. Kristóf Tamás, Tóth Attiláné. Bp. : Arisztotelész Stúdium, 2006.

A globális jól-léti közpolitikai áramlat fogadtatása és hatása az OECD tagországaiban / Hervainé Szabó Gyöngyvér [et al.] Székesfehérvár : Kodolányi János Főiskola, 2015.

A globalizáció árnyoldalai és a hírszerzés : új kihívások / Hadas László. Bp. : MTA VKI, 2003.

A globalizáció emberi jogi kockázatai : PhD értekezés / Szabó Gábor. Pécs : PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, 2008.

Globalizáció és társadalom : szöveggyűjtemény / Matus János [et al.] Pécs : John Henry Newman Okt. Közp., 2015.

A globalizáció folyamata / Lányi András. Bp. : L’Harmattan, 2007.

Globalizációkritika a világban : az "antiglobalizációs" mozgalmak céljai és tevékenysége / Artner Annamária. Bp. : MTA VKI, 2003.

A globalizációs álmok után egy széttöredezett világ felé / Segesváry Viktor. Hága : Mikes International, 2006.

Gondolatok a helyi televíziózásról : avagy helyben-bajban fürösztve? / Kunetz Szabolcs. Bp. : AKTI, 2008.

Górcső alatt a női ágazatok / Borbély Szilvia [et al.] Bp., 2009.

A gömöri etnikai térmozaik / Keményfi Róbert. Komárom : Fórum Kisebbségkutató Intézet ; Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2002.

A gradistyei horvátok és a magyar-osztrák határkijelölés : doktori disszertáció / Kolnhofer Vince. Pécs : PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, 2008.

Gyakorlati útmutató intézményi önkéntes programok létrehozásához és működtetéséhez / szerk. Csordás Izabella. Bp. : Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2017.

A gyász szociológiája / Kárpáty Ágnes. Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 1996.

Gyerekek Szécsényben : kistérségi alkalmazási kísérlet / Bass László [et al.] Bp. : MTA TK Gyerekszegénység Elleni Programiroda, 2009.

Gyerekesély programok kistérségi alkalmazása : a gyakorlat dilemmái és tanulságai / szerk. Darvas Ágnes, Ferge Zsuzsa. Bp. : GYERE Gyerekesély Közhasznú Egyesület, 2013.

Gyerekesélyek Magyarországon : A „Legyen jobb a gyermeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának 2009. évi jelentése / vál. és szerk. Ferge Zsuzsa, Darvas Ágnes. Bp. : „Legyen jobb a gyermeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottsága, 2010.

Gyerek jól-lét - szociálpolitika - gyerekintézmények / Bass László, Darvas Ágnes. Bp. : MTA KI, 2008.

A gyermek a 19. századi magyar neveléstani kézikönyvekben / Pukánszky Béla. Pécs : Iskolakultúra, 2005.

Gyermek- és ifjúságvédelem a nevelési-oktatási intézményekben / szerk. Dakóné Maros Katalin. Bp. : Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, 2007.

"Gyermekeink védelmében" : módszertani kézikönyv az egységes gyermekvédelmi nyilvántartási rendszer használatához / szerk. Dettre Erzsébet. Bp. : SZMI, 2007.

Gyermekek mentálisan sérülékeny családokban : kézikönyv pedagógusoknak / F. Lassú Zsuzsa. Bp. : ELTE Eötvös K., 2011.

Gyerekek : módszertani ajánlások a gyerekekkel végzett munkához a Biztos Kezdet program munkatársai számára / szerk. Balázs István. Bp. : SZMI, 2009.

A gyermekek nappali felügyeletét, nevelésést biztosító intézmények a Nyugat-Dunántúlon Győr : KSH, 2011.

Gyermekek szexuális bántalmazása : adatgyűjtésen, felmérésen, esetelemzésen alapuló jelentés a magyarországi helyzetről a Pandóra Szelencéje nevű nemzetközi projekt részeként / Horváth Éva [et al.] Bp. : Független Médiaközpont, 2011.

A gyermekes háztartásokban élők főbb jellemzői, különös tekintettel a szegénységben élőkre / Havasi Éva. Bp. : GYEP, 2006.

Gyerekközpontú módszerek : módszertani válogatás alternatív iskolák jó gyakorlataiból / [szerk. Kereszty Zsuzsa] Bp. : Educatio, 2012.

A gyermeki szükségletek / Tausz Katalin. Bp. :GYEP, 2006.

A gyermekjogok tartalma, érvényesülése és védelme : doktori (PhD) értekezés / Rózsás Eszter. Pécs : PTE Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola, 2008.

Gyermekjogokról felnőtteknek / szerk. Herczog Mária. Bp. CSAGYI, 2009.

Gyermekjóléti alap - és gyermekvédelmi szakellátás Bp. : NCSSZI, 2011.

A gyermekjóléti szolgálatok feladatellátásának értékelő elemzése országos szinten : műhelytanulmány / szerk. Rácz Andrea. Bp. : Rubeus Egyesület, 2015.

A gyermekjóléti szolgálatok feladatellátásnak szakmai támogatása : műhelytanulmány / szerk. Rácz Andrea. Bp. : Rubeus Egyesület, 2015.

A gyermekkultúra jelen(tő)sége / szerk. Kolosai Nedda, M. Pintér Tibor. Bp. : ELTE TÓK, 2016.

A gyermekszegénység elleni fellépés és a gyermekek társadalmi befogadásának előmozdítása : tanulmány a nemzeti politikákról : Magyarország / Darvas Ágnes, Tausz Katalin. Brüsszel : Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazg., 2007.

Gyermekszegénység és társadalmi kirekesztődés /Darvas Ágnes, Tausz Katalin. Bp., 2003. Kérdőív a mellékletben

A gyermeküket óvodáztató szülők körében végzett országos felmérés eredményei / Török Balázs. Bp. : Felsőoktatási Kutatóint., 2004.

Gyermekvállalás a budapesti agglomerációban 1990-2009 Bp. : KSH, 2011.

A gyermekvállalás társadalmi-gazdasági hátterének területi jellemzői Szeged : KSH, 2012.

Gyermekvédelem a médiajogban / Kóczián Sándor. Bp. : Médiatudományi Intézet, 2014.

Gyermekvédelemben nevelkedettek társadalmi integrációs esélyei / szerk. Rácz Anna. Bp. : Rubeus Egyesület, 2012.

Gyermekvédelmi intézményekben elhelyezett gyerekek életkörülményeinek vizsgálata : doktori (PhD) értekezés / Rákó Erzsébet. Debrecen : Debreceni Egyetem BTK, 2010.

Gyermekvédelmi statisztikai tájékoztató 2010 / szerk. Papházi Tibor. Bp. : NCSSZI, 2012.

Gyermekvédelmi statisztikai tájékoztató 2008 / szerk. Papházi Tibor. Bp. : NCSSZI, 2011.

Gyermekvédelmi statisztikai tájékoztató 2007 / szerk. Gulyásné Kovács Erzsébet, Papházi Tibor. Bp. : SZMI : SZMM, 2009.

A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztása : kutatási beszámoló / Elekes Zsuzsanna, Paksi Borbála. Bp. : BCE, 2004. Elérés az Egyéb letölthető tanulmányok menüpontból

Győr-Moson-Sopron megye számokban, 2013 Bp. : KSH, 2014.

Gyorsjelentés a szegénységről / szerk. Czike Klára, Tausz Katalin. Bp. : Szociális Szakmai Szövetség, 1996.

Gyorsjelentés a szegényedésről, 2000-2003 / kész. Bass László, Ferge Zsuzsa, Márton Izabella. Bp. : Szociális Szakmai Szövetség, 2003.

Gyorsjelentés az „Ifjúság 1993.” vizsgálatról / Garami Erika, Tóth Olga. Bp. : TÁRKI, 1994.

Gyújtós : iskola, demokrácia, civilizáció / Ligeti György. Bp. : Új Mandátum, 2003.

A gyűlöletbeszéd fogalma a politikai vitákban : értelmezések és alkalmazások / Pál Gábor. Bp. : MTA PTI, 2012.

Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés