Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Magyar szociológiai e-könyvek

H

Háborúk, válságok, diktatúrák demográfiai hatásai : 1. A nagy háború Bp. : KSH, 2014.

A hagyomány burkai : tanulmányok Balázs Lajos 70. születésnapjára / szerk. Lajos Katalin, Tapodi Zsuzsanna Mónika. Kolozsvár : Kriza János Néprajzi Társaság, 2009.

Hagyomány és jövőkép : anyanyelv(ek), oktatáspolitikai stratégiák és karrierkövetés / szerk. Kötél Emőke, Szoták Szilvia. Bp. : Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013.

Hagyomány, örökség, szellemi kulturális örökség : települési ünnepek és újraalkotott szokások vizsgálata a 21. századi Bihari térségekben / Simon Krisztián. Debrecen : DE Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, 2015.

A hagyományos nemzeti számlarendszer és az alternatív értékelési módszerek, indikátorrendszerek / szerk. Báger Gusztáv. Bp. : ÁSZ, 2011.

A hagyományos (színház, hangverseny, kiállítás) és a modern tömegkultúra (mozi, könnyűzenei koncert) helye és szerepe a kulturális fogyasztásban / Dudás Katalin, Hunyadi Zsuzsa. Bp. : MMI : MTA Szoc. Kut. Int., 2005.

Hajdú-Bihar megye számokban, 2013 / Dobány Zoltán [et al.] Bp. : KSH, 2014.

Hajléktalanok / Iványi Gábor. Budapest : Sík K., 1997.

A hajléktalanság és a TBC / Dávid Bea, Oross Jolán, Vecsei Miklós. Bp. : Soros Alapítvány, 1998.

Halak és hálók : kapcsolatok a helyi szociálpolitikában / Széman Zsuzsa, Harsányi László. Budapest : Nonprofit Kutcsop. : MTA Szociológiai Kut. Int., 1999.

A haláloki struktúra változása Magyarországon, 2000-2012 Bp. : KSH, 2014.

Halálozási viszonyok az ezredfordulón : társadalmi és földrajzi választóvonalak / Daróczi Etelka, Kovács Katalin. Bp. : KSH NKI, 2004.

Hálapénz a magyar egészségügyben / Bognár Géza, Gál Róbert Iván, Kornai János. Bp. : TÁRKI, 1999.

Hallgatói létszám és munkaerőpiac / Galasi Péter, Varga Júlia. Bp : Felsőoktatási Kutatóint., 2006.

Halmozódó diszkrimináció : kirekesztés és integráció a munkaerőpiacon / Tardos Katalin. Szeged : Belvedere Meridionale, 2015.

A háló szabadsága : az internet tartalmának szabályozási problémái a véleménynyilvánítás szabadsága tükrében / Bayer Judit. Bp. : ÚMK : ZSKF, 2005.

Hálózatok és labirintusok / szerk. Kaiser Tamás [et al.] Bp. : MTA Szociológiai Kutatóintézet, 2007.

Hálózatok, stílusok, struktúrák / Angelusz Róbert, Tardos Róbert. Bp. : ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium, 2012.

Harc a tartós munkanélküliség ellen Bp. : Oktatási Minisztérium, 2002.

Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus / szerk. Juhász Erika. Debrecen : Center for Higher Education Research and Development, 2010.

A harmadik évezred nyitánya : a zöld fejlődés esélyei és a globális kockázatok / Simai Mihály. Bp. : Corvina, 2016.

A harmadik kor: az idősek jövedelmi helyzete és lakáskörülményei / Medgyesi Márton, Sági Matild, Szivós Péter. Bp. : TÁRKI, 1999.

Harmadik országbeli állampolgárok hozzáférése az egészségügyi ellátórendszerhez : kézikönyv / szerk. Gellér Balázs József. Bp. : Tullius, 2012.

Harmadik utak - új közép : szociáldemokrata reformpolitika a globalizáció korszakában / szerk. Dalos Rimma. Bp. : Friedrich Ebert Alapítvány, 2000.

Háromdimenziós gazdaság : lehet gazdálkodni erényetikai paradigmába: Ph.D értekezés / Baritz Sarolta Laura. Bp. : BCE Környezetgazdaságtani és Technológia Tanszék, 2014.

Harry Potter titka : a gyermek csodavilága / Kende B. Hanna. Bp. : Osiris, 2001.

"Haszon-talan" : diszkrimináció helyett a sokszínűség előnyei / Iványi Klára [et al.] Budapest : Másság Alapítvány, 2009.

Hatalom és kultúra : az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10.) előadásai / szerk. Jankovics József, Nyerges Judit. Budapest : Nk. Magyarságtud. Társ., 2004.

Hatalom, közbeszéd, fejlesztéspolitika : elemzések politikai jelenségekről / szerk. Boda Zsolt [et al.]. Bp. : MTA PTI, 2007.

Hatalom, szakralitás, kommunikáció : kommunikáció- és médiaelméleti tanulmányok / Vass Csaba. [Budapest] : Kölcsey Int., 2005.

A hatalommegosztás elméletének normatív alapjai / Balázs Zoltán. Bp. : MTA TK PTI, 2012.

Határ menti együttműködés és foglalkoztatás - kelet-magyarországi helyzetkép / Baranyi Béla, Balcsók István. Bp. : MTA Közgazdasátudományi Kutatóközpont, 2004.

A határ menti települések jellemzői az Alföldön Debrecen : KSH, 2012.

Határaink mentén : a szlovák-magyar határtérség társadalmi-gazdasági vizsgálata 2008 / szerk. Hardi Tamás, Tóth Károly. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2009.

Határhatások / szerk. Sik Endre és Surányi Ráchel. Budapest : ELTE TáTK : Tárki, 2015.

Határhelyzetek : külhoni magyar egyetemisták peregrinus stratégiái a 21. század elején / szerk. Szarka László, Kötél Emőke. Budapest : Balassi Int. Márton Á. Szakkollégium, 2008.

Határhelyzetek II : kultúra, oktatás, nyelv, politika / szerk. Kötél Emőke, Szarka László. Budapest : Balassi Int. Márton Á. Szakkollégium, 2009.

Határhelyzetek III. : önmeghatározási kísérletek: hagyományőrzéstől a nyelvi identitásig / szerk. Fábri István, Kötél Emőke. Budapest : Balassi Int. Márton Á. Szakkollégium, 2010.

Határok nélküli felsőoktatás : kisebbségi egyetemek regionális és elitképzési szerepe a Kárpát-medencében : doktori értekezés / Takács Zoltán. Pécs : Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2013.

A határon átnyúló együttműködések jogi és közigazgatási feltételei : doktori értekezés / Fejes Zsuzsanna. Szeged : SZTE, 2010.

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011. Kutatási jelentések / szerk. Apró István. Bp. : NMHH Médiatanács Médiatudományi Intézet, 2012

A határon túli magyar tudományos könyvkiadás / összeáll. Simon Attila. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet ; Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2005.

Határon túli magyarság a 21. században : konferencia-sorozat a Sándor-palotában, 2006-2008 : tanulmánykötet / szerk. Bitskey Botond. [Budapest] : KEH, 2010.

A határon túli magyarság demográfiai és társadalomstatisztikai sajátosságai : doktori értekezés / Gyémánt Richárd. Szeged : SZTE, 2008.

A határon túli magyar sajtó Trianontól a XX. század végéig : fejezetek a magyar sajtószabadság történetéből / szerk. Apró István és Paál Vince. Budapest : Médiatudományi Intézet, 2014.

Határsávok : az identitás meghatározói egy nyugat-magyarországi faluban / Antos Balázs, Fiáth Titanilla. Budapest : MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 2003.

Határtalan médiakultúra / szerk. Antalóczy Tímea. Bp. : Wolters Kluwer, 2015.

Határtalan oktatáskutatás : Tanulmányok a 75 éves Kozma Tamás tiszteletére / szerk. Ceglédi Tímea [et al.] Debrecen : Debreceni Egytem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központja, 2014.

Hatások és különbségek : másodelemzések a hazai és nemzetközi tanulói képességmérések eredményei alapján / Csullog Krisztina [et al.] Bp. : Oktatási Hivatal, 2014.

Hatásvizsgálati kézikönyv : I. kötet: Hatásvizsgálat elemzőknek / Major Klára. Bp. : Hétfa Kutatóintézet, 2013.

Hatásvizsgálati kézikönyv : II. kötet: Hatásvizsgálat szervezőknek / Szepesi Balázs. Bp. : Hétfa Kutatóintézet, 2013.

Hatékony együttnevelés az iskolában : pedagógus-továbbképzési kézikönyv / Arató Ferenc [et al.] Bp. : Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, 2008.

Hatékony tanulás / Gaskó Krisztina [et al.] Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006.

Hatékonysági problémák a közoktatásban, 2005 / szerk. Hermann Zoltán. Bp. : OKI, 2005.

A hatósági kislakás-építés története Budapesten (1870-1948) : doktori disszertáció / Umbrai Laura. Bp. : ELTE BTK, 2007.

Hátrányos helyzet és iskolai eredményesség : az általános iskolák hátránykompenzáló lehetőségei / szerk. Szemerszki Marianna. Bp. : OFI, 2016.

A hátrányos helyzet pedagógiája / Várnagy Elemér, Várnagy Péter.  Bp. : Corvinus, 2000.

Hátrányos helyzetű csoportok helyzete a munkaerőpiacon / Őry Mária. Budapest : NFI, 2005.

A hátrányos helyzetű és roma fiatalok eljuttatása az érettségihez / Kertesi Gábor, Kézdi Gábor. Bp. : MTA Közgazdasátudományi Kutatóközpont, 2006.

Háttal a jövőnek : középiskolások olvasás- és művelődésszociológiai vizsgálata / Nagy Attila. Bp. : OSZK : Gondolat, 2003.

A háttérismeretek és a szemléletformálás szövegei : szociológiai-szociálpolitikai gyűjtemény [Budapest] : ELTE BGGYK, 2009.

A hazai felsőoktatás demográfiai összefüggései a 21. század elején / Polónyi István. Bp. : Felsőoktatási Kutatóint., 2004.

A hazai pártfogó felügyelet szerepe a fiatalkorúak bűnelkövetésének megelőzésében : doktori értekezés / Dávid Lilla. Pécs : Pécsi Tudományegyetem ÁJK, 2013.

Háztartási munka, önkéntes munka, láthatatlan munka I.  : háztartási és önkéntes munka mérése, elemzése / Horváth András [et al.] Bp. : KSH, 2017.

Házastársi stressz és a szív- érrendszeri sérülékenység : PhD értekezés / Balog Piroska. Bp. : SOTE, 2006.

A házassági kapcsolatok minősége és stabilitása : elméleti támpontok és mérési lehetőségek / Gödri Irén. Bp. : KSH NKI, 2001.

A háztartás és a család fogalma / összeáll. Szűcs Zoltán. Bp. KSH, 2006.

A háztartási termelés pénzértéke / Sik Endre, Szép Katalin. Bp. : TÁRKI, 2000.

Háztartások a tudás- és munkapiacon / Kapitány Zsuzsa, Molnár György, Virág Ildikó. Bp. : MTA KTI, 2005.

A háztartások életszínvonala Bp. : KSH, 2014.

A háztartások fogyasztása, 2006 / összeáll. Keszthelyiné Rédei Mária. Bp. : KSH, 2007.

A háztartások fogyasztása 2007 / összeáll. Szőkéné Boros Zsuzsanna. Bp. : KSH, 2009.

A háztartások fogyasztása, 2008 / fel. szerk. Pozsonyi Pál. Bp. : KSH, 2010.

A háztartások fogyasztásának regionális különbségei, 2009 Debrecen : KSH, 2011.

A háztartások információs és kommunikációs technológiai eszközellátottsága és használata, 2005 / szerk. Györfi Mihály, Probáld Ákos. Bp. : KSH, 2006.

A hely és a fej : munkapiac és regionalitás Magyarországon / szerk. Fazekas Károly. Bp. : MTA KTI, 2005.

Helyek, terek, régiók / [szerk. Nemes Nagy József]. [Bp.] : [ELTE Regionális Földrajzi Tanszék], [1999].

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana : módszertani kézikönyv / összeáll. Papp Krisztina, Sidlovics Ferenc. Bp. : Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, 2012.

Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon / Kállai Ernő. Budapest : Gondolat Kiadó-MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkut. Int., 2005.

A helyi iskola működésének hatása a migrációra a kistelepüléseken / Hermann Zoltán. Bp. : MTA Közgazdasátudományi Kutatóközpont, 2002.

A helyi kezdeményezésű gazdaságfejlesztési programok vizsgálata : esettanulmányok / szerk. Németh Nándor. Bp. : MTA KI, 2011.

Helyi közösségek és helyi hatalom egy hazai középvárosban : [doktori értekezés] / Brachinger Tamás. Pécs : PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, 2008.

Helyi szociális ellátórendszer Magyarországon / szerk. Bódi Ferenc, Fábián Gergely. Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011.

Helyi társadalom és intézményrendszer Győrben : a Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze c. kutatás monográfiái 4. / szerk. Csizmadia Zoltán, Tóth Péter. Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft, 2014.

Helyi társadalmak, kirekesztettség és szociális ellátások : lehetőségek a kirekesztődött társadalmi csoportok érdekérvényesítési esélyeinek javítására a helyi társadalmakban / Kozma Judit [et al.] Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004.

Helykeresők : roma lakosság a Székelyföldön : tanulmányok / szerk. Bodó Julianna. Csíkszereda : KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja ; Pro-Print, 2002.

A helyreállító igazságszolgáltatás európai jó gyakorlatai a büntetőeljárásban : konferenciakötet / szerk. Gyökös Melinda [et al.] Bp. : IRM, 2010.

Helyzetkép a 2001–2010 között városi rangot kapott településekről Bp. : KSH, 2012.

Helyzetkép a lakásviszonyokról, 1999-2005 / összeáll. Farkas János, Székely Gáborné. Bp. : KSH, 2006.

Helyzetkép Borsod-Abaúj-Zemplén megye társadalmáról és gazdaságáról Miskolc : KSH, 2010.

Helyzetkép a szlovákiai magyar közoktatásról : a Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga / összeáll. Hodossy Gyula. Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2002.

Hétköznapi hímsovinizmus : a párkapcsolati erőszak, amit még nem nevezünk annak / Luis Bonino, Szil Péter ; Kuszing Gábor közreműködésével. Bp. : HCM, 2006.

Hétköznapok és ünnepnapok. A moldvai magyarok táplálkozásának etnográfiája : doktori disszertáció / Nyisztor Tinka. Bp. : ELTE BTK, 2007.

Heves megye számokban, 2013 / Serdült Szilvia, Vigné Cseh Magdolna. Bp. : KSH, 2013.

Hídszerepek : cigány integrációs kérdések / szerk. Nagy Attila, Péterfi Rita. Bp. : OSZK : Gondolat, 2008.

Hidak vagy sorompók? : a határon átívelő együttműködések szerepe az integrációs folyamatban / szerk. Kaiser Tamás. Bp. : Új Mandátum, 2006.

Hipertext, hipermédia / Gács Anna. Bp. : Szabadbölcsészet, 2006.

Hívjuk talán nonprofitnak / Kuti Éva. Bp : Nonprofit Kutatócsoport, 1998.

Hogyan alakul a diplomások életútja? / Kabai Imre. Bp. : Zsigmond Király Főiskola, 2009.

Hogyan beszél ma az ifjúság? : Avagy, hogyan hadováznak a skacok? / Rónaky Edit. Szentlőrinc : Kemény Gábor Iskolaszövetség, 1997.

Hogyan használjuk a közösségi médiát az oktatásban? / Megan Poore. Bp. : Wolters Kluwer, 2015.

Hogyan tovább? : pályaválasztási elképzelések Magyarországon / szerk. Lannert Judit. Bp. : OKI, 2003.

Hol tart ma a kelet-ázsiai regionalizmus fejlődése? / Völgyi Katalin. Bp. : MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2011.

Hol tart Magyarország az információs társadalomhoz vezető úton? : Ph.D. értekezés / Sulokné Anwar Zsuzsanna. Bp. : BKÁE, 2003.

Holdarcú, karcsú ciprusok : nők a középkori iszlámban / Kéri Katalin. Bp. : Terebess, 2003.

A holokauszt az iskola és a tanár : a holokauszt téma iskolai oktatása: helyzetelemzés és képzésfejlesztés / szerk. Forrás-Biró Aletta. Bp. : OFI, 2016.

Homo politicus, avagy egy politikai cselekvés- és motivációelmélet vázlata / Boda Zsolt. Bp. : MTA TK PTI, 2012.

A homokhátsági tanyák jelene és progresszivitásuk kérdései / szerk. Kanalas Imre. Kecskemét : MTA RKK Alföldi Tudományos Int., 2005.

A homokhátsági tanyák társadalma és szociális problémái : tanulmányok / szerk. Takács Anita. Kecskemét : MTA RKK Alföldi Tudományos Int., 2005.

Homoszexualitás és társadalom / Takács Judit. Bp. : Új Mandátum, 2004.

Hontalanság Magyarországon : jelentés a hontalanok védelméről, a hontalanság megelőzéséről és csökkentéséről / Gyulai Gábor. Bp. : Magyar Helsinki Bizottság, 2010.

Horvát-magyar közös térségi kutatások: fejlesztési lehetőségek az ökoturizmusban / Nagy Imre [et al.] Kaposvár : Kaposvári Egyetem, 2014.

A humán erőforrások regionális sajátosságai az átmenetben / Rechnitzer János, Smahó Melinda. Bp. : MTA Közgazdasátudományi Kutatóközpont, 2005.

Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés