Főmenü » Könyvtáraink » Központi Könyvtár » Szociológiai Gyűjtemény » Magyar szociológiai e-könyvek

El

Az E-learning lehetséges szerepe a magyarországi felnőttképzésben : kutatási zárótanulmány / Komenczi Bertalan. Bp. : NFI, 2006.

El az erőszaktól! : a menhelyek felállításának és fenntartásának minőségi standardja / szerk. Herman Judit ; ford. Liptay Orsolya. Bp. : NANE, 2006.

Elefántcsonttoronyból világítótorony : a felsőoktatási intézmények misszióinak bővülése, átalakulása / szerk. Hrubos Ildikó. Bp. : Aula, 2012.

Elektronikus közigazgatás : éves jelentés 2006 / Molnár Szilárd [et al.]. Bp. : ITTK, 2007.

Az elektronikus média működésének szabályozása és ennek sajátosságai a Szlovák Köztársaságban  / Őry Péter. Bp. : AKTI, 2010.

Az elérhetőség és alkalmazása regionális vizsgálatokban / Tóth Géza. Bp. : KSH, 2013.

Elérhetőségi elemzések / Bartus Tamás. Bp. : BCE, 2006.

Élet a reményen túl : szegregált telepen élők mentalitásvizsgálata / Solt Ágnes. Bp. : OKRI, 2009.

Élet és történelem : esszék Újvidékről : magyar történelem - szerb történelem / Ózer Ágnes. Újvidék : Forum, 2002.

Életfogytiglan : roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi rendszerben Bp. : ERRC, 2011.

Az élethosszig tartó tanulás / összeáll. Csernyák Mariann Natália [et al.]. Bp. : KSH, 2004.

Az életkilátások differenciálódása iskolázottság szerint, 1986-2005 / Hablicsek László, Kovács Katalin. Bp. : KSH NKI, 2007.

Az életkörülmények és az életmód dinamikus jelzőszámai / szerk. Fraller Gergely. Bp. : KSH, 2008.

Az életminőség feltételei / szerk. Utasi Ágnes. Bp. : MTA PTI, 2007.

Az életminőség fogalmán túl : elméletek, módszerek és gondolatok az életminőség kapcsán / szerk. Ágoston László. Bp. : DEMOS, 2007.

Életstílus alapú fogyasztói szegmensek Magyarországon : tanulmánykötet / szerk. Veres Zoltán. Szeged : SZTE GTK Üzleti Tudományok Intézete, 2010.

Életvégi döntések az intenzív terápiában - az önrendelkezés és kezeléskorlátozás etikai és jogi vonatkozásai : doktori értekezés / Zubek László. Bp. : SE Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola, 2011.

Életvégi döntések az intenzív terápiában - az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai : PhD értekezés / Élő Gábor. Bp. : SOTE, 2005.

Életvilágok és a nevelés : kísérlet az intézményes nevelés modellezésére : doktori értekezés / Szilágyiné Szemkeő Judit. Debrecen : DE, 2007.

Elfecsérelt tehetségek: egyéni sorsok társadalmi megközelítésben : nők és a tudomány az Enwise országokban / Marina Blagojeviæ [et al.]. Luxemburg : Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala, 2003.

Elhúzódó privatizációk : a tulajdonviszonyok fokozatos átalakulásáról / Laki Mihály. Bp. : MTA Közgazdasátudományi Intézet, 2000.

Ellenszélben : iskolázottsági egyenlőtlenségek a kisebbségi magyar fiatalok körében a rendszerváltozást követően : Ph.D. értekezés / Pásztor Adél. Bp. : BCE, 2005.

Elitek a válság korában : magyarországi elitek, kisebbségi elitek / szerk. Kovách Imre. Bp. : MTA PTI : MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkut. Int. : Argumentum, 2011.

Elitek és piaci kultúraváltások / szerk. Szakál Gyula, Udvarhelyi Éva Tessza, A Gergely András. Bp. : MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 2002.

Elitváltás Kecskeméten (1938-1948) : bölcsészdoktori értekezés / Rigó Róbert. Pécs : PTE BTK, 2011.

Az elmélet és gyakorlat integrációja a magyarországi és romániai tanítóképzési rendszerben : doktori értekezés / Barabási Tünde. Debrecen : DE, 2006.

Élmények és tárgyak fogyasztásának kapcsolata a szubjektív jólléttel / Hajdu Tamás, Hajdu Gábor. Bp. : MTA KRTK KTI, 2014.

Az elmúlt negyed század hazai neveléstudomány fejleményeinek hatása a pedagógusképzésre : PhD értekezés / Fischer Alajos. Veszprém : Pannon Egyetem Nyelvtudományi és Neveléstudományi Doktori Iskola, 2008.

Az élő munkahely : foglalkozási rehabilitációról munkaadóknak / Zalabai Péterné, Vízvárdi András. Bp. : Motiváció Alapítvány, 2008.

Az élő munkahely : hasznos ismeretek fogyatékos emberek foglalkoztatásához / Zalabai Péterné, Vízvárdi András. Bp. : Motiváció Alapítvány, 2008.

Élők, holtak és adósságok : a halottak a hidegségi társadalomban : PhD dolgozat / Hesz Ágnes. Pécs : PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, 2009.

Előrejelezhető volt-e a 2008-as gazdasági válság? : empirikus idősorelemzés az USA makroadatain: doktori értekezés / Ács Barnabás. Pécs : Pécsi Tudományegyetem, 2011.

Az előzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése : kutatási zárótanulmány / Csapó Benő. Bp. : NFI, 2005.

Első elköltözések a szülői házból Magyarországon : a szülői ház elhagyásának időzítése, párkapcsolati környezete és családi háttér szerinti különbségei / Murinkó Lívia. Bp. : KSH NKI, 2013.

Az első gyermeket váró szülők szakmai támogatása : doktori (Ph.D.) értekezés / Soósné Kiss Zsuzsanna. Bp. : Semmelweis Egyetem, 2007.

"Az eltávolítás haladéktalanul végrehajtandó" : deportálások Kárpátalján a második világháború idején / Tóth Gábor. Bp. : EÖKIK, 2008.

Elutasítás és alkalmazkodás között : a romániai magyar kisebbségi elit politikai stratégiái (1931-1940) / Horváth Sz. Ferenc. Csíkszereda : Pro Print, 2007.

Elvek és gyakorlat. Egészségfelfogás, egészségnevelés és mentálhigiénés szemléletmód az általános iskolai egészségnevelési programok és a pedagógusokkal készült interjúk tükrében : doktori (PhD) értekezés / Deutsch Krisztina. Pécs : Pécsi Tudományegyetem BTK, 2012.

Az emberi élet szférái és az intézményes csoportok / Farkas Zoltán. [Miskolc] : Miskolci Egyetem, 2007.

Az emberierőforrás-menedzsment mint morális útvesztő :  etikai kérdések az emberierőforrás-menedzsment tevékenységében: Ph.D értekezés / Csillag Sára. Bp. : BCE Vezetéstudományi Intézet, 2012.

Emberi természet, női természet / Joó Mária. Bp. : Szabadbölcsészet, 2006.

Emberi jogok - nemzeti jogok : emberi és polgári jogok-e a nemzeti kisebbségek jogai? / Öllős László. Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet ; Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2004.

Emberi méltóság / Balázs Zoltán. Bp. : AKTI, 2008.

Emberi potenciál mint tőke : bevezetés a gazdaságpszichológiába / Garai László. [Budapest] : Aula, 1998.

Az emlékezéskultúra perspektívái Európában : konferenciakötet : Konrad- Adenauer-Stiftung és az Andrássy Egyetem 2013. április 25-én megrendezett tudományos konferenciája / [szerk. Bauer Bence] Budapest : Konrad-Adenauer-Stiftung, 2013.

Az én házam egy keleti ház a nyugati világban : nemi szerepek és beilleszkedés a konfuciánus és muszlim hagyományú országokból származó bevándorlók körében Budapest : ICCR-Budapest Alapítvány, 2012.

Az én történetem vagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században / szerk. Horváth Ida [et al.] Szeged : Junior Achievement Mo., 2011.

Az ENSZ kisebbségi kézikönyve / szerk. Böszörményi Jenő. Bp. : EÖKIK, 2004.

Erdei Ferenc munkássága [elektronikus dok] : bibliográfia és eseménytár / Gyuris György. Szeged : Somogyi K. Vár. és Megyei Kvt., 2010.

Érdekességek a nők történetéből / Kéri Katalin. Pécs : IQDEPO, 1996.

Erdély népesedéstörténete / Nyárády R. Károly ; szerk. Varga E. Árpád. Budapest : KSH Levéltára, 2003.

Erdélyi magyar civil szféra - 2006 : kisebbségi és nemzeti sajátosságok, értékek és hiányosságok : kutatási jelentés / Kiss Dénes, Egri István. [] : Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány : Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány, 2006.

Az erdélyi magyar felsőoktatás helyzete és kilátásai : támpontok egy lehetséges stratégiához / szerk. Szikszai Mária. Kolozsvár : MTA Kolozsvári Területi Bizottsága, 2010.

Erdélyi magyar fiatalok 2008 : közvélemény-kutatás az erdélyi magyar fiatalok társadalmi helyzetéről és elvárásairól / Kiss Tamás [et al.] Cluj Napoca : ISPMN, 2008.

Erdélyi magyar fiatalok 2013 : kutatásjelentés = Hungarian youth in Transylvania 2013 : research report / Barna Gergő, Kiss Tamás. Kolozsvár : Kós Károly Akadémia Alapítvány [et al.], 2013.

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe / Jakab Attila. Bp. : EÖKIK, 2003.

Az erdélyi románság polgárosodása a 19. század második felében / Ábrahám Barna. Csíkszereda : Pro-Print, 2004.

Erdélyi sors : szociográfiai írások / Tar Károly. Kolozsvár : Erdélyi Híradó Lap- és Könyvkiadó, [1997].

Az erdélyi szászok pénzintézeti rendszere és a szász nemzeti mozgalom kapcsolata a 19. században (1835-1914) : doktori disszertáció / Egry Gábor. Bp. : ELTE BTK, [2005].

Az eredményes iskola / szerk. Lannert Judit, Nagy Mária. Bp. : OKI, 2006.

Eredményesség az oktatásban : dimenziók és megközelítések / szerk. Szemerszki Marianna. Bp. : OFI, 2015.

Az érettségitől a mesterképzésig : továbbtanulás és szelekció / szerk. Szemerszki Mariann. Bp. : OFI, 2012.

Erő a változáshoz : hogyan szervezzünk és működtessünk önsegítő csoportokat párkapcsolati erőszak áldozatainak és túlélőinek / szerk. Sally Cosgrove [et al.] Bp. : NANE Egyesület, 2009.

Erőszak a családban / Tóth Olga. Bp. : TÁRKI, 1999.

Értékátadási folyamatok és konfliktusok a pedagógiában : szöveggyűjtemény / szerk. Vastagh Zoltán. Pécs : JPTE, 1995.

Az értékrend és életminőség összefüggései : doktori értekezés / Havasi Virág. Debrecen : DE, 2009.

Értelmiség - társadalom - politika: 1968-2000 / szerk. Dalos Rimma, Kiss Endre. Bp. : Friedrich Ebert Alapítvány, 2002.

Értelmiség az ezredfordulón : hatalom és erkölcs / Kiss Lajos András. [Budapest] : Liget Műhely Alapítvány, 2014.

Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások / szerk. Biró Annamária, Boka László. Nagyvárad ; Budapest : Partium : Reciti, 2016.

Érzelmek és indulatok a gazdaságban : a gazdasági szereplők viselkedésének sajátosságai a döntésekben és folyamatokban : tanulmánykötet / szerk. Hámori Balázs [et al.] Szeged : SZTE GK, 2012.

Esély vagy veszély : bevándorlás Magyarországra / szerk. Hajduk Annamária. Bp. : DEMOS, 2008.

Esélyegyenlőség - deszegregáció - integráló pedagógia : egy stratégia elemei /szerk. Bernáth Gábor. Bp. : Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, 2008.

Esélyegyenlőség és béresélyek : nők és férfiak / Vanicsek Mária, Borbély Szilvia. Bp. : MSZOSZ/SZGTI Alapítvány, 2007.

Esélyegyenlőség és családbarát vállalati kapcsolatok : a munkahelyi esélyegyenlőség - vállalati felelősségvállalás III. országos benchmark felmérésének összefoglaló tanulmányai / Tardos Katalin. Bp. : mtd Tanácsadói Közösség : MTA TK SZI, 2014.

Esélyegyenlőség és feminista jog - a női jogok pragmatikus érvényesülése : doktori értekezés / Monori Gábor. Pécs : PTE Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola, 2011.

Esélyegyenlőség - jogok - közoktatás : emberi jogi oktatás, a jogismeret és a jogi tudatosság fejlesztése / Kövér Ágnes. Bp. : Jogklinika és Street Law Oktatási és Kutatási Alapítvány, 2006.

Az esélyegyenlőség korlátai Magyarországon : státusz, etnicitás, kirekesztődés az egészségügyben és a szociális szférában / Babusik Ferenc. Bp. : L’Harmattan, [2005].

Esélyegyenlőség, Zapatero, "demokratikus orgazmus" - a spanyol harmadik út / Kenéz Anikó, Balogh Róbert. Bp. : Magyar Progresszív Társaság Platform, 2008.

Az esélyegyenlőségi terv hatásának vizsgálata : EBH TÁMOP-5.5.5 projekt társadalomtudományi kutatásai, 3. tanulmány, 2011 / Niederfiringer Veronika [et al.] Bp. : Egyenlő Bánásmód Hatóság, 2013.

Esélyegyenlőtlenség és méltányos pedagógia / Réthy Endréné, Vámos Ágnes. Budapest : Bölcsész Konzorcium, 2006.

Az esélyegyenlőtlenségek dinamikája : a Budapesti Longitudinális Fejlődésvizsgálat eredményei a gyermekek szocializációjának társadalmi meghatározottságáról / Bass László. Bp. : MTA KTI Gyerekprogram Iroda, 2007.

Esélyek és korlátok : a magyarországi cigány közösség az ezredfordulón / szerk. Forray R. Katalin, Mohácsi Erzsébet. Pécs : PTE BTK, 2002.

Esélyt teremtő iskolák / szerk. Mayer József. Bp. : OKI, 2003.

Esélytelenül : faji alapú megkülönböztetés a munkaerőpiacon / szerk. Bodrogi Bea, Iványi Klára. Bp. : Másság Alapítvány : NEKI, 2004.

Esetkönyv : példatár a szociális munka egyéni esetkezelésének gyakorlatához / Csoba Judit, Prókai Orsolya. Debrecen : Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, 2011.

ESKI egészségügyi évkönyv 2009 / szerk. Borbás Ilona, Mihalicza Péter. Bp. : ESKI, 2010.

Észak-Alföld az Európai Unió régiói között Bp. : KSH, 2011.

Észak-Magyarország gazdasági helyzete, 1990-2001 : adatok, tendenciák, elemzések / szerk. Tóth I. János. Bp. : MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Int., 2003.

Észak-Magyarország megyéinek gazdasági-társadalmi helyzete, 2010 Miskolc : KSH, 2012.

Etika és egészségpolitika / Tanyi Attila, Kollányi Zsófia. Bp. : DEMOS, 2008.

Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel : Ph.D értekezés / Gulyás Emese. Bp. : BCE, 2011.

Étkezési szokások a 17. századi főúri udvarokban Magyarországon : doktori disszertáció / Benda Borbála. Bp. ELTE TDI Atelier, 2004.

Etnikai és felekezeti viszonyok a Felső-Bódva völgyében a 20. században / Bodnár Mónika. Komárom : Fórum Kisebbségkutató Intézet ; Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2002.

Az etnikai és társadalmi átrendeződés folyamata egy gömöri falu 20. századi életében / Gecse Annabella. Komárom ; Somorja : Fórum Kisebbségkutató Int., 2007.

Etnikum és educatio : a magyarországi nemzetiségek és alsó fokú oktatásuk állami szabályozása 1945-1985 / Föglein Gizella. Bp. : Napvilág, 2006.

Az Etnológiai Központ Évkönyve : 2006-2007 / szerk. Liszka József. Somorja : Fórum Intézet, 2007.

Etnopolitika a konfliktustól a méltányosságig : az autentikus kisebbségi lét normatív alapjai / Salat Levente. Marosvásárhely : Mentor, 2001.

Etnopolitika : a közösségi, magán- és nemzetközi érdekek viszonyrendszere Közép-Európában / szerk. Bárdi Nándor, Fedinec Csilla. Bp. : Teleki László Alapítvány, 2003.

EU-bővítés: csatlakozási hatások, társadalmi felelősségvállalás / szerk. Novák Tamás, Szilágyi Judit. Budapest : MTA VKI, 2007.

Az EU-csatlakozás középtávú gazdasági-társadalmi hatásai Magyarországra. GKI : Kopint-Datorg : TÁRKI, 2003.

Az EU foglalkoztatási és szociális helyzetének egyes kérdései - problémák, viták, megoldások / Artner Annamária. Bp. : MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2011.

Az euró hazai bevezetésének újragondolása / Neményi Judit, Oblath Gábor. Bp. : MTA KRTK KTI, 2012.

Európai bérek, magyar bérek / Herczog László, Tóth Gábor. Bp. : Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ : Külügyminisztérium, 2003.

Az Európai Bizottság Fehér könyve : új lendület Európa fiataljai számára. Brüsszel : Európai Közösség Bizottsága, 2001.

Európai dimenziók / Losoncz Alpár. Újvidék : Fórum, 2002.

Az európai egyetemek története, 1230-1700 / Mikonya György. Bp. : ELTE Eötvös Kiadó, 2014.

Az európai integrációs folyamat kihívásai a magyar város- és településpolitikával, valamint annak modernizációjával szemben... / Várnai Gábor. Bp. 1999.

Európai jelentés-árnyalatok / szerk. Ördögh Szilveszter. [Bp.] : Ventus Libro, 2003.

Az európai jóléti modellek és fenntarthatóságuk / Artner Annamária. Bp. : MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 2011.

Európai kábítószer-jelentés 2014 : tendenciák és fejlemények Luxembourg : Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2014.

Európai kábítószer-jelentés 2013 : tendenciák és fejlemények Luxemburg : EMCDDA, 2013.

Európai kihívások – magyar lehetőségek. A felnőttkori tanulás jövőképének körvonalai / Sz. Tóth János. Bp. : NFI, 2006.

Európai kisebbségvédelem : erdélyi nemzetiségpolitikák / Vogel Sándor. Csíkszereda : Pro-Print Kvk. ; Budapest : Közép-Európa Int., 2001.

Az európai nemesség, 1400-1800 / Jonathan Dewald. Bp. : Pannonica, 2002.

Európai privatizációs modellek komparatív közgazdasági és társadalompolitikai elemzése : (Nyugat-európai piaci és közép-kelet-európai kvázi piaci privatizációs eljárások…) : doktori (PhD) értekezés / Török László. Debrecen : DE KDI, 2014.

Európai Rasszizmus és Intolerancia- ellenes Bizottság : az ECRI országspecifikus jelentés-sorozata : jelentés Magyarországról Strasbourg : Council of Europe, 1997.

Európai Rasszizmus és Intolerancia- ellenes Bizottság : második jelentés Magyarországról Strasbourg : Council of Europe, 2000.

Európai Rasszizmus és Intolerancia- ellenes Bizottság : harmadik jelentés Magyarországról Strasbourg : Council of Europe, 2004.

Az Európai Unió az oktatásról : stratégiai irányok és értelmezések / szerk. Széll Krisztián. Bp. : OFI, 2016.

Az Európai Unió konfliktuskezelési kísérletei a Nyugat-Balkánon : doktori (PhD) értekezés / Gelencsér Ildikó Éva. Pécs : PTE BTK, 2012.

Az Európai Unió külpolitikája magyar szemmel / Balázs Péter. Bp. : Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ : Külügyminisztérium, 2003.

Az Európai Unió megítélése Magyarországon : "Azt szeretném még megélni, hogy azt elérjük, hogy valaki arra büszke, hogy én EU-s állampolgár vagyok..." : PhD értekezés / Göncz Borbála. Bp. : BCE, 2010.

Az Európai Unió polgárainak szociális biztonsága / Lengyel Balázs [et al.] Bp. : Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ : Külügyminisztérium, 2003.

Az Európai Unió támogatásainak a szerepe az intézménytelenítésben és a férőhelykiválasztás eddigi tapasztalatai / Kozma Ágnes [et al.] Bp. : TASZ, 2016.

Európaiság : politikai és morális kultúra / szerk. Karikó Sándor. Bp. : Áron, 2001.

Éves jelentés, 2006 : a kábítószer-probléma Európában. Luxembourg : Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala, 2006.

Éves jelentés 2007 : kábítószer-probléma Európában Luxemburg : EMCDDA, 2007.

Éves jelentés 2008 : kábítószer-probléma Európában Luxemburg : EMCDDA, 2008.

Éves Jelentés 2009 : a kábítószer-probléma Európában Luxemburg : EMCDDA, 2009.

Éves Jelentés 2010 : a kábítószer-probléma Európában Luxemburg : EMCDDA, 2010.

Éves Jelentés 2011 : a kábítószer-probléma Európában Luxemburg : EMCDDA, 2011.

Éves jelentés : a kábítószer-probléma Európában 2012 Luxemburg : EMCDDA, 2012.

Az evészavarok egyes epidemiológiai és pszichológiai vonatkozásai, különös tekintettel az önéletrajzi emlékezetre : doktori (PhD) értekezés / Krizbai Tímea. Debrecen : DE, 2011.

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, kormorbiditás más mentális problémákkal : doktori értekezés / Szumszka Irena. Bp. : SE Magatartástudományi Intézet, 2004.

Az ezerarcú elme : tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára / szerk. Gervain Judit [et al.]. Bp. : Akadémiai K., 2005.

Ezerszínű világ : dolgozatok a neveléstörténet köréből / szerk. Kéri Katalin. Pécs : Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Intézet, 2000.

Ezüstkor : időskorúak Magyarországon, 2004 / szerk. Giczi Johanna, Polónyi Katalin. Bp. : ICSSZEM : KSH, 2005.

Bejelentkezés

A bejelentkezési lehetőség nem elérhető.

Hírlevél

Az archívum oldalán nem elérhető a szolgáltatás

Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés