Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Magyar szociológiai e-könyvek

N

Nacionalizmus és ökológiai gondolkodás : a baszk új szociális mozgalmak environmentalista akcionalizmusa / Becze Szabolcs. Bp. : MTA PTI Etnoregionális és Antropológiai Kutatóközpont, 2006.

Nagy EU-tagállamok és a gazdasági válság / szerk. Somai Miklós.Bp. : MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2009.

A nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása Magyarországon 2010-2011 / Bugarszki Zsolt [et al.] Budapest : Soteria : ELTE TáTK, [2011].

Néhány gondolat a magyar egészségügy reformjához / Lepp-Gazdag Anikó. Bp. ICEGEC, 2004.

Nehéz sorsú asszonyok feketén fehéren : roma nők munkaerő-piaci és megélhetési lehetőségei két kistérségben : kutatási beszámoló / szerk. Kóczé Angéla. Budapest : MTA ENKI, 2010.

Nekem nem 8 : közösségi szolgálatot végző diákok kézikönyve / Karlowits-Juhász Orchidea, Reif Jenifer. Miskolc : [Karlowits-Juhász O.], 2013.

A nem állami felsőoktatási intézmények hallgatói / Szemerszki Marianna. Bp. : Felsőoktatási Kutatóint., 2006.

A nem formális és informális tanulás elismerése Magyarországon : egy OECD-projekt tanulságai / Derényi András [et al.] Bp. : OKM, 2007.

Nem iskolás fokon... : a közoktatás fejlesztéséről : konferencia '97 / szerk. Kéri Katalin. Pécs : JPTE Tanárképző Intézet, 1997.

Nem kognitív készségek kereslete és kínálata a munkaerőpiacon / Fazekas Károly. Bp. MTA KRTK, 2017.

Nemek esélyegyenlősége az önkormányzatoknál : női esélyegyenlőségi politika egy önkormányzatban / szerk. Baumann Fruzsina. Bp. : BSZF, 2005.

Nemek és nemzedékek : demográfiai reprodukció a 19-20. századi Székelyföldön / Pakot Levente. Bp. : KSH NKI, 2013.

Nemesek, polgárok, parasztok : néprajzi, történeti antropológiai és művelődéstörténeti tanulmányok / Kósa László. Bp. : Osiris, 2003.

Német polgárság magyar földön / Pukánszky Béla. Bp. : Lucidus, 2000.

Nemi különbségek pszichiátriai kórképekben : depresszió és szorongás : PhD értekezés / Kecskés István. Bp. : SOTE, 2001.

Nemre való tekintettel : kézikönyv a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség érvényesítésének elméletéről és gyakorlatáról... / szerk. Lestál Zsuzsanna. Bp. : E/004. sz. Fejlesztési Partnerség, 2008.

A nemzetgazdasági tervezés megújítása - nemzeti igények, uniós követelmények / szerk. Báger Gusztáv. Bp. : ÁSZ, 2010.

Nemzeti érdekek az EU-ban. Az olasz Európa-politika tanulságai, különös tekintettel az európai gazdasági kormányzásban betöltött szerepre : Ph.D. értekezés / Czékus Bálint Tibor. Budapest : BCE, 2012.

Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a 20. század végén / szerk. Sisák Gábor. Bp. : Osiris : MTA Kisebbségkutató Műhely, 2001.

Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon : a 2001. évi népszámlálási adatok rövid összefoglalása / Tóth Ágnes, Vékás János. Bp. : MTAKI, [2001]

Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában, 2003 / szerk. Dohányos Róbert, Lelkes Gábor, Tóth Károly. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet ; Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2004.

Nemzeti és etnikai konfliktusok a Kárpát-medencében / szerk. Bordás Sándor, Glavanovics Andrea. Székesfehérvár : Kodolányi János Főiskola, 2014.

Nemzeti és etnikai konfliktusok - megbékélési lehetőségek / szerk. Bordás Sándor, Glavanovics Andrea. Székesfehérvár : Kodolányi János Főiskola, 2015.

Nemzeti identitás, asszimiláció és médiahasználat a határon túli magyarság körében, 1999-2011 / Dobos Ferenc. Budapest : Médiatudományi Int., 2012.

Nemzeti identitás, asszimiláció és médiahasználat a határon túli magyarság körében 2. / Dobos Ferenc, Megyeri Klára. Budapest : Médiatudományi Int., 2014. 310 p.

Nemzeti jelentés: Magyarország : Eurobarometer 2004.1 : közvéleménykutatás a tagjelölt és csatlakozó országokban / Bp. : Magyar Gallup Intézet, 2004.

Nemzeti szempont / szerk. Prazsák Gergő. Bp. : Apeiron, 2014.

Nemzetiségek a történelmi Magyarországon / Ács Zoltán. Bp. : Kossuth, 1996.

Nemzetiségi kérdés a Kárpát-medencében, 1956-1962 / Szesztay Ádám. Budapest : Gondolat Kiadói Kör-MTA Kisebbségkutató Intézet, 2002.

Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században / Tilkovszky Lóránt. Debrecen : Csokonai K., 1998.

Nemzetiségpolitikai megfontolások, kényszermigráció és földreform németek által lakott dél- és nyugat-dunántúli településeken 1944-1948 : doktori (PhD) értekezés / Gonda Gábor. Pécs : PTE BTK, 2011.

Nemzetkép és identitás a nemzetiségi iskolák tankönyveiben : közép-európai példák: Magyarország és Szlovákia / szerk. Ruda Gábor, Szabómihály Gizella. Pilisvörösvár : Muravidék Baráti Kör Kult. Egyes., 2013.

Nemzetközi autonómia-modellek és kisebbségi kérdés : a katalán regionális autonómia és tapasztalatai : PhD értekezés / Domonkos Endre. Bp. : BCE, 2010.

Nemzetközi jogi védőháló a fegyveres konfliktusokban érintett gyermekek oltalmára : PhD értekezés / Csapó Zsuzsanna. Pécs : PTE Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola, 2009.

Nemzetközi tapasztalatok feltárása az oktatási ágazati K+F+I és tudásmenedzsment rendszerek területén / Gáti Annamária. Bp. : TÁRKI-TUDOK, 2009.

Nemzetköziesedés a Debreceni Egyetemen : a hallgatói mobilitás mint a nemzetköziesedés célja és eszköze : egyetemi doktori (PhD) értekezés / Deákné Dusa Ágnes Réka. Debrecen : DE BTK, 2017.

A nemzetköziesedés folyamata a magyar felsőoktatásban / Berács József [et al.] Bp. : Tempus Közalapítvány, 2009.

A népakarat dilemmái / szerk. Enyedi Zsolt. Bp. : DKMKA : Századvég, 2009.

Népesedési folyamatok a budapesti agglomerációban / kész. Brinszkyné Hidas Zsuzsanna. Bp. : KSH, 2006.

Népesedési folyamatok a Dél-Dunántúlon / kész. Bálint Lajos. Pécs : KSH Pécsi Igazg., 2006.

Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben / szerk. Kiss Tamás. Kolozsvár : RMDSZ, 2004.

Népesedési helyzetünk / Tóth Pál Péter, Valkovics Emil. Bp. KSH NKI, 2002.

Népesedési perspektívák / Csata István, Kiss Tamás. Kolozsvár : Kriterion, 2007.

Népesedési tendenciák a kelet-közép európai fővárosokban. Bp. : KSH, 2005.

Népesség - értékek - vélemények / szerk. Pongrácz Tiborné, Spéder Zsolt. Bp. KSH NKI, 2002.

A népesség gyarapodó rétege - az időskorúak jellemzői Bp. : KSH, 2014.

A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig : iskolázási mikroszimulációs modell (ISMIK) / Hermann Zoltán, Varga Júlia. Bp. : MTA KRTK KTI : BCE, 2012.

Népességcsoportosítások, népességkategóriák : a népszámlálási típusú adatfelvételek alapján. Bp. : KSH, 2006.

A népességreprodukció alakulása a 20-21. században / Hablicsek László. Bp. : KSH NKI, 2001.

Népmozgalom, 2005 : végleges adatok. Bp. : KSH, 2006.

A népnevelés társadalom-pszichológiai tényezői 20. századi székely és csángó népnevelők élettörténeteinek összehasonlító elemzése alapján : doktori disszertáció / Kovács Anikó. Bp. : ELTE BTK, 2008.

Népszámlálás 2001. Bp. : KSH, 2001-.

Népszámlálások a jelenkori Erdély területén. Jegyzetek Erdély és a kapcsolt részek XX. századi nemzetiségi statisztikájának történetéhez / Varga E. Árpád. Budapest :  MTA Történettudományi Intézet, 1992.

NET! Mindenekfelett? : kompetenciák a digitális univerzumban / Sipos Anna Magdolna. Pécs : PTE FEEFK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2015.

Nevelési tanácsadók, közoktatás, szegénység / Szűgyi Jerne. Bp. : GYEP, 2009.

A neveléstörténet változó arcai : a múlt értékei, a jelen kihívásai és a jövő / szerk. Baska Gabriella [et al.] Bp : ELTE Eötvös Kiadó, 2013.

Neveléstudományi kutatások közben : válogatás doktori hallgatók munkáiból / szerk. Szabolcs Éva, Garai Imre. Bp. : ELTE Eötvös Kiadó, 2014.

A nevelőszülői rendszer kutatása - pilot kutatás / Babusik Ferenc. Bp. : GYEP, 2009.

Nézőpontok : fiatal kutatók tanulmányai / szerk. Dupcsik Csaba. Bp. : MTA SZKI, 2011.

Niklas Luhmann társadalomelméletének felépítése és az elmélet politikatudományos és politikafilozófiai vonatkozásai : doktori disszertáció / Brunczel Balázs. Bp. : ELTE BTK, 2008.

Nógrád megye számokban, 2013 / Marosszéky Zsuzsanna, Szűcs Lászlóné. Bp. : KSH, 2014.

Női-férfi kereseti különbségek Magyarországon, 1986-1996 / Galasi Péter. Bp. OMKMK, 2000.

Női szerepek és konfliktusok egészségügyi diplomás életpályákon : PhD értekezés / Feith Helga Judit. Bp. : SOTE, 2007.

Nőj föl! - egyén és társadalom... : válogatott mentálpedagógiai írások / Fekete György. Győr : Havilah K., 2009.

A nők elleni erőszak áldozatainak integrált ellátása : egy kísérleti program tapasztalatai és eredményei : ajánlások a családon belüli erőszak hatékony megelőzéséhez és kezeléséhez / Spronz Júlia, Wirth Judit. Bp. : NANE : HCM, 2006.

Nők és férfiak... avagy a nemek története / szerk. Láczay Magdolna. Nyíregyháza : Nyíregyházi Főiskola Gazdaságtudományi Kar, 2003.

A nők és férfiak esélyegyenlőségének elősegítése a felnőttképzésben : kézikönyv / összeáll. Borbély Szilvia. Békéscsaba : [Euro-Oktaéder Szakközépisk.], 2008.

Nők és férfiak a hírekben : aránytalanságok és beidegződések : példák a magyarországi hírmédiából Bp. : Független Médiaközpont, 2014.

Nők és férfiak - keresőmunka, házimunka : a "család" tematikájú ISSP 2002-es adatfelvétel elemzése / Blaskó Zsuzsa. Bp : KSH NKI, 2006.

Nők és férfiak közötti bérkülönbség : Belgium, Magyarország és Hollandia / szerk. Borbély Szilvia. Bp. : SZGTI, 2007.

A nők munkaerő-piaci helyzete Magyarországon / Nagy Gyula. Bp. OMKMK, 2000.

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Debrecen. : KSH, 2012.

Nőképek kisebbségben : tanulmányok kisebbségben (is) élő nőkről / szerk. Bolemant Lilla. Pozsony : Phoenix Pt, 2014.

Nonprofit szektor analízis / Bíró Endre. Bp. EMLA, 2002.

A nonprofit szektor főbb statiszikai jellemzői, 2002 / kész. Bocz János [et al.]. Bp. : KSH, 2004.

A nonprofit szektor szerepe a régiókban Győr : KSH, 2012.

Nonprofit szervezetek a magyarországi vidékfejlesztésben : a Dél-Dunántúl régió példája : doktori értekezés / Varga Eszter. Pécs : Pécsi Tudományegyetem Közgadaságtudományi Kar, 2013.

Nonprofit szervezetek és önkéntesek - új szervezeti típusok és és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi : zárótanulmány / Czike Klára, Bartal Anna Mária. Piliscsaba : Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2004.

A nőtlen évek ára : a nők helyzetének közpolitikai elemzése, 1989-2013 / [szerk. Juhász Borbála] Budapest : MNÉSz, 2014.

Növekedés alulnézetben / szerk. Szivós Péter, Tóth István György. Bp. : TÁRKI, 2000.

A növekvő lélekszámú községek helyzete Baranya megyében / kész. Molnár Györgyné. Pécs : KSH, 2007.

Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században : nemzetközi tudományos konferencia előadásainak gyűjteménye / szerk. Karmacsi Zoltán, Márku Anita. Ungvár : PoliPrint, 2009.

Nyelv, oktatás, politika / Beregszászi Anikó [et al.]. Beregszász : Kárpátaljai M. Tanárképző Főisk., 2001.

A nyelvi agresszió formai és funkcionális jegyei a középiskolás-korúak spontán társalgásában és az osztálytermi diskurzusokban : doktori disszertáció / Pap Kinga Katalin. Bp. : ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2014.

Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép : tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból / szerk. Márku Anita, Hires-László Kornélia. Ungvár : Autdor-Shark, 2015.

Nyelvpolitika és nyelvi sokszínűség az Európai Unióban : doktori értekezés / Lánczos Petra Lea. Bp. : PPKE Jog- és Államtudományi Doktori Iskola, 2012.

Nyelvünkben - otthon / Lanstyák István. Dunaszerdahely : Nap, 1998.

Nyitott képzés és távoktatás Franciaországban / Kovács Ilma. Bp., 2007.

A nyitott koordináció módszerének tapasztalatai Magyarországon és a régióban / szerk. Lannert Judit. Bp. : TÁRKI-TUDOK, 2008.

Nyitott szemmel az ifjúság védelmében : a gyermekbántalmazás és gyermekprostitúció ellen Bp. : ERGO Európai Regionális Szervezet, 2014.

Nyomorgó családok és szociális szolgáltatások / Kozma Judit [et al.] Bp. : SZMI, 2010.

Nyugat-Dunántúl munkaerőpiaci helyzete / kész. Fehérné Brandisz Katalin. Győr : KSH Győri Igazg., 2006.

A nyugat-dunántúli megyeszékhelyek társadalma és gazdasága. Győr : KSH Győri Igazg., 2008.

Nyugat van, Kelet nincs : Értől az Óceánig / Ankerl Géza. Budapest : Osiris, 2000.

Nyugdíj, segély, közmunka : a magyar foglalkoztatáspolitika két évtizede, 1990-2010 / szerk. Fazekas Károly, Scharle Ágota. Bp. : Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet : MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2012.

Nyugdíjak a csatlakozás után / Pákozdi Ildikó. Bp. : Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ : Külügyminisztérium, 2003.

Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2014 Bp. : KSH, 2014.

Nyugdíjas tükörkép Nógrád megyében / kész. Szekeres Istvánné, Szűcs Lászlóné. Salgótarján : KSH Miskolci Igazg., 2007.

A nyugdíjasok és járadékosok helyzete 2007 elején a Dél-Dunántúlon / kész. Berettyánné Halas Judit. Pécs : KSH, 2007.

Nyugdíjasok, nyugdíjak, 2008 Veszprém : KSH, 2008.

Nyugdíjasok, nyugdíjak, 2009/ szerk. Szemes Mária. [Veszprém] : KSH, 2009.

Nyugdíjasok, nyugdíjak 2010 Bp. : KSH, 2010.

Nyugdíjasok, nyugdíjak, 2011 Bp. : KSH, 2011.

Nyugdíjasok, nyugdíjak a Közép-Dunántúl megyéiben. Veszprém : KSH Veszprémi Ig., 2007.

Nyugdíjasok, nyugdíjak a Nyugat-Dunántúli régióban / kész. Fancsali József. Győr : KSH Győri Igazg., 2006.

Nyugdíjasok, nyugdíjak az Észak-Alföldön / kész. Csizmazia Tamásné [et al.]. Debrecen : KSH Debreceni Igazg., 2007.

A nyugdíjrendszerről és a jóléti államról folyó magyarországi viták : politikatudományi következtetések / Bartha Attila, Tóth András. Bp. : MTA TK PTI, 2013.

Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés