Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Magyar szociológiai e-könyvek

I

Idegenforgalmi tendenciák, sajátosságok Észak-Alföld megyéiben Bp. : KSH, 2013.

Az idegennyelv tanulási stratégiák választásának összefüggései a nyelvtanulási tapasztalattal és a szorongással : Ph.D. értekezés / Tar Ildikó. Debrecen : Debreceni Egyetem, 2007.

Identitás - szélzúgásban / Sz. Dévai Judit. Komárno : Komáromi Lapok, 1993.

Identitásgazdaságtan : gazdaságpszichológia másképpen / Garai László. Bp. : Tas Kiadó, 2003.

Az idő a campusokon. Felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók időszociológiai vizsgálata : doktori értekezés / Bocsi Veronika. Debrecen : DE, 2009.

Az idő fogságától szabadon : tanulmány a cigányság iskolázáról és felemelkedéséről / Forray R. Katalin. Bp. : Új Mandátum, 2013.

Időfelhasználás és felnőttoktatás / Csoma Gyula [et al.] Bp. : OKI, 2003.

Időmérleg 2009/2010 : összefoglaló adattár Bp. : KSH, 2012.

Időmérleg-módszertan Bp. : KSH, 2010.

Az idős felnőtt rétegek (45 év felettiek) felnőttképzési igényei és képzési lehetőségei : kutatási zárótanulmány, háttértanulmányok / Sz. Molnár Anna ; [a kutatásban részt vettek Arapovics Mária et al.]. Budapest : NFI, 2005.

Az idősek helyzete a mai Magyarországon a Háztartási költségvetési felvétel adatai alapján 1993-2001 : adattár. Bp. : KSH, 2003.

Idősek a mában : geriátriai szocio-pszichológiai vizsgálat, az életminőség javításának lehetőségei : PhD értekezés / Majercsik Eszter. Bp. : SOTE, 2004.

Idősek otthon : megszokott környezetben, nagyobb biztonságban / Széman Zsuzsa, Pottyondy Péter. Bp. : Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, 2006.

Az időskorú népesség főbb jellemzői és életkörülményei / S. Molnár Edit. Bp., 2004.

Időskorúak Magyarországon / szerk. Giczi Johanna, Sághi Gábor. Bp. : KSH, 2004.

Az idősödő munkavállalók munkaerőpiaci-helyzete a Közép-magyarországi régióban 2007 / Komka Norbert. Bp. : Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda, [2007].

Idővonat : tanulmányok a társadalomtudományok köréből / szerk. Kiss Gabriella [et al.] Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004.

Ifjúság 2000 : gyorsjelentés / szerk. Laki László, Szabó Andrea, Bauer Béla. Bp. : NII, 2001.

Ifjúság 2000 : tanulmányok I. / szerk. Szabó Andrea [et al.] Bp. : Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, 2002.

Ifjúság 2004 : gyorsjelentés / szerk. Bauer Béla, Szabó Andrea. Bp. : Mobilitás Ifjúságkutatási Iroda, 2005.

Ifjúság 2008 : gyorsjelentés / szerk. Szabó Andrea, Bauer Béla. Bp. : SZMI, 2009.

Ifjúság és média / Andy Ruddock. Bp. : Wolters Kluwer, 2015.

Ifjúsági élethelyzetek : ifjúságszociológiai tanulmányok / szerk. Balku Anett [et al.] Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011.

Ifjúsági életmód és szokásvizsgálat Jász-Nagykun-Szolnok megyében / Murányi István, Szoboszlai Zsolt. Szolnok : MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének Társadalomkutató Osztálya, 1998.

Ifjúsági korszakváltás - ifjúság az új évezredben : konferencia 2002. december 18. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest / szerk. Gábor Kálmán, Jancsák Csaba. Szeged : Belvedere, 2004.

Az ifjúsági mentorálás (youth mentoring) / szerk. Kállai Gabriella. Bp. : OFI, 2015.

Ifjúságsegítő képzés a felsőoktatásban / Szemerszki Marianna. Bp. : OKI, 2006.

Az igazságosság / szerk. Dalos Rimma, Kiss Endre. Bp. : Friedrich Ebert Alapítvány, 1998.

Igazodás a piacgazdaság szabályaihoz és megfelelés a helyi elvárásoknak : a városi polgármesterek értékrendje, 2004 / Péteri Gábor. Bp. : MTA Közgazdasátudományi Kutatóközpont, 2005.

Ígéret, felhatalmazás, teljesítés : választási programok és kormányzati megvalósításuk, 1998-2010 / szerk. Soós Gábor. MTA TK Politikatudományi Intézet, 2015.

Így élünk : elszegényedési folyamatok a Székelyföldön / szerk. Bodó Julianna, Oláh Sándor. Csíkszereda : Pro-Print, 1997.

IKT és oktatás : együtt vagy egymás mellett?  / Buda András. Szeged : Belvedere Meridionale, 2017.

Az ikt-eszközök és használatuk a háztartásokban, 2010 Bp. : KSH, 2011.

Implementáció és tanulói attitűdök : a mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban : doktori (PhD) értekezés / Fintor Gábor. Debrecen : DE BTK, 2017.

Az infokommunikációs eszközök elterjedtségének regionális különbségei Debrecen : Győr : KSH, 2009.

Infokommunikációs (IKT) eszközök és használatuk a háztartás, a vállalati (üzleti) és a közigazgatási szektorban, 2013 / Bp. : KSH, 2014.

Infokommunikációs (IKT-) eszközök és használatuk a háztartásokban, 2009 Bp. : KSH, 2010.

Az információ : [egyetemi és főiskolai jegyzet] / Fülöp Géza. Bp. : [ELTE BTK], 1996.

Információ, társadalom, történelem : válogatott írások / Z. Karvalics László. Bp. : Typotex, 2003.

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Bp. : Eötvös Károly Intézet : 2008.

Az információs és kommunikációs szektor Magyarországon, 2003-2008 Bp. : KSH, 2010.

Az információs és kommunikációs technológiák használata az üzleti szférában, 2010 Bp. : KSH, 2011.

Információs műveltség és oktatásügy : nemzetközi szemle / szerk. Csík Tibor. Bp. : OPKM, 2006.

Az információs társadalom előrehaladása a világban : world progress report : 2006 / Rab Árpád [et al.] Bp. : ITTK, 2007.

Az információs társadalom térbelisége / Jakobi Ákos. Bp. : ELTE Regionális Tudományi Tanszék, 2007.

Az információs társadalom tudástranszfer innovatív módjai / Kő Andrea, Vas Réka. Bp. : MTA Információtechnológiai Alapítvány, 2003.

Információs technológia és életminőség / szerk. Lengyel György. Bp. : BCE, 2003.

Információs technológia és szolgáltató közigazgatás (Kaposvári Kistérség) I. kötet. Stratégiai szereplők és nyelvhasználat / szerk. Lengyel György. Bp. : BCE, 2002.

Információs technológia és szolgáltató közigazgatás (Kaposvári Kistérség) II. kötet. Információs technológia és helyi társadalom / szerk. Lengyel György. Bp. : BCE, 2002.

Információs technológia és szolgáltató közigazgatás (Kaposvári Kistérség) III. kötet. Kvalitatív kutatási tapasztalatok / szerk. Lengyel György. Bp. : BCE, 2002.

Információs technológia és szolgáltató közigazgatás (Kaposvári Kistérség) IV. kötet. Dokumentáció / szerk. Lengyel György. Bp. : BCE, 2002.

Információszabadság az Európai Unióban : doktori értekezés / Komanovics Adrienne. Pécs : PTE Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola, 2007.

Az informális és nem-formális tanulási keretek között szerzett tudás elismertetése Bp. : ETENIM, 2006.

Az infrastruktúra szerepe a területi fejlődésben, a térszerkezet és az infrastruktúra fogalmai [Bp.] : VÁTI, 2004.

Inkluzív nevelés - az integrált oktatás jogi háttere / Vargáné Mező Lilla. Bp. : Sulinova, 2006.

Innováció menedzsment kézikönyv / szerk. Pakucs János, Papanek Gábor. Bp. : Magyar Innovációs Szövetség, 2006.

Innovációs szakemberek viszonyulásai az innováció mikro- és makrotársadalmi kontextusához : PhD disszertáció / Bodor Ákos. Pécs : PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, 2014.

Integráció a gyakorlatban / szerk. Németh Szilvia. Bp. : OKI, 2006.

Az integráció érdekében : A Második Esély című Equal-program keretében készült tanulmányok / szerk. Györgyi Zoltán. Bp. : OKI, 2008.

Integráció és nemzetközi versenyképesség : a magyar gazdaság esélyei / Éltető Andrea. Bp. : MTA VKI, 2003.

Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében / szerk. Bárdi Nándor, Simon Attila. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet ; Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2006.

Integrált közösségi és szolgáltató terek : módszertani kézikönyv /szerk. Beke Márton, Ditzendy Károly Arisztid. Budapest : HROD, 2008.

Integrált vidékfejlesztés / G. Fekete Éva. Miskolc : Miskolci Egyetem, 2013.

Integritás és korrupció : elméleti és közvélemény-kutatási tanulmányok ÁROP-1.2.4-09-2009-0002. számú európai uniós kiemelt projekt... Budapest : ÁSZ, [2012].

Az intellektuális fogyatékossággal élő emberek helyzete Magyarországon : tanulmánykötet / szerkesztő Natacha Glautier. Budapest : ELTE BGGYK, 2009.

Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek : … / szerk. Buda András, Kiss Endre. Debrecen : Debreceni Egyetem Neveléstudományi Intézete, 2009.

Interetnikus kapcsolatok Felső-Háromszéken : magyar-román-cigány együttélés Haraly, Páva és Székelypetőfalva településeken / Szabó Lilla. Debrecen : DE Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, 2016.

Interkulturális tanulás : T-kit / Wootsch Péter. Strasbourg : Európa Tanács : Európai Bizottság, 2000.

Internet alapú beavatkozások a kábítószer-probléma kezelésében : legjobb gyakorlatok és alkalmazások az EU tagállamaiban / szerk. Gelsei Bernadett. Bp. : Nemzeti Drog Fókuszpont, 2010.

Az Internet Mítosz / szerk. Czeizer Zoltán, Csanády Márton. Székesfehérvár : Kodolányi János Főiskola, 1999.

Intravénás droghasználat és közegészségügy / Csernus Eszter [et al.]. Bp. : TASZ, 2004.

Az intézmények fedezete, funkciója és a társadalmiság / Farkas Zoltán. Miskolc : Miskolci Egyetem, 2005.

Az intézményi férőhely kiváltás alakulása Magyarországon 2012-2013 / Bugarszki Zsolt [et al.] Budapest : [ELTE TáTK], 2013.

Ipar és versenyképesség az Európai Unióban / Csernenszky László. Bp. : Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ : Külügyminisztérium, 2003.ű

Írástörténet – szakszerűsödés : a Hajnal István Kör velemi konferenciája, 1992. szeptember 10-12. / szerk.: Sasfi Csaba. Szombathely: Vas Megyei Levéltár, 2001.

Az irodalmi mű befogadása : szociológiai és szociálpszichológiai megközelítés / Kamarás István. Veszprém : Pannon Egyetem BTK Antropológiai és Etika Tanszék : Gondolat Kiadó, 2007.

Iskola a holnapért : tanulással a digitális szakadék áthidalására : oktatás és készségek Bp. OECD, 2001.

Az iskola kultúrája : nevelés és tudomány / Géczi János. Pécs : Iskolakultúra, 2006.

Iskola és mobilitás : szöveggyűjtemény / szerk. Fényes Hajnalka, Róbert Péter. Debrecen : DE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, 2006.

Iskola és társadalom I. : szöveggyűjtemény / szerk. Meleg Csilla. Pécs : JPTE Tanárképző Intézet, 1996.

Iskola és társadalom II. : szöveggyűjtemény  / szerk. Meleg Csilla. Pécs : JPTE Tanárképző Intézet, 1999.

Iskola, gyermek és tanítói ideál a 19. és 20. század fordulóján / Baska Gabriella. Bp. : Gondolat, 2011.

Az iskola kultúrája : nevelés és tudomány / Géczi János. Pécs : Iskolakultúra, 2006.

Az iskola szocializációs szerepe és lehetőségei / szerk. Nikitscher Péter. Bp. : OFI, 2015.

Az iskola térben, időben / Forray R. Katalin, Kozma Tamás. Budapest : ÚMK, 2011.

Az iskolaátszervezések és a pedagógus munkanélküliség : kutatási zárójelentés / Liskó Ilona. Bp. [TÁRKI], 2000.

Az iskolai erőszak megítélésének különbségei és hasonlóságai a gyermekvédelmi és az oktatási intézményrendszerben : kutatási zárótanulmány / Gyurkó Szilvia, Virág György. Bp. : OKRI, 2009.

Az iskolai hátrány összetevői / Imre Anna. Bp. : OKI, 2004.

Az iskolai sikerességet befolyásoló kognitív és affektív tényezők értékelése : tanulmányok Csapó Benő tiszteletére / szerk. Molnár Gyöngyvér, Korom Erzsébet. Bp. : Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 2013.

Az iskolai szocializáció / Török Balázs. Bp. : OFI, 2016.

Az iskolai tehetségfejlesztés pszichológiai háttértényezőinek vizsgálata felső tagozatos korban : doktori (PhD) értekezés /Gömöry Kornélia. Debrecen : DE, 2010.

Az iskolai tudás / szerk. Csapó Benő. Bp. : Osiris, 2002.

Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai : doktori (PhD) értekezés / Jankó Krisztina Julianna. Debrecen : DE, 2011.

Iskolaszervezeti vázlatok / Karlovitz János Tibor. Bp. : Neveléstudományi Egyesület, 2011.

Az iskolapadból a munkaasztalhoz : nemzeti szakképzési rendszerek összehasonlító elemzése, különös tekintettel a kamarák szakképzésben betöltött szerepére / Papp Gergő. Bp. : MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Int., 2006.

Iskolatársulások / Györgyi Zoltán, Imre Anna. Bp. : Oktatáskutató Int., 1999.

Iskolaválasztás és mobilitás / Andor Mihály, Liskó Ilona. Bp. : Iskolakult., 2000.

Iskolavezetők a 90-es években / szerk. Balázs Éva. Bp. : OKI, 1999.

Az iskolák belső világa / Bábosik István [et al.] Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006.

Iskolák a társadalom peremén : alacsony státusú diákokat tanító eredményes tanárok / Bacskai Katinka. Szeged : Belvedere Meridionale, 2015.

Az iskolakép változatai és változásai / Hunyady Györgyné, M. Nádasi Mária. Bp. ELTE Eötvös Kiadó, 2014.

Iskolán kívüli nevelés / szerk. Trencsényi László. Bp. : Bölcsész Konzorcium, 2006.

Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása / szerk. Aszmann Anna. Bp. : OGYI : NDI, 2003.

Iskolázás, értelmiség és tudomány a 19-20. századi Magyarországon / Karády Viktor, Nagy Péter Tibor. Budapest : Wesley János Lelkészképző Főiskola, Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont, 2012.

Iskolázottság és halandóság / Kovács Katalin, Hablicsek László. Bp. : ESKI, 2006.

Ismeretek a romológia alapképzési szakhoz : tankönyv / szerk. Forray R. Katalin. Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006.

Ismerős terepen : válogatás csíkszeredai antropológiai írásokból / szerk. Gagyi József. Csíkszereda : KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja ; Pro-Print, 1999.

Az ismertté vált bűncselekmények és elkövetőik Magyarországon / szerk. Zilahy Edina. Miskolc : KSH, 2008.

Az iszlám Magyarországon és Közel-Keleten / Kiss Enikő [et al]. Bp. : MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 2002.

Ízlés vagy sodródás? : összefüggések a romániai magyar középiskolások zenei ízlése, zenével kapcsolatos magatartása és értékrendje, kulturális fogyasztása között : doktori (PhD) értekezés / Hausmann Alice. Debrecen : DE, 2011.

Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés