Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Magyar szociológiai e-könyvek

Ka

Kábítószer-fogyasztás a középiskolások körében : egy szociológiai vizsgálat eredményei / Tistyán László, Füzesi Zsuzsanna. Pécs : Fact Intézet, 2000.

A kábítószer-fogyasztó fiatalok társadalmi kirekesztettségének vizsgálata EU indikátorok alapján : kutatási beszámoló / Domokos Tamás, Ruff Tamás. Székesfehérvár : Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet, 2008.

A Kádár-rendszer könnyűzenei politikája : doktori disszertáció / Csatári Bence. Bp. : ELTE BTK, 2007.

Kaleidoszkóp : versenyhelyzet Magyarországon 2008-2009 / szerk. Laki Mihály, Voszka Éva. Bp. : Pénzügykutató Rt. : Palatinus, 2010.

Kalocsa vizsgálat, 1997 : [a felnőtt lakosság táplálkozási szokásairól] : zárójelentés / Örkény Antal. Bp. : Egészséges Magyarországért Egyesület, 1997.

A kalotaszegi cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról : doktori disszertáció / Könczei Csongor. Bp. : ELTE BTK, 2007.

Kamarák a két világháború közötti Magyarországon : doktori disszertáció / Strausz Péter. Bp. : ELTE BTK, 2007.

Kampánykultúra? : kampány a "következmények nélküli országban" / Bőhm Antal. Bp. : MTA PTI, 2006.

A kancellári rendszer bevezetése a magyar felsőoktatásban : tapasztalatok és várakozások / szerk. Kováts Gergely. Bp. : BCE NFKK, 2016.

Kapacitásbővítés az oktatás terén a közelgő magyar elnökség kapcsán / Gáti Annamária, Lannert Judit. Bp. : TÁRKI-TUDOK, 2009.

Kapcsolatok online és offline : az internet és más infokommunikációs technológiák szerepe a privát kapcsolathálózatokban : PhD értekezés / Csüllög Krisztina. Budapest : BCE, 2012.

Kapitalizmus és a hatalom erőforrás-elmélete / Balázs Zoltán. Bp. : MTA PTI, 2011.

Karácsony Sándor pedagógiai modellje és recepciója a református felsőoktatásban : doktori (PhD) értekezés / Bognárné Kocsis Judit. Veszprém : Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2010.

A kárhelyreállító igazságszolgáltatás intézményesítésének menete Magyarországon gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők esetében : [szakdolgozat] / Fellegi Borbála. Bp. : ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Int., 2002.

Kárpátalja magyarsága : honismereti kézikönyv / Dupka György. Bp. : Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, 2000.

A Kárpát-medencei magyarság demográfiai helyzete és előreszámításai, 1991-2021 / Hablicsek László, Tóth Pál Péter. Bp. : KSH NKI, 2005.

Kárpát Panel 2007 : a Kárpát-medencei magyarok társadalmi helyzete és perspektívái : gyorsjelentés / szerk. Papp Z. Attila, Veres Valér. Bp. : MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2007.

Karrierutak és iskolateremtés a XX. század első felének magyar neveléstudományában (Mitrovics Gyula pályájának és szakmai műhelyének kvalifikációtörténeti nézőpontú bemutatása) : doktori (PhD) értekezés / Vincze Tamás. Debrecen : DE, 2011.

A kassai polgárság 1918 előtt és után : Ph.D. értekezés / Koudela Pál. Bp. : BCE, 2005.

A katolikus egyház története Magyarországon, 1919-1945 / Gergely Jenő. 2., jav. kiad. [Budapest] : Pannonica Kiadó, 1999.

Katolikus közép- és felsőoktatás Erdélyben a 17. századtól a 19. század közepéig : doktori disszertáció / Varga Júlia. Bp. : ELTE BTK, 2007.

Kebelcsodát...? Szavazz rám : a londoni polgármester-választás tanulságai / Kenéz Anikó [et al.] Bp. : Magyar Progresszív Társaság Platform, 2008.

Kecskemét lakosságának demográfiai és lakáshelyzete / [kész. Csőszné Seres Ilona, Farkas Veronika] Szeged : KSH Szegedi Ig. Kecskeméti Képviselet, 2007.

Kék notesz 2007 : a 8. Internethajó helyzetjelentése Budapest : eWorld, ENAMIKÉ, 2007.

"Kelet Párizsától" a "bűnös városig" : 1870-1930 / szerkesztő Sipos András, Donáth Péter. Budapest : BFL : BTF, 1999-2000.

Keleti Kapu program első szakasz: problémafeltárás / Várnai Gábor et al. Bp. : PARDES, 2003.

Keleti küzdősportok Magyarországon, a sportpolitika és a sportgazdaság változásai tükrében : PhD értekezés / Borbély Attila. Bp. : SOTE, 2005.

Kenderkönyv / Dénes Balázs [et al.] Bp. : TASZ, 2001.

A (kenő)pénz nem boldogít? Gazdaságszociológiai és politikai gazdaságtani elemzések a magyarországi korrupcióról / Szántó Zoltán [et al.] Bp. :  BCE, 2012.

Kényszerek és választások : a kiadásokkal mért fogyasztás szerinti rétegződés a mai magyar társadalomban / Altorjai Szilvia, Havasi Éva. Bp. : KSH Népességtud. Int., 2006.

Kényszerből a felsőoktatásba : kevésbé egyenlő diplomák és diplomások / Szanyi Ágnes. Bp. : Echo Survey, 2005.

Képzés - lakhatás - foglalkoztatás : integrációs programok hajléktalan élethelyzetben lévő emberek számára / szerk. Fehér Boróka [et al.] Bp. : Menhely Alapítvány : BMSZKI, 2014.

A képzési helyettesítés rendszere és megvalósíthatósága Magyarországon / Pásztor Miklós. Budapest : NFI, 2005.

Képzésmódszertani kézikönyv a közösségi szociális munka tereptanárai számára / összeáll. és szerk. Budai István [et al.] Győr : SZIE, 2008.

A képzettség és a foglalkozás megfelelésének (kongruenciájának) elemzése a 2011. évi népszámlálás adatainak felhasználásával / Lakatos Miklós. Bp. : KSH, 2015.

Képzők és képzettek : pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól / szerk. Németh Nóra Veronika. Szeged : Belvedere, 2014.

Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről / Gyulai Iván. Budapest : MTVSZ, 2008.

Kérdések és válaszok a hajléktalanságról / Breitner Péter, Gurály Zoltán, Győri Péter. Bp. : Menhely Alapítvány, 2002.

Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében / szerk. Lengyel Imre, Lukovics Miklós. Szeged : JATEPress, 2008.

Kereseti mobilitás a kilencvenes évek Magyarországán / Jan Rutkowski. Bp. : TÁRKI, 1999.

A kereszt gombja : az ORFI esete az Istenes Szent János Betegápoló Renddel / Pünkösti Árpád. Bp. : Osiris, 2010.

Két tanulmány a globalizációról és az integrációról / Lévai Imre, G. Márkus György. Bp. : MTA PTI, 2005.

A kétciklusú képzés kezdetei / Gábor Kálmán, Szemerszki Marianna, Tomasz Gábor. Bp. FKI, 2006.

Kettős identitás : etnikai és nemzeti azonosságtudat Dunabogdányban / Bindorffer Györgyi. Budapest : Új Mandátum : MTA Kisebbségkutató Intézet, 2001.

Kettős szorításban : a középgenerációk élete és egészsége / szerk. Daróczi Etelka. Bp. : KSH NKI, 2003.

Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátásához és kezeléséhez. Bp. : Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete, 2006.

Kézikönyv civileknek / szerk. Kucsera Tamás Gergely. Bp. : NÁFIORE, 2006.

"Ki az úr a háznál?" : családok pénzkezelési szokásai és az azt befolyásoló tényezők vizsgálata az 1990-es évek Magyarországán : Ph.D. értekezés / Nagy Ildikó. Bp. : BKÁE, 2003.

Ki eredményesebb a felsőoktatásban? / szerk. Pusztai Gabriella, Kovács Klára. Nagyvárad ; Budapest : Partium : PPS : Új Mandátum, 2015.

Kicsik között a legkisebbek - a törpefalvak sikerének kulcstényezői : doktori értekezés / Horváth Eszter. Győr : Széchenyi István Egyetem, 2013.

Kié lesz az általános iskola? : kutatási jelentés a 2007 ősz elején lezajlott közoktatási intézményfenntartási változásokról / Lannert Judit [et al.] Bp. : TÁRKI-TUDOK, 2008.

Kihasználatlanul. A romániai (magyar) felnőttképzés rendszere / Papp Z. Attila. Csíkszereda : Soros Oktatási Központ, 2005.

Kihívások és válaszok : új pályán az iskolarendszerű felnőttoktatás / szerk. Mayer József et al. Bp. : OKI, 2002.

Kína és India gazdasági teljesítményének összehasonlítása növekedéselméleti szemszögből / Székely-Dobi András. Bp. : MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2012.

Kínai jelen és jövő / Mészáros Klára. Bp. : MTA VKI, 2005.

Kínai lecke : a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség / Ágoston László. Bp. : DEMOS, 2009.

Kincses Kolozsvár - ma /szerk. Réti Tamás. Bp. : EÖKIK, 2010.

Kinek a pénze? Kinek a döntése? / Kuti Éva. Budapest : Nonprofit Kutatócsop., 2003.

Kínlódni ebben az országban...? Ankét a romániai magyarság megmaradásának szellemi feltételeiről / szerk. Salat Levente. Kolozsvár : Scientia, 2002.

Kirekesztettség és gyermekvállalás : a romák termékenységének változása néhány "gettósodó" aprófaluban (1970-2004) : Ph.D. értekezés / Durst Judit. Bp. : BCE, 2006.

A kirekesztéstől az egyenlőség felé : a fogyatékossággal élők jogainak érvényesítése [Budapest] : ELTE BGGYK, 2009.

Kis- és középvállalkozások a változó gazdaságban / Buzás Norbert [et al.] Szeged : JATEPress, 2003.

A kis- és középvállalkozások helyzete a régiókban Bp. : KSH, 2011.

Kisebbség a kisebbségben : a Szatmár megyei németek a két világháború között 1918-1940 : doktori értekezés / Baumgartner Bernadette. Pécs : PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, 2010.

Kisebbség - oktatás - politika a Balkánon / M. Császár Zsuzsa. Szeged : Egyesület Közép-Európa Kutatására, 2011.

Kisebbség, többség, többszörösség : kisebbségi-többségi viszonyok a magyar társadalomban : Neményi Mária tiszteletére 70. születésnapja alkalmával / szerk. Takács Judit és P. Tóth Tamás. [Budapest] : MTA TTK Szociológiai Int., 2016.

Kisebbségek a világhálón / Demeter Zayzon Mária. Bp. : Gondolat, 2003.

Kisebbségek és az integrációs csatlakozás : Tematikus közelítések Magyarország európai integrációs csatlakozásának háttérelemzéséhez / A. Gergely András. Bp., 1999.

Kisebbség és kultúra / A. Gergely András, Papp Richárd (szerk.) / Budapest : MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkut. Int.-MTA PTI-ELTE Kult. Antropológiai Szakcsop., 2004.

Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában (2002-2004) / Blénesi Éva, Mandel Kinga (szerk.). Budapest : Gondolat Kiadó-MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2004.

Kisebbségek és kulturális közösségek az Ister-Granum Eurorégióban /szerk. Sikos T. Tamás, Szarka László. Komárom : Selye János Egyetem Kutatóintézete, 2008.

Kisebbségek, hátrányos helyzetű csoportok bevonása / Melles Katalin. Bp. : TÁRKI, 2001.

Kisebbségek Magyarországon 2002-2003 : részletek / szerk. Mayer Éva. Bp. : NEKH, [2003]

Kisebbségek Magyarországon 2004-2005 / szerk. Mayer Éva. Bp. : NEKH, 2005.

Kisebbségi érdekképviselet vagy pártpolitika? : a Romániai Magyar Népi Szövetség története, 1944-1953 : [doktori értekezés] / Nagy Mihály Zoltán. Pécs : PTE BTK, 2011.

Kisebbségi és kettős kisebbségi létben élő fiatalok továbbtanulási aspirációi egy hátrányos helyzetű térségben : doktori (PhD) értekezés / Pásztor Rita Gizella. Debrecen : DE BTK, 2017.

Kisebbségi felsőoktatás és a Bologna-folyamat / szerk. Kozma Tamás, Pataki Gyöngyvér. Debrecen : Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ, 2011.

Kisebbségi könyvisme /A. Gergely András. Bp. : MTA PTI, 2010.

Kisebbségi oktatás Közép-Európában /Kozma Tamás. Bp. : Oktatáskutató Int., 2003.

Kisebbségi önkormányzatok Magyarországon / szerk. Csefkó Ferenc, Pálné Kovács Ilona. Bp. : Osiris, 1999.

A kisebbségi tér változatai / Keményfi Róbert. Bp. : MTA Társadalomkutató Központ, 2003.

Kisebbségvédelem és a nemzetközi szervezetek : Dokumentumok a Minority Rights Group kisebbségjogi publikációiból / összeáll. Bíró Anna-Mária. Budapest : Teleki L. Alapítvány, 2002.

Kisebbségvédelem Európában : kisebbségvédelmi alapismeretek / szerk. Gyeney Laura. Bp. : Kisebbségi Jogvédő Intézet, 2015.

A kisebbségvédelem nemzetközi jogi intézményrendszere a 20. században / Szalayné Sándor Erzsébet. Bp. : Gondolat : MTAKI, 2003.

Kísérletek kulturális elemzésre = Experimente în analiza culturalã = Experiments in cultural analysis / Magyari-Vincz Enikő. Kolozsvár : EFES, 1997.

Kisgazdaságok vagy nagygazdaságok? Mi is az az agrárintegráció? / Burgerné Gimes Anna. Bp. : MTA KRTK, 2017.

Kiskompasz : kézikönyv a gyermekek emberi jogi neveléséhez Bp. : FSZH – Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat, 2009.

A kiskorúak védelme a médiában megjelenő káros tartalmakkal szemben az Európai Unió és hazánk szabályozása tükrében : PhD értekezés / Bakos Eszter. Szeged : Szegedi Tudományegyetem, 2013.

Kiskunhalas népesedéstörténete a 17. század végétől a 20. század elejéig / Melegh Attila. Bp. KSH NKI, 2000.

Kis magyar kalendáriumtörténet 1880-ig : a magyar kalendáriumok történeti és művelődésszociológiai vizsgálata / Kovács I. Gábor. Budapest : Akadémiai K., 1989.

A kistelepülési iskolák szerepe a települések népességmegtartó erejében / Imre Anna. Bp. : OKI, 2004.

Kistérségek a Közép-Dunántúlon, 2009 Veszprém : KSH, 2011.

Kistérségek a vidékfejlesztésben : doktori értekezés / Farkas Tibor. Pécs : Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2002.

Kistérségi kiterjesztés / Hadházy Ágnes [et al.] Bp. : GYERE Gyerekesély Közhasznú Egyesület, 2012.

Kisvállalkozás a szocializmus után / Laki Mihály. Bp. : Közgazdasági Szemle Alapítvány, 1998.

Kisvállalkozások megszűnése, bővülése és kapcsolatrendszere / szerk. Lengyel György. Bp. : Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, 1998.

Kisvárosi fiatalok, kisebbségek, új sebezhetőségek : csatlakozás az Európai Ifjúsági Térséghez 7.0 / szerk. Jancsák Csaba, Krémer András. Szeged : Belvedere, 2016.

Kiszorítják-e az idősebb munkavállalók a fiatalokat a közszférában? Eredmények a magyarország nyugdíjkorhatár-emelés időszakából / Cseres-Gergely Zsombor. Bp. : MTA KRTK KI, 2013.

Kiút a gödörből : az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány KID-programja / Fehérvári Anikó, Györgyi Zoltán. Bp. FKI, 2006.

Kiutasítás és emberi jogok : a legfontosabb emberi jogi kötelezettségek gyakorlati alkalmazása a kiutasítás bírói elrendelése vagy felülvizsgálata során / Gyulai Gábor [et al.] Bp. : Magyar Helsinki Bizottság, [2012].

Kiváltás : a fogyatékos személyek ellátásnak jövője Bp. : Nemzeti Erőforrás Minisztérium, 2012.

Klasszikusok és kánonképzés a magyar neveléstörténeti tankönyvekben (1867-1956) : PhD értekezés / Nóbik Attila. Szeged : SZTE, 2010.

Klímaparadoxonok: lehet-e harmónia természet és társadalom között? / Antal Z. László. Bp. : L’Harmattan, 2014.

Klímaváltozás - közlekedés és települések / Fleischer Tamás. Bp. : MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2009.

Klímaváltozás, társadalom, gazdaság : hosszú távú területi folyamatok és trendek Magyarországon / szerk. Czirfusz Márton [et al.] Pécs : Publikon, 2015.

Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés