Válogatás Gönczöl Katalin publikációiból


1973-1989 1990-1996 1997-
           1973

Gönczöl Katalin: Az erőszakos elkövetők munkakörülményei és munkához való viszonyuk In: Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestiensis de R. Eötvös nom. 15. Bp. Állami Ny., 1973.

Vigh József - Gönczöl Katalin: A társadalmi beilleszkedés feltételeinek megteremtése a fiatalkorú elítéltek utógondozása során = Jogtudományi Közlemények 1973. 1. (26-29.)


1974

Gönczöl Katalin: Az egyes és az általános szintjének vizsgálata a krimináltipológia kialakítása során In: Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestiensis de R. Eötvös nom. 16. Bp. ELTE soksz., 1974.


1976

Gönczöl Katalin: A fiatalkorúak utógondozása = Jogtudományi Közlemények 1976. 9. (509-514.) E-archívum


1977

Gönczöl Katalin: A "rehabilitációs" ideológia "csődje" - börtönreformok az amerikai kontinensen = Jogtudományi Közlemények 1977. 12. (659-666.)


1979

Gönczöl Katalin: Kriminálpolitikai törekvések Magyarországon az 1978. évi büntető törvénykönyv megalkotása után. (p. 81-96.) In.: A magyar büntetőjog 100 éve. Budapest, Magyar Jogász Szövetség, 1979.

Gönczöl Katalin: A veszélyes erőszakos bűnözők reszocializációja a büntetésvégrehajtás és az utógondozás során. = Belügyi Szemle, 1979. 12. (29-35.)

Gönczöl Katalin: Az elkövető személyisége és a személyi társadalomra veszélyesség (p. 235-245.) In: Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestiensis de R. Eötvös nom. 22. Bp. ELTE soksz., 1979.


1980

Gönczöl Katalin: A magyar kriminológia fejlődése 1960-1977. Acta Facultatis, Budapest 1980. (3-27.)

Gönczöl Katalin: Az erőszakos bűnözés (21-45.) In: Fejezetek a szakkriminológia köréből. [Szerk.]: Vígh József. Bp. Tankvk., 1980.

Felelősség és szankció a jogban [Szerk. Asztalos László, Gönczöl Katalin] Budapest, Közgazd. és Jogi Kvk., 1980. 454 p.

Gönczöl Katalin: A visszaeső bűnelkövetők tipológiája. Bp., Közgazd. és Jogi Kvk., 1980. 346, [2] p. Bibliogr.: p. 333-339.


1982

Gönczöl Katalin: Az urbanizáció hatása az erőszakos bűnözésre = Jogtudományi Közlöny, 1982. 12. (918-927.)

Gönczöl Katalin: Disadvantageous social position and crime. [Hátrányos helyzet és bűnözés] (p. 35-56.) In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio iuridica. 24. Bp. Állami Ny., 1982.

Gönczöl Katalin: Violent Crime in Cities. Organization of Social Defence. Milánó, 1982. (234-237.)

Gönczöl Katalin: A hátrányos helyzet és a bűnözés = Valóság 1982. 8. (61-72.) E-archívum


1983

Gönczöl Katalin: Egy koordinált szociálpolitika kialakításának modellje = Szociálpolitikai Értesítő 1983. 2. (65-73.)

Gönczöl Katalin: A pártfogó felügyelet és az utógondozás. Útmutató a társadalmi pártfogók munkájához. Budapest, Igazságügyi Minisztérium, 1983.

Gönczöl Katalin: Reeducational and Resocializational Programs in the Closed Institutions and During the After-Care Activity. (p. 204-218.) In: Arbeitspapiere aus dem Institut für Kriminologie, No. 1. Heidelberg, Ruprecht-Karls Universität, 1983.


1984

Gönczöl Katalin: Bűnözés - komplex családgondozás = Mozgó Világ 1984. 1-2. (150-160.) E-archívum

Gönczöl Katalin: A bűnözés megelőzésének lehetőségei társadalompolitikai eszközökkel, a komplex családgondozás (p. 88-102.) In: A társadalom védelme és a bűnözés megelőzése. Nemzetközi tudományos konferencia anyaga. Visegrád, 1984. máj. 15-17. [Szerk.]: Vigh József. Bp. ELTE soksz., 1984.

Gönczöl Katalin: Földesi Tamás: Az igazságosság dilemmái = Magyar Jog 1984. 6. (559-563.) Könyvismertetés

Gönczöl Katalin: Összehangolt családgondozás a bűnözés megelőzése érdekében (p. 159-183.) In: A bűnmegelőzésről. [Szerk.]: Szűk László. Bp. IM, 1984.

Gönczöl Katalin: A bűnismétlés megelőzése = Jogsegély, 1984. 7. (29-33.)


1985

Gönczöl Katalin: Hungarian public policy in relation to its criminal justice system. [A magyar közigazgatás és a bűnügyi igazságszolgáltatás viszonya] (p. 17-38.) In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio iuridica. 26. 1984. Bp. Állami Ny., 1985.

A társadalmi igazságosság dilemmái. Kerekasztal-beszélgetés a szerkesztőségben. = Társadalmi Szemle 1985. 3. (84-101.)


1986

Gönczöl Katalin: Büntetőpolitika és társadalompolitika hazánkban az 1960-as évektől = Belügyi Szemle 24. 1986. 11. (50-57.)

Gönczöl Katalin: A bűnelkövetés családban megvalósuló reprodukciója (p. 4-36.) In: A családgondozás és a közoktatás lehetőségei a bűnözés megelőzésében. [Szerk.]: Hack Péter. Bp. IM Bv. háziny., 1986.

Gönczöl Katalin: A bűnelkövetés családban megvalósuló társadalmi reprodukciója = Kriminológiai Közlemények 1986. 11. (4-37.)

Gönczöl Katalin: A bűnelkövetés társadalmi reprodukciójának tényezői a családban = Magyar Jog 33. 1986. 6. (501-517.) E-archívum

Gönczöl Katalin: A bűnös viselkedési minta a szocializációban = Valóság 29. 1986. 11. (69-82.) A deviáns magatartás újratermelődése a családban 123 család komplex vizsgálata alapján

Gönczöl Katalin: A hátrányos helyzet és a bűnözés (p. 319-328.) In: A társadalom, az iskola és a pedagógia. /Szemelvények. Segédanyag a pedagógusok intenzív továbbképzéséhez/. [Szerk.]: Illyés Sándor - Nádasi Mária. Bp. Szegedi Ny., 1986.

Gönczöl Katalin: A hatékonyabb speciális prevenció feltételei = Belügyi Szemle 1986. 10. (50-55.)


1987

Gönczöl Katalin: Az elkövető személyisége és a személyi társadalomra veszélyessége. (p. 205 – 215.) In: Büntetőjogi szakirodalom-gyűjtemény. [Szerk.]: Horváth Tibor, Szük László. Budapest, Tankönyvkiadó, 1987.

Gönczöl Katalin: A bűnelkövetés társadalmi reprodukciójának tényezői a családban = Gyermek - és Ifjúságvédelem 6. 1987. 20. (16-31.)

Gönczöl Katalin: Bűnözés és társadalompolitika. Bp., Akadémiai K., 1987. 188,[4] p. Bibliogr. lábj. /Szociol. tanulm., 29./

Gönczöl Katalin: A bűnözés társadalmi reprodukciója = Szociálpolitikai Értesítő 5. 1987. 1. (303-317.) Vizsgálat 123 olyan családnál, amelynek egy vagy több tagja már büntetve volt. E-archívum

Gönczöl Katalin: Szegénység és bűnözés. /A két jelenség összefüggésének eszmetörténeti vázlata a polgári Magyarországon/ = Szociálpolitikai Értesítő 5. 1987. 1. (250-302.) E-archívum

Gönczöl Katalin: A családra irányuló szociálpolitika hiánya és a bűnös viselkedés reprodukciója (p. 123-146.) In: Szociálpolitika ma és holnap. [Szerk.]: Ferge Zsuzsa - Várnai Györgyi. Bp. Kossuth Kvk., 1987.

Gönczöl Katalin: Die gesellschaftliche Reproduktion der Verbrechensbegehung in der Familie. [A bűnöző magatartás társadalmi újratermelődése a családban] (65-87.) In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de R. Eötvös nominatae. Sectio Iuridica. 28. 1986. Bp. Állami Ny., 1987.


1988

Gönczöl Katalin: Gazdaság - bűnözés - büntetőpolitika = Jogtudományi Közlemények 43. 1988. 8. (463-472.)

Gönczöl Katalin: Gazdaság - bűnözés - büntetőpolitika = Valóság 31. 1988. 10. (35-48.) E-archívum


1989

Gönczöl Katalin: Beszámoló a szociális szakembereket képző iskolák 24. nemzetközi kongresszusáról /Bécs, 1988. július 18-24./ = Esély 1989. 1. (106-107.)

Gönczöl Katalin: Büntetőpolitika és szociálpolitika. Reformelképzelések az 1980-as évek végén (p. 95-117.) In: A társadalomtudományok és a büntető igazságszolgáltatás. - A büntetőjog reformjáról és a reform büntetőjogáról. [Szerk.]: Kerezsi Klára. Bp. MTA - Magyar Kriminológiai Társaság, 1989.

Gönczöl Katalin: Büntetőpolitika és szociálpolitika = Jogtudományi Közlemények 44. 1989. 6. (326-333.)

Gönczöl Katalin: Hátrányos helyzet és bűnözés (65-84.) In: Gáti Ferenc - Horányi Annabella - Kósáné Ormai Vera: Szemelvények a hazai gyermek- és ifjúságvédelem irodalmából. Szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Gáti Ferenc. Bp. Tankvk., 1989.