Gyermek,- és családgondozás, 1990-1992


1993-1994 1995-1996 1997-1998 1999-2000

2001-2002 2003-2004 2005-2008
1990

Balogh András - Bujdos László - Komlósi Ákos - Korányi István - Várhegyi György: Boldog gyermekkor? Szemelvények a gyermekvédelem területéről. [Vál.]: Hajdú Alajosné. Bp., Tankvk., 1990. 126 p.

Gayer Gyuláné: Családok - stratégiák 1988-1989. /Háttértanulmány a "Jóléti Szolgálat" előkészítéséhez/ (p. 88-125.) In: A munkanélküliség társadalmi kérdései. [Szerk.]: Török Tivadarné. Bp. Orsz. Alkohol.Int., 1990. 142,[2]. p.

Komlósi Ákos: A gyermekvédelem megújításának próbálkozásai a pécsi Nevelési Központban (p. 66-87.) In: Balogh András - Bujdos László - Komlósi Ákos - Korányi István - Várhegyi György: Boldog gyermekkor? Szemelvények a gyermekvédelem területéről. Bp. Tankvk., 1990. 126. p.

Rátay Csaba: Családgondozói tanfolyam Zemplénben. /1988./ = Szociális munka. 2. 1990. 4. (282-295.)

Rozgonyi Ibolya: Gyermekvédelem a 20-as években F. E. Dzerzsinszkij és a gyerekek = Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis, 1990. 339-346. p.
 
Veczkó József: A gyermekvédelem pszichológiai és pedagógiai alapjai Budapest, Tankönyvkiadó, 1990. 313. p.

Gergely Ferenc: A magyar gyermekvédelem válogatott bibliográfiája: 1966-1988 [közread. az OIK Gyermek- és Ifjúságvédelmi, Felügyeleti és Továbbképzési Önálló Osztály]. Budapest, Perfector, 1990.95, [1] p.

Sándor Anikó: Szüld meg és add örökbe!? 1-2 = 168 óra 2. 1990. 19., 20. (14-15.,8-9.)

Révész Sándor: A nevelőotthon és a rendőrség 1-2. r. = Beszélő. Új foly. 1. 1990. 2., 3., 4., 5. (14-15., 12-13., 14-15., 16-17.)

Füzesi Zsuzsanna - Tistyán László - Tahin Tamás: Egészségesnek maradni. Lehetőség vagy utópia? = Egészségnevelés 31. 1990. 1. (15-16.)

Hevényi Attila: A fiatalkorú bűnelkövetőkkel való foglalkozás – a nemzetközi előírások tükrében = Börtönügyi Szemle 9. 1990. 4. (23-28.)

Kardos Attiláné: Felkészülés a fiatalkorúak szabadítására = Börtönügyi Szemle 9. 1990. 2. (37-42.)

Hazai Istvánné - Csókay László: Állami gondozott gyermekek és fiatalok iskoláztatásának helyzete = Gyermek- Ifjúságvédelem 9. 1990. 32. (10-18.)

Strausz Györgyné: A fővárosi gyermekotthoni nevelés jelenlegi formái; új törekvések és kísérletek a gyermekek hatékonyabb reszocializációja érdekében = Budapesti Nevelő 29. 1993. 2. (45-58.)

Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből. Közlemények, 51. [Szerk.]: Kóti János. Bp., 1990. 218 p. /Tanulm., cikkek a főv. gyermekvéd. köréből. Közlem, 51./


1991

Gayer Gyuláné: A Zöldkereszt a "produktív" szociálpolitikai koncepció része (p. 11-38.) In: Család és alkohol. [Szerk.]: Török Tivadarné. Bp. Rákos Mezeje Szolg. Print Kft., 1991. 212, [4] p.

Goldschmidt Dénes: Családvédelem - családsegítés (p. 109-120.) In: Család és alkohol. [Szerk.]: Török Tivadarné. Bp. Rákos Mezeje Szolg. Print Kft., 1991. 212, [4]. p.

Család és alkohol. [Szerk.]: Török Tivadarné. [Összeáll.]: Gayer Gyuláné. [Előszó]: Gayer Gyuláné. [Közread. a] Orsz. Alkohol.Int. Bp., Rákos Mezeje Szolg. Print Kft., 1991. 212, [4] p. /Alkohol. Füz., 12./

Kerezsi Klára: Veszélyeztetett gyermekek védelme Maryland államban = Gyermek- és ifjúságvédelem 35-36. 1991. (81-89.)

Dér Mária: Arcképvázlat = Kritika 20. 1991. 2. (26-28.)

Szendrák Dóra: Új utak és lehetőségek: krízisintervenció a gyermek- és ifjúságvédelemben = Szociális munka. 3. 1991. 1. (14-22.)

Bácskai Lajos: Területi gyermekvédelem. = Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből. 56. 1991. (31-39.)

Drosztmérné Kánnai Magdolna - Réthy Katalin: Az 1990. évi fővárosi beáramlás néhány jellemző vonása = Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből. 55. 1991. (161-189.)

Hargitai Zsuzsa - Lehoczki Jánosné - Strausz Györgyné: A fővárosi gyermekotthoni nevelés jelenlegi formái, új törekvések és kísérletek a gyermekek hatékonyabb reszocializációjának érdekében = Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből. 55. 1991. (9-39.)

Ihász Márta: Tájékoztató a fővárosi gyermek- és ifjúságvédelem struktúrájáról = Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből. 56. 1991. (7-29.)

Gergely Ferenc: Politikai rendszerváltás – társadalmi gyermekvédelem 1989-1991 = Gyermek- és ifjúságvédelem 10. 1991. 2. (71-78.)

Ranschburg Jenő: Magyar gyereknek lenni = Népszabadság 49. 1991. 121. (25.)

Vidáné Nagy Emese: Gyermekvédelemről a pedagógusok körében végzett vizsgálat nyomán = Módszertani Közlemények 31. 1991. 2. (71-75.)

Talyigás Katalin: A gyermekvédelem új helyzetéről = Gyermek- és ifjúságvédelem 10. 1991. 1. (28-33.)

Gyermekek a jognak asztalánál :  a hatályos magyar jogszabályok kritikai elemzése : A Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény előírásai alapján és javaslatok az A Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény magyar jogrendbe illesztésére : törvényjavaslat a gyermek- és ifjúságvédelmi gondoskodásról /szerk. Papp György, Vilusz Antónia. Budapest , [S.n.], 1991. 167, [1] p

Kallódó gyermekek. [Ifjúságvédelmi tanárok tanfolyamán elhangzott előadások] / [szerk. Mojzesné Székely Katalin]. Debrecen, Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet, 1991. 147 p /Módszertani segédanyagok/

Vita a gyermekek jogairól, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi gondoskodásról szóló törvénytervezetről ; Az antiszociális fejlődésirányú fiatalok oktatásának kérdései / [Szerk. Kerezsi Klára].Budapest, Magyar Kriminológiai Társaság, 1991.207 p. (Kriminológiai közlemények, 40-41.)

Kozma Ferenc: Eredmények és gondok a gyermek- és ifjúságvédelemben = Magyar Közigazgatás 41. 1991. 2. (181-185.)

Kovács Judit: Kifosztott anyák, megmentett gyerekek? Beszélgetés Hanák Katalin szociológussal = Magyar Nemzet 54. 1991. 135. (jún. 11.). (10.)

Elekes Zsuzsa: Vizsgálat a magyarországi drogfogyasztók néhány csoportja körében = Alkohológia 22. 1991. 1-2. (1-55.)

Hanák Katalin: Állami gondozott csecsemők Pest megyében = Esély 3. 1991. 4. (12-39.)

Ferge Zsuzsa - Szalai Júlia: Néhány adatsor a gyermekek helyzetéről = Esély 3. 1991. 4. (149-157.)

Boócné Sáfár Gyöngyi: A csecsemőhalálozás társadalmi vonatkozásai = Esély 3. 1991. 4. (40-49.)

Dér Mária: Szövőlány cukros ételekről álmodik. Adalékok a hajléktalanság kialakulásának folyamatához = Kritika 29. 1991. 3. (14-16.)

Bognár Mária: Szociális szolgáltatások az Amerikai Egyesült Államok iskoláiban = Új Pedagógiai Szemle 41. 1991. 4. (67-77.)

Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből. Közlemények, 54.[Szerk.]: Molnár László. 1991. 204 p. /Tanulm., cikkek a főv. gyermekvéd. köréből. Közlem, 54./


1992

Csáky László: Gyermekváros? Preventív családvédelmi központ? /Beszélgetés a Fóti Gyermekváros igazgatójával./ [Riporter:] K[ocsis] J[ózsef] = Embernevelés 4. 1992. 3-4. (48-56.)

Levendel László: Emberség. Emberkép. /Tanulmánykötet/. Budakeszi, "Egészség" Alkoholmentes Rehab. Egy., 1992. 224 p.

Németh Teodóra: Szociálpolitikai célok, törvények és intézmények történeti áttekintése a családvédelem szempontjából = Szociális  munka  4. 1992. 3. (168-180.)

Papp Zsuzsa: Családtámogatás Nyugat-Európában. [Előszó]: Bene Béla. [Közread. a] Népj. Min. Család-, Gyermek- és Ifjúságpol. Főoszt. Bp., ny. n. soksz., 1992. 237 p.

Teleki Béla: Sürgető feladat. Családpedagógiai gondolatok. Debrecen, Forrás Egyesület, 1992. 172 p. /Forrás kvek/

Vég Katalin: A Burattino - egy új típusú iskola és családsegítő hálózat fejlesztési alternatívája = Új Pedagógai Szemle. 42. 1992. 6. (81-93.)

Gyerekek, szülők, pszichológusok. [Szerk.]: Feuer Mária - Popper Péter. Bp., Akadémiai K., 1992. 373 p. /Pedag. Műhely, 9./

Kerezsi Klára: A gyermekek elleni erőszak = Tantusz 47. 1992. 3. (8-9.)

Miksa Lajos: Burattino Alapítványi Iskola Csepelen = Köznevelés 48. 1992. 5. (8-9.)

Miksa Lajos: Cigánygyerekek baranyai kis falvakban = Köznevelés 48. 1992. 10-11. (16-17.)

Rácz József: Drogfogyasztás és kultúra = Kritika 30. 1992. 6. (13-14.)

Tájékoztató a család, gyermek- és ifjúságvédelemről. 1991. év. [Előszó]: Bene Béla. [Közread. a] Népj. Min. Család-, Gyermek- és Ifjúságpol. Főoszt. Bp., Népjóléti Minisztérium, 1992. 328. p.

Nádasiné Nemes Erzsébet: Gyermekvédelem; Hátrányos helyzetek egy kísérlet tükrében = Szociális munka 4. 1992. 4. (272-283.).

Gergely Ferenc: A magyar társadalmi gyermekvédelem múltjának néhány jelentős vonása (1867-1948) = Társadalomkutatás 10. 1992. 2-3. (87-96.)

Bokorné Szegő Hanna: A gyermek védelme a nemzetközi jogban = Acta humana 9. 1992. (3-15. )

Százdi Antal: Iskolai gyermekvédelem Csepelen = Budapesti nevelő 28. 1992. 4. (23-32.)

Bene Béla: „Mi a családvédelem egységét tűztük ki a zászlónkra.” Beszélgetés ... a Népjóléti Minisztérium Család-, Gyermek- és Ifjúságpolitikai főosztályának vezetőjével. [Riporter:] Bokor Judit. = Család, gyermek, ifjúság 1. 1992. 1-2. (3-6.)

Dobó Attila: Nem lehet rivalizálás kérdése a hazai gyermekvédelem. = Család, gyermek, ifjúság. 1. [1992. 3-4. (6-9.)

Herzog Mária - Máté János - Somorjai Ildikó: "A gyerek érdekében nem történt semmi." /Beszélgetés a Pest Megyei Szociális Módszertani Központ munkatársaival./ [Riporter:] Lévai Katalin. = Esély 3. 1992. 2. (87-94.)

Pomogyi László: A polgári kori szegényügyi igazgatás alapintézménye: a községi illetőség. /2./ = Esély 3. 1992. 5. (117-128.)

Pájer Imre: A Csornai Gyermekmenhely Egyesület alapítása. = Honismeret 20. 1992. 3. (77-79.)

Rókusfalvy Pál: A gyermek csak az igazság légkörében tud egészségesen fejlődni. Beszélgetés a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratóriumának elnökével. [Riporter:] P. Kovács Imre = Köznevelés 48. 1992. 33. (4-5.)

Együd János: Szolgálattal, alázattal. /A család-, gyermek- és ifjúságvédelem helyzete megyénkben = Pedagógiai műhely / Nyíregyháza. 18. 1992. 4. (14-24.)

Gáspár Károly: Fővárosi helyzetkép a gyermekotthonokról = Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből. 59. 1992. (141-153.)

Lévai Katalin: Sok bába közt a gyermekvédelem... = Beszélő 1992. 4. Jan. 25. (36.)

Gyermek- és családvédelmi szöveggyűjtemény az óvóképző főiskolák hallgatói számára (Szerk.): Szemán Józsefné - Molnár Endréné. Hajdúböszörmény, Hajdúböszörményi Óvók. Főisk., 1992. 242. p. /Kézirat/

Tanulmányok a fővárosi gyermek- és ifjúságvédelem helyzetéről, elképzelések a továbbfejlesztés lehetőségeiről / [közread. a] Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztálya Budapest : Budapest. Fővárosi Önkormányzat. Főpolgármesteri Hivatal, 1992. 142, [6] p.

A szociális, egészségügyi, család-gyermek és ifjúságvédelmi ágazatra vonatkozó munkajogi szabályok egységesített szövege és a kollektív szerződéses szabályozás lehetősége / [összeáll. Rábaközi András]; [közread. a] Korszerű Egészségügyért Alapítvány. Budapest, Társadalomkutató Intézet, 1992. 202, [1] p.

Gönczöl Katalin: Bűnözés és bűnmegelőzés Magyarországon a rendszerváltás időszakában = Esély 4. 1992. 1. (42-55.)

Németh Zsolt: Ide mindenki önszántából jön, mert változtatni akar az életén = Család, Gyermek, Ifjúság 1. 1992. 3-4. (43-46.)

Szabó András: Kapocs a Petőfi Csarnokban. Ahogy egy ifjúságsegítő szervezet elindult = Család, Gyermek, Ifjúság 1. 1992. 3-4. (37-39.)

Hanák Katalin: Néhány reflexió a gyermekvédelem rendszerének átalakítási tervére = Család, Gyermek, Ifjúság 1. 1992. 3-4. (1-5.)

Várhalmi Judit: San Marco hercegné nyomdokain... Beszélgetés a Szőlő utcai Fiúnevelő Intézet igazgatónőjével a Jó Pásztor Nővérek visszatérésének alkalmából = Család, Gyermek, Ifjúság 1. 1992. 1-2. (48-49.)

Vincze Mária: A csecsemőotthon és a család kapcsolata = Család, Gyermek, Ifjúság 1. 1992. 1-2. (39-43.)

Szántó Tamás: Itt a Habilitas Szolgáltató Alapítvány..! Az alacsony iskolázottságú fiatalok veszélyeztetettségének, munkanélküliségének megelőzése, csökkentése, társadalmi beilleszkedésük elősegítése = Család, Gyermek, Ifjúság 1. 1992. 1-2. (52-54.)

Mikus Gyula: Mi lesz velük? Az intézeti nevelés még nem szünteti meg a veszélyeztetettséget! Sőt! /Rendhagyó esetelemzések/ = Család, Gyermek, Ifjúság 1. 1992. 1-2. (44-46.)

Farkas Márton: Népességcsökkentő tényező-e a művi vetélés és az orális fogamzásgátlók tartós használata? = Egészségnevelés 33. 1992. 4. (153-156.)

Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből. Közlemények, 60. [Szerk.]: Molnár László - Mikus Gyula. [Összeáll.]: Mikus Gyula - Hartman Katalin - Molnár László - Kisgécziné Szabó Ilona. [Előszó]: Mikus Gyula. Bp., 1992. 205, [1] p. /Tanulm., cikkek a főv. gyermekvéd. köréből. Közlem, 60./