Fogyatékkal élők szociális ellátása, 1990-93


1994-1995 1996-1997 1998-1999 2000-2001

2002-2003 2004-2005 2006-2008
1990

Bárdos Kata: Leértékelve - avagy hány %-os? /Bajok a rokkantosítás körül/ = Szociálpolitikai Értesítő 1990. 3. (65-74.)

Berey Katalin - Horváth Ágota: Esély nélkül. Bp., Vita K., 1990. /Műhelysor./

Csapody Tamás: Metszéspontok /A polgári szolgálat és a szociális, egészségügyi munka összefüggései itthon és külföldön/ = Esély 2. 1990. 2. (3-15.)

Demeter Miklós: Gondolatok a szociális foglalkoztató intézetben lakó felnőtt értelmi fogyatékosok foglalkoztatásáról = Szociális Munka 2. 1990. 1. (33-39.)

Fekete Árpád: Beszámoló a megyénkben élő mozgássérültek helyzetéről = Szociális Munka 2. 1990. 1. (46-48.)

Hunyady Judit: Áttörések csődközelben = Népszabadság 48. 1990. 54. márc. 5. (8.)Beszégetés Bánfalvi István államtitkárral a rokkantak helyzetéről

Illyés Sándor: Az Országos Rehabilitációs Konzultatív Tanács tevékenységéről. Az Országos Rehabilitációs Konzultatív Tanács szervezeti- és működési szabályzata = Esély 1990. 4. (96-100.)

Kolozsi Béla - Kovács Katalin: Mentálhigiénés és élettörténeti előzmények összefüggése a családsegítő szolgálat iránti igényekkel. Empirikus kutatás eredményei (p. 99-152.) In: A társadalmi beilleszkedés zavarainak kutatása. Tájékoztató bulletin. Bp., IM Bv. háziny. 17. köt.   . [Szerk.]: Kolozsi Béla - Münnich Iván, 1990.

Könczei György: Két paradigmaértékű kezdeményezés. A vallási felekezetek lelki egészséget gondozó és rehabilitációs tevékenysége Magyarországon = Szociológia 20. 1990. 3-4. (237-244.)

Könczei György: A rehabilitáció rehabilitációjáért! /Fogyatékos emberek a munkaerőpiacon/ = Szociálpolitikai Értesítő 1990. 3. (75-88.)

Könczei György: Részvét vagy részvétel? Alternatív ökonómiai szemlélet a foglalkozási rehabilitációban = Közgazdasági Szemle 37. 1990. 4. (459-470.)

Könczei György: A tökéletes Isten és a fogyatékos ember. Történelem, rehabilitáció, modern társadalom = Diakonia 12. 1990. 2. (6-9.)

Lakatos Miklós - Ujvári József: A fiatalok egészségi állapotának egyes jellemzői = Statisztikai Szemle 68. 1990. 1. (19-28.)

Lévai Katalin: Másodrendű állampolgárok? = Esély 2. 1990. 4. (90-95.) A mozgássérültek helyzetéről

Novák Mária: Munka - munkahely - rokkantság = Szociálpolitikai Értesítő 1990. 3. (24-39.)

Pető Zoltán: Zsákutca? /A rokkantság, a szociális otthon és a rehabilitáció dilemmái/. [Közread. a] Magyar Pszichiátriai Társaság. Bp., 1990. 95 p. /Animula Kvek/

Solt Ottília: Föld és szegénység (p. 93-100.) In: Magyarország Politikai Évkönyve, 1990. [Szerk.]: Kurtán Sándor - Sándor Péter - Vass László /politológus/. Bp. Aula K. - OMIKK, 1990.

Stollár János: Fogyatékosságtan (p. 28-44.) In: Szociális gondozói tananyag. 2 éves munka melletti tanfolyam. [Szerk.]: Kasza Ilona. Bp., 1990. 2. köt.

Szabó Istvánné: A gondozást nyújtó intézmények feladata, működése (p. 71-101.) In: Szociális gondozói tananyag. 2 éves munka melletti tanfolyam. [Szerk.]: Kasza Ilona. Bp., 1990. 2. köt.

Szabó Istvánné: A szociálpolitika intézményrendszere, annak feladatai (p. 45-71.) In: Szociális gondozói tananyag. 2 éves munka melletti tanfolyam. [Szerk.]: Kasza Ilona. Bp., 1990. 2. köt.

Szalai Júlia: Korai kivonulás a munkahelyről. /A korhatár elérése előtti nyugdíjazás társadalmi hátteréről/ = Szociálpolitikai Értesítő 1990. 3. (7-23.)

Széman Zsuzsa: Éhesek az idősek? = Szociálpolitikai Értesítő 1990. 3. (149-170.)

Széman Zsuzsa: Nyugdíjasok a munkaerőpiacon = Szociálpolitikai Értesítő 1990. 3. (121-148.)

Tamáskó Sándor: A felnőttvédelmi szociális gondoskodás intézményrenszerének integrációja Debrecen városában = Szociális Munka 2. 1990. 3. (212-215.)

Tardos Katalin: A foglalkozási rehabilitáció működése Magyarországon. A Pamuttextilművek esete = Esély 2. 1990. 1. (36-51.)

Tausz Katalin: "Mintha üvegbúrában élne". Interjú Balázs Anna gyermekpszichiáterrel = Esély 1990. 1. (92-97.) A cikk az autizmusról szól.

Tomcsányi Teodóra - Kamarás István - Könczei György: A vallási felekezetek testi és lelki egészséget gondozó tevékenysége Magyarországon. /Kutatási zárótanulmány rövid summája/ = Alkohológia 21. 1990. 1. (43-54.)

Winter Zsuzsa: A védett foglalkoztatás hazai története. /Különös tekintettel a célszervezetek 1980-89 közötti évtizedére/ (p. 35-58.) In: A munkanélküliség társadalmi kérdései. [Szerk.]: Török Tivadarné. Bp. Orsz. Alkohol.Int., 1990.

Winter Zsuzsa: A védett foglalkoztatás hazai története. /Különös tekintettel a célszervezetek 1980-1989 közötti évtizedére/ = Szociálpolitikai Értesítő 1990. 3. (89-111.)

Szociális gondozói tananyag. 2 éves munka melletti tanfolyam. [Szerk.]: Kasza Ilona. [Közread. a] Szociális és Eü. Min. Szakképz. Főo. Bp., 1990.


1991

Antal Z. László: Önsegítő csoportok az egészségügyben = Esély 3. 1991. 3. (115-128.)

Bánfalvy Csaba: A hazai munkanélküliség kistükre = Társadalmi Szemle 46. 1991. 6. 67-74.)

Kogon Mihály: A csökkent mozgásképességű emberek és foglalkoztatási rehabilitációjuk = Esély 3. 1991. 5. (63-71.)

Könczei György: A Héphaisztosz-jelenség = Magyar Pszichológiai Szemle 47. 1991. 4. (438-446.) A fogyatékosokkal szembeni előítéletek hatása a rehabilitációra

Rózsa Klára: Szociális gondoskodás a fogyatékosokról Svédországban = Esély 3. 1991. 5. (35-44.)

Szalai Júlia: Néhány megfontolás egy válságkezelő szociálpolitikai program társadalombiztosítási vonatkozásaihoz = Esély 3. 1991. 4. (134-148.)

Tardos Katalin: Mozgáshátrányban /Társadalmi integráció, életforma és rehabilitáció a mozgássérültek körében/ = Esély 3. 1991. 5. (44-63.)

Tausz Katalin - Varjú Gabriella: "Neki is kell cukor?" /Néhány gondolat a szociális intézményekről és a fogyatékos emberek helyzetéről/ = Esély 3. 1991. 5. (73-77.)

Weibull Judit - Újlaki László: A svéd szociálpolitika = Kereskedelmi Szemle 32. 1991. 2. (39-48.)

Címjegyzék. Mozgáskorlátozott emberekkel kapcsolatos tevékenységet folytató alapítványok, szervezetek, egyéb intézmények címjegyzéke. [Összeáll.]: Varjú Gabriella = Esély 1991. 5. (78-86.) A címjegyzék az 1991 márciusi állapotokat tükrözi

Jogszabálygyűjtemény. A mozgáskorlátozott személyeket megillető kedvezményekről és juttatásokról. [Összeáll.]: Fekete Ervin - Vidorné Szabó Györgyi = Esély 1991. 5. (87-102.)

Mozgássérült gyermekek a Rogers iskolában. /Interjú Farkas Gáborral/ = Esély 3. 1991. 5. (103-105.)

A nehezen kezelhető gyermekek. POS. [Szerk.]: Ehrat, Fredi - Mattmüller-Frick, Felix. [Ford.]: Huba Judit. Bp., Gondolat Kvk., 1991. 167 p.

Párdányi Teodóra: Enyhe értelmi fogyatékos tanulók részleges integrációja az iskolában = Gyógypedagógiai szemle. 19. 1991. 3. 171-179.

Vekerdy Zsuzsa: A testileg, szellemileg károsodott gyermekek és a társadalom = Jelentés a magyar gyerekek helyzetéről. 1991. 45-51.


1992

Ábrahámné Györök Margit - Lénártné Csillik Enikő - Paál Éva - Újvári Erzsébet: Az Országos Utazó Szakmai Szolgálat kezdeti tapasztalatai a mozgáskorlátozott gyermekek integrált nevelésének megsegítésére = Család, Gyermek, Ifjúság 1. 1992. 3-4. (35-36.)

Bartha Gyula: Ifjúsági munkanélküliség = Szakképzési Szemle 8. 1992. 1. (67-71.)

Bárány Ferenc: A Szociális Munka az iskolában és az egészségnevelés (p. 89-95.) In: Egészségfejlesztés. Környezetvédelem és egészségnevelés. [Szerk.]: Benkő Zsuzsanna. Szeged. JGYTF, 1992.
 
Gere Ilona - Könczei György: A megváltozott munkaképességűek és a társadalombiztosítás. Bp., Fraternité Rt., 1992.

Gláz Ágnes - Simon György - Horváth Mónika: A társadalmi integrációt elősegítő adatok a magyarországi /0-18 éves/ mozgássérült gyermekekről = Népjóléti Szemle 14. 1992. 19. (3-9.) Országos kérdőíves felmérés és összehasonlító vizsgálat egy 1986-os Győr-Sopron megyei vizsgálattal a mozgássérült gyermekek komplett adatbázisa alapján

Illyés Sándor: A speciális nevelés alternatívái (p. 169-180.) In: Szabad legyen vagy kötelező? A közoktatási törvény koncepciójához. [Szerk.]: Kozma Tamás - Lukács Péter. Bp. Educatio, 1992.

Könczei György: Fogyatékosok a társadalomban. Újabb adalékok a kitaszítottság anatómiájához. Bp., Gondolat Kvk., 1992. 191,[1] p. Bibliogr. p. 173-181 /Terep/

Levendel László: A hajléktalan ember = Liget 5. 1992. 2. (106-112.)

Magyar Levente - Szívós Jánosné: Szociálpolitika és egészségügy az önkormányzatok szemszögéből = Magyar Közigazgatás 42. 1992. 5. (288-297.)

Szabó Ildikó: Rámpák = Iskolakultúra 2. 1992. 5. (58-60.)

Zalabai Gábor: A fogyatékosok szabadsága. Mozgalom az önálló életért = Beszélő. Új foly. 3. 1992. 10. (21-23.) A fogyatékosok önálló életvitelét támogató ILM mozgalomról

Zalabai Gábor: Jogfogyatékosok. A rokkantpolitika Európában és Magyarországon = Beszélő Új foly. 3. 1992. 12. (14-15.)

A "National Children's Bureau" információiból. [Összeáll.]: Herczog Mária = Család, Gyermek, Ifjúság 1. 1992. 1-2. (60-62.) Az 1989-es gyermekvédelmi törvény és a rokkantság Nagy-Britanniában. A gyerekek tanukénti kihallgatása Skóciában

Szociális törvények Európában és az Amerikai Egyesült Államokban. Összehasonlító tanulmány = Esély 1992. 6. (29-74.)A tanulmányt kiegészíti egy táblázat "Szociális minimumok, ellátások, normatívák" címmel, valalmint egy tematikus bibliográfia

A Világbank szociálpolitikai jelentése Magyarországról = Szociálpolitikai Értesítő 1992. 2. (1-228.)

Vanier, Jean: A "Bárka" = Emberhalász. 1. 1992. 1. 8-9. A Bárka közösségről.

Móka János: Drámapedagógia, mint személyiségformáló eszköz az enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek körében = Fejlesztő pedagógia. 1992. 3-4. 67-71.

Lányiné Engelmayer Ágnes: A "T/4 akció" hatása az NSZK gyógypedagógiájára = Gyógypedagógiai szemle 20. 1992. 2. 109-115. Az értelmi fogyatékosok holocaustjáról a II. világháborúban.

Móka János: Drámapedagógia az enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek körében = Iskolakultúra (1991). 2. 1992. 11-12. 86-92.


1993

Allen-Meares, Paula - Washington, Robert O. - Welsh, Betty L.: Segítségnyújtás átmeneti helyzetekben. /Részlet/. [Ford.]: Nagy Nóra (p. 128-130.) In: Tanulmányok a gyermekjólét köréből, Esztergomi Vitéz János Tanítóképző Főiskola - Hajdúböszörményi Óvónőképző Főiskola 1. köt.   Iskolai Szociális Munka. Szöveggyűjtemény az óvó- és tanítóképző főiskolák számára. [Szerk.]: Budai István. Hajdúböszörmény, 1993.

Bartáné Kasza Amália: A kisegítő általános iskolák tanulóinak szociológiai jellemzői. Felmérés Budapest IX. kerületében = Budapesti Közegészségügy 25. 1993. 3. (182-188.)

Borbély Sjoukje: Sérült gyermekek családi nevelése, fejlesztése. Baj van-e a gyermekkel? (p. 70-93.) In: Gondozás. [Szerk.]: Balog Miklósné. Bp. Labora, 1993.

Eörsi János: A képesség számítson, ne az állapot! A fogyatékos emberek jogai = Beszélő Új foly. 4. 1993. 42. (11-13.)

Gadó Pál - Horváth Klára: A MEOSZ lehetőségei a mozgáskorlátozottak kulturális integrációjának fejlesztésében (p. 50-54.) In: Életminőség-fejlesztő speciális mozgalmak a fogyatékosságügyben. Bp. Veszprémi Ny., 1993.

Gordosné Szabó Anna: Éltes Mátyás - egy követésre méltó életút. Beiskolázás és kiválasztás a kisegítő iskoláztatás történetében. [Közread. a] Bárczi Gusztáv Gyógypedag. Tanárk. Főisk. Bp., 1993. 64 p. Bibliogr. p. 52-61 /Adalékok a XX. század gyógypedag. tört.-hez/

Göllesz Zoltán: A kulturális integráció helye és szerepe a szociális gondoskodásban (p. 44-49.) In: Életminőség-fejlesztő speciális mozgalmak a fogyatékosságügyben. Bp. Veszprémi Ny., 1993.

Göllesz Zoltán: A mozgássérültek kulturális integrációjához (p. 41-43.) In: Életminőség-fejlesztő speciális mozgalmak a fogyatékosságügyben. Bp. Veszprémi Ny., 1993.

Gröschke, Dieter: Gyógyító pedagógia a mai társadalomban: "just community", avagy az igénytelenség végnapjai. [Ford.]: Cseres Judit (p. 9-24.) In: Változások Közép-Európa nevelőotthonaiban. A fejlődés útjai Ausztriában, Hollandiában, Magyarországon, Németországban és Svájcban. Bp. FICE Kiadványok, 1993.

Herzog Tamás: A kulturális foglalkoztatás szerepe az életminőség fejlesztésében (p. 67-71.) In: Életminőség-fejlesztő speciális mozgalmak a fogyatékosságügyben. Bp. Veszprémi Ny., 1993.

Kádas György: Miként boldogulnak a kisújszállási intézet neveltjei (p. 140-143.) In: Mozaikok a szociális gondoskodás hazai történetéből, I-III. Bp., SzMA 1. köt.,1993.

Kemény Ferenc: Fogyatékosság - rehabilitáció. A rehabilitáció fogalomköre (p. 134-149.) In: Gondozás. [Szerk.]: Balog Miklósné. Bp. Labora, 1993.

Kováts L. György: "A hallássérültek szociális helyzete Magyarországon." Egy tanácskozás margójára = Szociális Munka 5. 1993. 2. (122-137.)

Kullmann Lajos: Gondolatok az életminőség értelmezéséről (p. 5-17.) In: Életminőség-fejlesztő speciális mozgalmak a fogyatékosságügyben. Bp. Veszprémi Ny., 1993.

Nagy Attila: A könyvtár szociális funkciója = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2. 1993. nov. (65-68.)

Nádori László: Értelmi fogyatékosok testnevelését és sportját vizsgáló kutatások (p. 21-27.) In: Életminőség-fejlesztő speciális mozgalmak a fogyatékosságügyben. Bp. Veszprémi Ny., 1993.

Pető Zoltán: Betegség, szabadidő, rehabilitáció (p. 55-67.) In: Társadalmi idő - szabadidő címen a Magyar Szabadidő Társaság által 1992. április 24-25-én rendezett konferencia tanulmányai. [Szerk.]: Falussy Béla. Bp. KSH, 1993.

Russel, Philippa: Az 1989-es Angol Gyermekvédelmi Törvény a fogyatékos és rokkant gyerekek jogairól = Család, Gyermek, Ifjúság 2. 1993. 1-2. (40-42.)

Sáhó Erzsébet: Az egészségügyi és szociális intézmények kapcsolatai az idősek és fogyatékosok szociális gondozásában (p. 45-58.) In: A kórházi Szociális Munka alapjai. [Szerk.]: Boda Józsefné - Váradi Józsefné. Bp. Szoc.-Munka Alapítv., 1993.

Sáhó Erzsébet: Szociális gondozás. /Szociális szervezők számára/. Bp., Veszprémi Ny., 1993. 146 p. /A Szociális Munka Alapítvány kiadványai, 1./

Tegyey Jenő: A fogyatékosok szociális problémái (p. 129-139.) In: Mozaikok a szociális gondoskodás hazai történetéből, I-III. Bp., SzMA 1. köt.1993.

Teleki Pál: Egyéni bánásmód a rokkantgondozásban (p. 117-125.) In: Mozaikok a szociális gondoskodás hazai történetéből, I-III. Bp., SzMA 1. köt.1993.

Varga Zsolt: Állam és gyermek. Riportkönyv a család-, gyermek- és ifjúságvédelemről. [Előszó]: Varga Zsolt. Lakitelek, Antológia, 1993. 119 p. Riportok, interjúk, portrék, tudósítások a család,- gyermek- és ifjúságvédelem témakörében

Vincze Sándor: A cigány gyermekek nevelése, oktatása Jász-Nagykun-Szolnok megyében = Magyar Közigazgatás 43. 1993. 7. (419-426.)

Vitkay Lászlóné: Vakok általános iskolája és a sport (p. 323-327.) In: "Sport és életmód". II. Országos Sporttudományos Kongresszus. Program és előadás kivonatok. 1993. augusztus 30. - szeptember 1. [Szerk.]: Makkár Márta. Bp., 1993. 2. köt.

Életminőség-fejlesztő speciális mozgalmak a fogyatékosságügyben. [Összeáll.]: Göllesz Viktor. [Közread. a] SzMA. Bp., Veszprémi Ny., 1993. 124 p. Bibliogr. tanulmányonként /A Szociális Munka Alapítvány kiadványai, 9./

Gondozás. [Szerk.]: Balog Miklósné. Bp., Labora, 1993. 176 p. /Szociális segítő/

A MOTIVÁCIÓ Mozgássérülteket Segítő Alapítvány tevékenységéről = Esély 1993. 5. (125-127.)

A nehezen kezelhető gyermekek. POS. [Szerk.]: Ehrat, Fredi - Mattmüller-Frick, Felix. [Ford.]: Huba Judit. 2. kiad Bp., Gondolat Kvk. - Talentum, 1993. 167 p.

Petrin László: Velük ki törődik? Az értelmi fogyatékosok egészségnevelésének kezdetei. = Egészségnevelés 34. 1993. 1. (31-32.)

Pócz Gáborné: Az önálló életre való felkészítés helyzete Vas megyében az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók általános iskoláiban = Fejlesztő pedagógia 1993. 3. (22-27.)

Hatos Gyula: Gondolatok az értelmileg akadályozottak nevelésének és képzésének jövőjéről = Gyógypedagógiai szemle 21. 1993. 2. (104-109.)