Gyermek,- és családgondozás, 2003-2004


1990-1992 1993-1994 1995-1996 1997-1998

1999-2000 2001-2002 2005-2008
2003

Abrudbányai Tímea - Katics Szilvia - Pesty Tamás - Tüski Anna: Családok átmeneti otthonai Hollandiában = Kapocs 2. 2003. 3. (30-37.)

Herman, Judith Lewis: Trauma és gyógyulás. Az erőszak hatása a családon belüli bántalmazástól a politikai terrorig. [Ford.]: Kuszig Gábor – Kulcsár Zsuzsanna. Bp., Háttér - Kávé Kiadó, 2003. 345 p. Bibliogr. jegyz. /Tűz-hely könyvek/

Szikulai István: Beszámoló a gyermekvédelmi rendszerből nagykorúságuk után kikerült fiatal felnőttek utánkövetéses vizsgálatáról = Kapocs 2. 2003. 2. (22-32.)

Maros Katalin - Tóth Olga: Az iskolai gyermekvédelem helyzetének vizsgálata Magyarországon = Háló 9. 2003. 6-7. (14-15.) Teljes szöveg

Büki Péter: Gyermekvédelem - válaszútnál = Fejlesztő pedagógia, 14. 2003. 4-5. (23-24.)

Büki Péter - Szollár Zsuzsanna: Mai magyar gyermekvédelem = Fejlesztő pedagógia, 14. 2003. 4-5. (4-11.)

Jenei Károly: Rendőri ifjúságvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén megyében = Belügyi Szemle 51. 2003. 7-8. 173-181 p.

Herczog Mária: Gyermekvédelem és családtámogatás? = Család, gyermek, ifjúság, 12. 2003. 6.  (4-5.)

Herczog Mária: Szemtől szemben a problémákkal és a lehetséges megoldásokkal (p.13-35.) In: Megbékélés és jóvátétel. Kézikönyv a helyreállító igazságszolgáltatásról. [Szerk.]: Herczog Mária. Bp., 2003. 270. p.

Dakó-Maros Katalin: Fejlesztő pedagógia a gyermekvédelem szolgálatában = Fejlesztő pedagógia 14. 2003. 4-5. (29-36.) 
 
Both Emőke: Bűnözés és gyermekvédelem = Család, gyermek, ifjúság, 12. 2003. 4. (5-12.) 

Both Éva - Békés Zoltán: A fővárosi gyermekvédelmi szakellátás 2001-ben = Kapocs 2. 2003. 1. (34-47.)

Eszik Zoltán: A kritikus helyzetű kiskorúak problémáinak kezelése. Egy kutatás tapasztalataiból = Háló 9. 2003. 10. (4-8.)

Gáspár Károly: A gyermekvédelem helyzete Magyarországon 2000 (p.409-418.) In: Ifjú-kór 2. Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekről, az ifjúságot fenyegető veszélyekről, drogfogyasztásról, a kezelési lehetőségekről, a segítőkről. [Szerk.]: Kapócs Imre - Maár Márton - Szabadka Péter. Bp. OKKER, 2003. 623. p.

Gáspár Károly: Gyermekvédelmi és gyámügyi kézikönyv. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a törvényhez kapcsolódó végrehajtási jogszabályok alkalmazói részére : a törvényt módosító 2002. évi IX. törvénnyel és a 2003. évi IV. törvénnyel, valamint a módosított végrehajtási jogszabályokkal egybeszerkesztett változat.Budapest : KJK-Kerszöv, 2003. 210, [1] p

Kézikönyv a szociális intézményekben dolgozók számára, 2003. [Szerk.]: Fialla Marianna - Gaál Mária - Guba Ildikó - Kártyás Irén - Naszvadi Tibor - Vajdovics Viktória. [Közread. a] Menhely Alapítvány. Bp., 2003. 124. p.

Balikó Márta: Az elhelyezési tárgyalás - a gyermek sorsrendezésének fóruma = Család, gyermek, ifjúság 12. 2003. 5. (22, 23-29.) Teljes szöveg

Beőthy-Fehér László: A mentális megtisztulás esélye = Család, gyermek, ifjúság 12. 2003. 5. (5, 6-15.)

Zenz, W. M.: A beavatkozás dilemmái gyermek-elhanyagolási ügyekben = Család, gyermek, ifjúság 12. 2003. 3. (20-23 old.) Teljes szöveg

A szociális, gyermekvédelmi és gyermek jóléti ellátások állami finanszírozásáról = Család, gyermek, ifjúság 12. 2003. 3. (40.)

Szöllősi Gábor: A gyermekvédelmi probléma, mint társadalmi konstrukció = Esély 14. 2003. 2. (75-95.) Teljes szöveg

Csepeli Ágota: Ügymenetmodell és iratmintatár. A gyermekvédelmi és gyámügyi szakemberek számára Budapest, KJK-Kerszöv, 2003. 293 p.

Tamás Erzsébet: A családon belüli erőszakról - csendesebb, szentségtörő módon = Esély 14. 2003. 3. (111-121.)

Fehérné Mészáros Ágnes: Iskolaérettség - iskolaéretlenség. A gyermekotthonokban élő gyerekek iskolaérettségi vizsgálatának tapasztalatai az 1997-2001 közötti időszakban = Kapocs 2. 2003. 1. (56-60.)

Vida Zsuzsanna: Nevelőszülőnél élő gyermekek kapcsolattartása = Kapocs 2. 2003. 2. (50-52.)

Oláh Anna: Gyermekbántalmazás a családban 1-2 = Világunk 5. 2003. 1.,2-3. (15-16.,42.)

Bódi Ferenc: Gyermekszegénység, jövőtlenség, instabilitás = A Falu 18. 2003. 4. (81-89.)


2004

Horváth Izidorné - Lazáry Györgyné - Vass Péter: Szociális alapismeretek. Segédanyag a szociális alapvizsgához. Bp., NCsSzI, 2004. 243 p. Bibliogr. p. 239-243. és tanulm.

Horváth Margit: "Hol jár az isten?" = Amaro Drom 14-15. 2004-2005. 12-1. (9-11.) Teljes szöveg

Mozaik. Válogatott tanulmányok a szociális és családsegítő tevékenység köréből. (Szerk.): Buchholzné Szombathy Mária. Budapest, Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Tanszék, Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, 2004.  2. köt. köt 475. p.  köt. 290. p.

Papp Győző - Lovász Zsuzsanna: Családvédelem, családgondozás. Segédanyag a szociális szakvizsgához. Bp., NCsSzI, 2004. 221 p.

Radoszáv Miklós: Amiről már tudunk, de még nem tudjuk elég jól… = Esély 15. 2004. 3. (129-130.) Teljes szöveg

Teleki Béla: Családok és csoportok szociális segítése. Kecskemét, Korda Kiadó, 2004. 128. p. Bibliogr. fejezetek végén /Szociális Füzetek, 2./

Virág György: Bevezetés a családi erőszak kutatásához (p. 45-72.) In: Kriminológiai tanulmányok, 41. [Szerk.]: Irk Ferenc. Bp. Orsz. Kriminológiai Int., 2004. 338. p.

Vallasek Magdolna Márta: Családvédelem, gyermek, munkajog = Korunk 14. 2004. 3. (51-56.) Teljes szöveg 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.[Budapest] OKKER K., 2004. 247 p.

Aros Adrienn: Iskolai gyermekvédelem a kilencvenes években = Új Pedagógiai Szemle 54. 2004. 7-8. (244-246.) Teljes szöveg

Bugarszky Zsolt: A szociális szolgáltatások újjászületése Magyarországon = Esély 15. 2004. 4. (100-110.) Teljes szöveg

Büki Péter - Szollár Zsuzsanna: "Az iszonyat délutánja" Fóton = Fordulópont 6. 2004. 3. (34-46.)

Büki Péter - Szollár Zsuzsanna: Speciális szükséglet? Töprengések a gyermekvédelemről. Budapest, magánkiad, 2004. 235. p.

Otti Ernőné - Mitták Tünde - Herczegh Ágnes: Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek sorsának utánkövetéses vizsgálata = Család, Gyermek, Ifjúság 13. 2004. 4. (20-27.) Teljes szöveg

Medveczky Rita: A gyermekvédelem aktuális helyzetéről és az intézmények közötti kommunikációról = Háló 10. 2004. 10.  (15-17.) Teljes szöveg 

Dobszay János: Pénzhiányos gyermekvédelem: örökké késésben = HVG,  26. 2004. 29.(1312.) (116-117.)

Gyermekvédelmi szakellátás. Segédanyag a szociális szakvizsgához / szerk. Domszky András [közread. a] Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. Budapest, NCsSzI, 2004. 282 p

Reiderné Bánki Erika - Filó Erika - Katonáné - Pehr Erika: Gyermekvédelem, gyámügy = Családi jog  2.  2004.  1. (37-39.) 

Rózsás Eszter: A gyermekvédelem rendszere = Jura 10.  2004.  2. (140-151.)

Szikulai István: A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései – egy lehetséges szakmai stratégia lépései = Kapocs 3.  2004. 5. (58-64.) 

Molnár Katalin: A rendvédelmi munka társadalmi beágyazottsága. Tudományos konferencia. 2003. november 11-12. Bp., Rendőrtiszti Főiskola Társadalomtud. Tansz., 2004. 168. p. Bibliogr. tanulmányonként

Szilas György: Hátrányos helyzetű gyermekek a Józsefvárosban. Áttekintés és esettanulmány (p. 31-49.) In: Kihívások és válaszok az általános iskolában. [Szerk.]: Szontagh Pál. Bp. Pont - Ikerhold, 2004. 85,[2] p.

Takács Imre: A családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatok 2002. évi fontosabb adatai = Háló 10. 2004. 11. (9-12.)

Javítóintézet, család, gyermekvédelem (Szerk: Papházi Tibor) Budapest, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 2004. 239. p.

Mervay Miklós: A szekták a gyermekvédelem szempontjából Bp., Jel, 2004. 159. p.

Bányai Emőke: Intenzív családmegtartó szolgáltatások = Család, gyermek, ifjúság 13. 2004. 6. (6-21.) Teljes szöveg

Híres Angéla - Schmidtné Buda Andrea: A gyermekvédelmi szolgáltatások kiépítése Pesterzsébeten = Család, gyermek, ifjúság 2004. 6.  (36, 37-45.)

Szotyori Nagy Viktória: A gyermekbántalmazás megelőzésének világnapja - november 19. = Család, gyermek, ifjúság 13. 2004. 6. (59-60.)

Domokosné Balogh Ildikó: Gyermekvédelmi sikertörténet. Lidike sorsrendezése = Család, gyermek, ifjúság  13. 2004. 5. (14-25.)

Beőthy-Fehér László: Kimenet-szabályozás = Család, gyermek, ifjúság 13. 2004. 5. (26-30.) Teljes szöveg

Gáspár Károly: Gyermekvédelmi és gyámügyi kézikönyv a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a törvényhez kapcsolódó végrehajtási jogszabályok alkalmazói részére a törvényt módosító 2002. évi IX. törvénnyel és a 2003. évi IV. törvénnyel, valamint a módosított végrehajtási jogszabályokkal egybeszerkesztett változat Átd. kiad: Budapest : KJK-Kerszöv, 2004. 213 p.

Herczog Mária: Családgondozás komolyan = Család, gyermek, ifjúság 13. 2004. 4. (4-5.)

Herczog Mária: Gyermekvédelmi kézikönyv Utánny. Budapest : KJK-Kerszöv, 2004.287 p.

Hauptman Ágnes: A szabadidő-szervezés lehetőségei a szociális munkában egy nyári tábor során = Család, gyermek, ifjúság 13. 2004. 4. (6-19.)

Kravalik Zsuzsa: Együttműködés a gyermekvédelmi igazgatásban = Család, gyermek, ifjúság 13. 2004. 4. (28-34.) Teljes szöveg

Kiss Anna: Gondolatok a szülő által elkövetett gondatlan emberölésről Kosztolányi Dezső Fürdés című novellája alapján = Család, gyermek, ifjúság 13. 2004. 3. (44-49.) Teljes szöveg

Mervay Miklós: A szekták a gyermekvédelem szempontjából. Budapest, Jel, cop. 2004. 159 p

Molnár László: Az értékelés szükségessége = Család, gyermek, ifjúság 13. 2004. 2. (4.)

Bolyky Orsolya: Gyermekvédelem másképpen: a gyermekkórházak látogatási (t)rendje = Család, gyermek, ifjúság 13. 2004. 2. (23-28.) Teljes szöveg

Herczog Mária: Bűnösök és büntetések = Család, gyermek, ifjúság 13. 2004. 1. (4-5.)

Hosszúné Bakos Barbara: Gyermekvédelem (p. 394-407.) In: Mit? Kinek? Hogyan? A Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége által szervezett Vezetőtanítók, tanárok II. Országos Módszertani konferenciájának előadásai. Baja, 2004. október 8-9. Baja, Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége, 2004.

Thorfinn, Helena: Gyermekek, etika, média = Család, gyermek, ifjúság 13. 2004. 1. (11-20.)

Rácz Andrea- Szombathelyi Szilvia: A magyar gyermekvédelmi rendszer = Kapocs 2004. 6. (34-43.)

Zsámbéki Eszter: A lakásotthonokban élő gyermekek helyzete = Család, Gyermek, Ifjúság 13. 2004. 2. (5-19.)

Otti Ernőné - Mitták Tünde - Herczegh Ágnes: Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek sorsának utánkövetéses vizsgálata = Család, Gyermek, Ifjúság 13. 2004. 4. (20-27.) Teljes szöveg

Figula Erika: Az iskolai erőszak jelenségének feltárása, a tanulók érintettségének, szerepviselkedésének elemzése egy vizsgálat tükrében = Alkalmazott Pszichológia 6. 2004. 4. (19-35.)

Révész György: Szülői bánásmód - gyermekbántalmazás. Bp., Új Mandátum Kvk., 2004. 141 p. Bibliogr. p. 131-141. /Szöveg és lélek, 5./

Gyermekes családok. A rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb vesztesei. A családpolitikai intézkedések hatása a jövedelmi helyzetre és a gyermekszegénységre 1990-től 2002-ig = Család, Gyermek, Ifjúság 13. 2004. 6. (22-31.)

Darvas Ágnes - Tausz Katalin: Gyermekszegénység és társadalmi kirekesztődés = Kapocs 3. 2004. 1. (2-10.)

Somlai Péter - Virág György - Tamási Erzsébet - Herczog Mária: Fórum. Erőszak a családban = Fundamentum 8. 2004. 3. (69-85.)