Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Magyar szociológiai e-könyvek

O

Az objektivitás mítosza? : Hazánk és a nagyvilág : 20. századi metszetek / Pritz Pál. Bp. : Magyar Történelmi Társulat, 2011.

Ódon Erdély : művelődéstörténeti tanulmányok / szerk. Sas Péter. Bp. : Neumann Kht., 2004.

Oktatás és munkaerőpiaci érvényesülés / szerkesztő Semjén András. Bp. : MTA Közgazdtud. Kutatóközp, 2001. Az ábrák egy része hiányzik.

Oktatás-gazdaságtan / Varga Júlia. Bp. : Közgazdasági Szemle Alapítvány, 1998.

Oktatás és foglalkoztatás / szerk. Fazekas Károly. Bp. : MTA KI, 2009.

Az oktatás gazdaságtana / Polónyi István. Bp. : Osiris, 2002.

Az oktatás strukturális változásai az Észak-Alföldön 1990-2005 / kész. Ambrus Zoltánné [et al.]. Debrecen : KSH Debreceni Igazg., 2007.

Oktatás - történet, -szociológia / Nagy Péter Tibor. Veszprém : Iskolakultúra ; [Bp.] : Gondolat, 2012.

Az oktatási ágazat kutatási, fejlesztési és innovációs rendszerének elemzése : kutatási zárójelentés / Lannert Judit. Bp. : TÁRKI-TUDOK, 2009.

Az oktatási elszámoltathatósági rendszerek elmélete / Horn Dániel. Bp. : MTA KI, 2011.

Oktatási évkönyv : 2001-2002 / összeáll. Besenyei Roland [et al.]. Bp. Oktatási és Kulturális Minisztérium, 2002.

Oktatási helyzetkép a Nyugat-Dunántúlon / kész. Kása Katalin, Pástiné Illa Judit. Győr : KSH Győri Igazg., 2007.

Oktatásmenedzsment / vál. és szerk. Balázs Éva. Bp. : OKI, 1998.

Oktatáspolitika és demográfia / Polónyi István, Tímár János. Bp : Felsőoktatási Kutatóint., 2006.

Oktatáspolitika és etnikai szegregáció Miskolc és Nyíregyháza általános iskoláiban / Zolnay János. Bp. : EÖKIK, 2005.

Oktatáspolitikai modellek és elemzések / Berényi Eszter [et al.] Bp. : OFI, 2015.

Oktatás-statisztikai évkönyv : 2002-2003 / összeáll. Besenyei Roland [et al.]. Bp. : Oktatási és Kulturális Minisztérium, 2003.

Oktatás-statisztikai évkönyv : 2003-2004 / összeáll. Besenyei Roland [et al.]. Bp. : Oktatási és Kulturális Minisztérium, 2004.

Oktatás-statisztikai évkönyv : 2004-2005 / összeáll. Besenyei Roland [et al.]. Bp. : Oktatási és Kulturális Minisztérium, 2005.

Oktatás-statisztikai évkönyv : 2005-2006 / összeáll. Besenyei Roland [et al.]. Bp. : Oktatási és Kulturális Minisztérium, 2006.

Oktatás-statisztikai évkönyv 2007-2008 / összeáll. Csécsiné Máriás Emőke [et al.] Bp. : OKM, 2008.

Oktatás-statisztikai évkönyv 2008/2009 / összeáll. Csécsiné Máriás Emőke [et al.] Bp. : OKM, 2009.

Oktatás-statisztikai évkönyv = Statistical yearbook of education  2009/2010 / összeáll. Csécsiné Máriás Emőke. Bp. : NEFMI, 2010.

Olvasatok / Kamarás István. Bp. : Osiris, 1996.

Az olvasási stratégiákról alkotott tanulói meggyőződések vizsgálata 12-18 éves korban : PhD-értekezés / Molitorisz Anikó. Szeged : Szegedi Egyetem BTK, 2013.

Olvasási szokások / Gyenes Edina. Bp. : MMI : MTA Szoc. Kut. Int., 2005.

Olvasási szokások és médiahasználat Kolozsváron : kutatási jelentés / Kiss Dénes, Miklós Tünde. S.l., 2000. Kézirat.

Olvasásügy / Kamarás István. Pécs : Iskolakultúra, 2005.

Online csoportok kívülről és belülről. Az internetes közösségek szociápszichológiai vizsgálata : doktori (PhD) disszertáció / Újhelyi Adrienn. Bp. ELTE PPK, 2011.

Online diagnosztikus mérések az iskola kezdő szakaszában / szerk Csapó Benő, Zsolnai Anikó. Bp. : Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2015.

Az online tanulási környezettel támogatott oktatási formák tanulásmódszertanának vizsgálata /  Papp-Danka Adrienn. Bp. : ELTE Eötvös Kiadó, 2014.

Ora et labora? : egyházi középiskolások eredményessége a 2010 utáni szektorbővülést követően : doktori (PhD) értekezés / Morvai Laura. Debrecen : DE BTK, 2017.

Az orosz nevelés története : 998-1917 / Szabó Miklós. Bp. : Akadémiai K. ; Csíkszereda : Pro-Print, 2003.

Oroszország és a Balkán: érdekek és politikák / Ludvig Zsuzsa. Bp. : MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2011.

Oroszország és Kína : a partnerség határai / Ludvig Zsuzsa. Bp. : MTA VKI, 2008.

Oroszország gazdasága a XXI. század elején : függőség / Weiner Csaba. Bp. : MTA VKI, 2004.

Az országos felsőoktatási hallgatói képviselet és a magyarországi hallgatói önkormányzati modell fejlődéstörténete 1988-2008 : doktori értekezés / Kucsera Tamás Gergely. Pécs : PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, 2010.

Országos lakossági egészségfelmérés, OLEF2000 : kutatási jelentés /szerk. Boros Julianna [et al.] Bp. : Országos Epidemiológiai Központ, 2002.

Országos társadalmi párbeszéd : az Országos Érdekegyeztető Tanács és a Gazdasági és Szociális Tanács / Héthy Lajos, Ónodi Irén. Bp. : Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, 2008.

Országos területi helyzetkép 2008 Bp. : NFGM : VÁTI, 2008.

Országos területi helyzetkép 2009 Bp. : NFGM : VÁTI, 2009.

Országos területi helyzetkép 2010 Bp. : NFGM : VÁTI, 2010.

Orvosi hivatás és hivatásetika a XX.-XXI. században : PhD értekezés / Kapocsi Erzsébet. Bp. : SOTE, 2004.

Az orvosi hivatásszemélyiség alakulásának társaslélektani meghatározói és fejlesztésének lehetőségei : doktori (PhD) értekezés / Csörsz Ilona. Debrecen : DE, 2011.

Oswald Spengler filozófiája és a dinamikus jogszemlélet : doktori (PhD) értekezés / Novák Zoltán Sebestyén. Debrecen : DE, 2011.

Otthon és haza : tanulmányok a romániai magyar kisebbség történetéről / Bárdi Nándor. Csíkszereda : Pro-Print, 2013.

Otthonos iskola : 6-14 éves gyerekek jólléte az iskolában; szempontok, szervezeti keretek, terek, szolgáltatások / Kereszthy Zsuzsa. Bp. : GYEP, 2008.

Óvodától a munkahelyig Bp. : KSH, 2013.

Az óvodáztatási támogatásról : egy feltételekhez kötött készpénz-támogatás program értékelése / Kertesi Gábor, Kézdi Gábor. Bp. : MTA KRTK KTI : BCE, 2012.

Önálló életvitelt segítő eszközök, munkahelyi akadálymentesítés és munkaeszközök adaptációja / Zalabai Péterné. Bp. : ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 2009.

Ökológia, kultúra, embertudomány : környezet és ember a paradigmaváltások korában / szerk. A. Gergely András. Bp. ; Sopron, 2003.

Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció / Czike Klára, Kuti Éva. Budapest : Nonprofit Kutatócsop. Egyes. : Önkéntes Közp. Alap., 2006.

Öngyilkosságok alakulása a Dél-Alföld kistérségeiben / kész. Csőszné Seres Ilona. Szeged : KSH Szegedi Igazg., 2005.

Az öngyilkosságok alakulása Magyarországon (1970-2010) / Zonda Tamás [et al.] Bp. : KSH, 2013.

Az öngyógyítást befolyásoló tényezők vizsgálata- elemzések, perspektívák : PhD értekezés / Fábián László. Bp. : SOTE, 2002.

Önkormányzati oktatáspolitika és oktatásfinanszírozás / szerk. Székely Beáta. Bp. : OKI, 2004.

Önkormányzati pályázati aktivitás : információs kulcsszereplők az önkormányzati fejlesztéspolitikában és pályázataiban Magyarországon : Ph.D. értekezés / Bodor-Eranus Eliza Hajnalka. Budapest : BCE, 2012.

Az önpusztító magatartás következményei különös tekintettel az öngyilkosságra és annak megelőzési lehetőségeire. Bács-Kiskun megye 1995-2006 : PhD értekezés / Kalmár Sándor. Bp. : SOTE, 2008.

Öregedés és társadalmi környezet / Dobossy Imre [et al.] Bp. : KSH NKI, 2003.

Öregedő falvak a Nyugat-Dunántúlon Győr : KSH, 2011.

Örökített székelykapu : környezet, örökség, örökségesítés egy székelyföldi faluban / Gagyi József. Marosvásárhely : Mentor, 2004.

Örökség a múltból, érték a jövőnek - szociális munka régen és ma / szerk. Kovács Ibolya, Heidl Beáta. Bp. : Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, 2010.

Az ötödik év után : egy félbeszakadt akciókutatás története 2006-2011 / szerk. Bass László. Bp. : GYERE Gyerekesély Közhasznú Egyesület, 2012.

Ötven év felettiek a munkaerőpiacon Bp. : KSH, 2013.

Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés