Gyermek,- és családgondozás, 1997-1998


1990-1992 1993-1994 1995-1996 1999-2000

2001-2002 2003-2004 2005-2008
1997

Deák Ferenc: Gyermek – család - társadalom  =  Új Pedagógiai Szemle 47. 1997. 9. (115-118.) Teljes szöveg

Fekete Sándor: Szociálpolitika. Pécs, JPTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézete, 1997. 135. p., Bibliogr. p. 129-132 /Humán szervező - /munkaü./ menedzser sor./

Gergely Ferenc: A magyar gyermekvédelem története /1867-1991/. Bp., Püski K., 1997. 274. p., Bibliogr. jegyz.

Hantos János: A Vöröskereszt társadalmi szerepe. [Közread. a] Labora. Bp., 1997. 126. p. Bibliogr. p.123-126 /Szociális segítő/

Herczog Mária: A gyermekvédelem helyzete egy megyei kutatás tükrében. Általános gyermekvédelmi körkép (p.73-93.) In: Jelentés a gyerekek helyzetéről Magyarországon, 1996. [Szerk.]: Papp György. Bp. Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma, 1997. 128. p.

Herczog Mária: A gyermekvédelem dilemmái. Bp., Pont, 1997. 219. p.

Herczog Mária: Ki védi meg gyermekeinket? = Család, gyermek, ifjúság 6. 1997. 2. (1-2.)

Horváth Izidorné: Szociális munka elmélete. Szociális gondozó és ápoló szakképzés tankönyve. Bp., Inter Techno-H. Kft., 1997. 135. p. Bibliogr. p.133-135

Horváth Józsefné Tóth Borbála: Nyitott Kapu Gyermeklélektani Állomás Balassagyarmaton = Network 1997. 2. (10-12.)

Krémer Balázs: A "politika és a "család" = Mozgó Világ 23. 1997. 12. (43-56.)

Molnár Mária: Hólabda. [Társadalmi problémák és szociálpolitika Magyarországon és Németországban] = Háló 3. 1997. 10. (12-14.)

Pelle József: Hogy a családban maradjon... Beszámoló a MACSOE VI. Országos Konferenciájának a gyermekjóléti szolgáltatással foglalkozó szekcióüléséről = Háló 3. 1997. 5.,6. (5-11.,3-6.)

Szarka Miklós: "Engedjétek hozzám  ...". Család- és házasságsegítés ma = Magyar. Szemle Új foly. 6. 1997. 9-10. (23-33.)

Mozaikok a szociális gondoskodás hazai történetéből, I-III. Bp., SzMA 2. köt. [Összeáll.]: Schiffer Rita., 1997. 169 p. Bibliogr. p. 59-60 /A Szociális Munka Alapítvány kiadványai, 17./

Tanulmányok a szociális munka világából. Szöveggyűjtemény szociális képzésben résztvevőknek és gyakorló szakembereknek. Győr, Széchenyi István Főiskola 1. köt. Veszteségek és kezelésük... Szociális munka középkorúakkal. Szöveggyűjtemény szociális képzésben résztvevőknek és gyakorló szakembereknek. [Szerk.]: Budai István - Somorjai Ildikó. 1997. 185. p.

Tájékoztató a család, gyermek- és ifjúságvédelemről. Budapest, Népjóléti minisztérium, 1997. 60. p.

Az 1997. évi XXXI. törvény  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról = Magyar Közlöny 39. 1997. (2645-2682.)

Az 1997. évi XXXI. törvény  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról = Köznevelés 53. 1997. 24-25. (9-24.)

Az 1997. évi XXXI. törvény  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról = Család, gyermek, ifjúság 6. 1997. 3. (4-46.)

Csendes László: Az ifjúkori bűnözés helyzete = Belügyi Szemle 35. 1997. 10. (27-31.)

Czike Klára: Gyermekvárosok - ma. I-III = Háló 3. 1997. 2. 6.,7-8. (4-6., 6-11.,20-24.)

Czike Klára: Gyermekvárosok = Educatio 6. 1997. 1. (37-47.) Teljes szöveg

Domszky András: Rendszerváltás: végre a gyermekvédelemben is? = Háló 3. 1997. 3. (5-12.) Az 1997. évi gyermekvédelmi törvénytervezetről

Gárdos Éva: Gyermekvédelem (p. 224-227.) In: A gyermekek és az ifjúság helyzete. Tanulmányok. [Szerk.]: Falussy Béla. Bp. KSH NKI, 1997. 261. p.

Gáspár Károly: Törvény a gyermekekről a gyermekekért = A Falu 12. 1997. 2. (69-72.)

Kovács Imre - Nagy Tibor: A kiskorúak sértetté válásának tapasztalatai Jász-Nagykun-Szolnok megyében (1990-1995 között) = Család, Gyermek, Ifjúság 6. 1997. 2. (30-31.)

Novák Mária: A kormány gyermek- és ifjúsági programjáról. Beszélgetés Koncz István címzetes államtitkárral = Köznevelés 53. 1997. 11. (7.)

Purda Zsuzsanna: Az első gyermekvédelmi törvényről = Comitatus 7. 1997. 7-8. (109-120.)

Szabó Márta: A Nógrád megyei gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátás korszerűsítése = Magyar Közigazgatás 47. 1997. 4. (217-222.)

Jelentés a gyerekek helyzetéről Magyarországon, 1996. [Szerk.]: Papp György. Bp., Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma, 1997. 128. p. /Jelentés a gyerekek helyzetéről Magyarországon, 1996./

Az iskolai gyermekvédelem helye a gyermekvédelem rendszerében Budapest, Fővárosi Pedagógiai Intézet, 1997. 30. p.

Deák Ferenc: Gyermekvédelem és reszocializáció = Új pedagógiai szemle, 47. 1997. 9. (124-126.) Teljes szöveg 

Szöllősi Gábor: A gyermekvédelem új szabályairól = Háló 3. 1997. 6. (14-16.) 

Szöllősi Gábor: A reform három sarkalatos pontja = Család, gyermek, ifjúság 6. 1997. 1. (7-11.)

Bölkény Ágota: A gyermekvédelem új szabályairól = Háló  3. 1997.  5.  (15-16.) 

Állam és gyermekvédelem, 1891-1918 = História 19. 1997.  5-6.  (36-39.)

Kerezsi Klára: A gyermekek jogainak védelme = Acta humana 26. 1997. (41-56.)

Katonáné Pehr Erika: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény társadalompolitikai összefüggései = Belügyi szemle [35]. 1997. 10. (99-107.)

Aczél Ágnes - Somorjai Ildikó: Felmérés a nevelőszülőkről = Család, gyermek, ifjúság 6. 1997. 1. (12-15.)

Bányai Emőke: Gyermekjóléti szociális munka Skóciában = Család, gyermek, ifjúság 6. 1997. 6. (32-37.)

Glatz Ferenc: Állam és gyermekvédelem. 1891-1918 = História 19. 1997. 5-6. (36-39.)

Koncz István: A kormány gyermek- és ifjúsági programjáról. Beszélgetés - címzetes államtitkárral. [Riporter:] Novák Mária = Köznevelés 53. 1997. 11. (7. )

Radoszláv Miklós: Törvény a jövőnek. [Riporter:] Pogány Ira = Magyar Hírlap. 30. 1997. 255. (22.)

Durst Judit: Legdrágább kincsünk? = Pannonhalmi szemle 5. 1997. 4. (23-29.)

Mohos Márta: Az Élet, a meg nem született Élet, s a leendő Élet oltalmazása. A szervezett anya- és csecsemővédelem kialakulása Magyarországon = Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. 1997. (99-104.)

Gyermek a történelemben = História 19. 1997. 5-6. 1-66.

Dobó Attila: A magunknak ásott gyermekcsapda = Új Magyarország 7. 1997. 37. 14.

Családjogi és gyermekvédelmi jogszabályok. A Legfelsőbb Bíróság állásfoglalásaival / [szerk. Makai Katalin]. Budapest, Közgazd. és Jogi Kvk., 1997. 490, [1] p.

Márton Edit - Murárik Lászlóné - Strauszné Simonyi Erzsébet: Az iskolai gyermekvédelem helye a gyermekvédelem rendszerében. Budapest, [Fővárosi Pedagógiai Intézet], 1997. 30 p.

Strauszné Simonyi Erzsébet: Gyermek- és ifjúságvédelem [közread. a] Comenius BT. Pécs, Comenius BT, 1997. 152 p.

Sipos Kornél - Vingender István: Droghelyzet Dunakeszi és Göd általános iskolásai körében = Testnevelés és Sporttudomány 28. 1997. 1. (34-41.)

Tenczer Tamás: Veszélyeztetettség és kriminalitás a gyermek- és ifjúkorban = Esély 9. 1997. 3. (76-85.)

Kovács Imre - Nagy Tibor: A kiskorúak sértetté válásának tapasztalatai Jász-Nagykun-Szolnok megyében (1990-1995 között) = Család, Gyermek, Ifjúság 6. 1997. 2. (30-31.)

Margitics Ferenc: Állami gondozott fiatalok iskolaérettsége egy empirikus vizsgálat tükrében = Család, Gyermek, Ifjúság 6. 1997. 6. (17-19.)

Szabó Márta: A Nógrád megyei gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátás korszerűsítése = Magyar Közigazgatás 47. 1997. 4. (217-222.)

Gyermekbántalmazás és következményei Oroszországban. [Összeáll.]: Oláh Judit = Család, Gyermek, Ifjúság 6. 1997. 2. (32-33.)

Buda Béla: Child sexual abuse and sexual violence. East-West Conference. Prága, 1996. szeptember 5-7. [Gyermekekkel szembeni szexuális visszaélés és erőszak...] = "Végeken" 8. 1997. 1. (38-40.)

Védtelen gyerekek = Belügyi Szemle 35. 1997. 10. 7-123.


1998

Bartal Anna Mária: Szociális + föld + program = szociális földprogram? = Valóság 41. 1998. 9. (37-48.)

Herczog Mária: Elmélet és gyakorlat = Család, Gyermek, Ifjúság 7. 1998. 1. (1.)

Lábady Tamás: Családbarát jogalkotás = Vigilia 63. 1998. 2. (88-94) Teljes szöveg

Kapor G. Attila: Süss fel, nap. Családtámogató műhely. Beszámoló egy komplex szolgáltató rendszer működésének tapasztalatairól = Család, Gyermek, Ifjúság 7. 1998. 2. (11-13.)

Kozma Ferenc: A gyermek- és ifjúságvédelem esélyei Fejér megyében = Család, Gyermek, Ifjúság 7. 1998. 1. (2-4.)

Makai Éva: Iskolásügyek egy gyermekjóléti szolgálatnál = Educatio 7. 1998. 4. (784-791.) Teljes szöveg

Nagy N. Péter: A család politikai titkai = Népszabadság 56. 1998. 179. (22-23)

Oláh Ágnes: Egységben az erő, avagy családvédelem haladóknak = Család, Gyermek, Ifjúság 7. 1998. 1. (32-34.)

Teleki Béla: A családpedagógus-képzés szükségessége (p. 239-242.) In: Az emberi erőforrások hasznosítása, fejlesztése Magyarországon és Észak-Dunántúlon. Tudományos konferencia. Székesfehérvár 1997. május 28. [Szerk.]: Hervainé Szabó Gyöngyvér - Szabó Péter. Székesfehérvár. MTA Veszprémi Ter. Bizotts., 1998. 306,[1]. p.

A média hatása a gyermekekre és a fiatalokra. Dobogókő, 1998. [Szerk.]: Gabos Erika. [Közread. a] Nemzetk. Gyermekmentő Szolg. Magy. Egy. Bp., 1999. 198. p. /Kobak, 3./

Szretykó György: Változások a magyar társadalomban /1990-1997/. Szociológiai, politológiai tanulmányok. Bp., Villányi úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány, 1998. 264. p., Bibliogr. p. 257-264 /Villányi úti kvek. Politikatud. sor., 14;10./

Zolnay János - Szondy Tamás: A helyi önkormányzatok szerepe a szociális igazgatásban = A Falu 13. 1998. 2. (79-86.)

Hope in the midst of hardship. The situation of children and families in Hungary. [Remény a megpróbáltatások között. A gyermekek és családok helyzete Magyarországon.] [Összeáll.]: Tennant, Christine S. [Közread. a] Hungarian National Committee for UNESCO. Bp., Aula K., 1998. 428. p.

Ifjúságstatisztikai adattár 1996. [Összeáll.]: Csizmazia Károlyné - Diósi Gáborné - Gárdos Éva - Kamarás Ferenc - Kovács Csaba - Rédei Mária, Keszthelyiné - Kovács Ferencné - Kuti Éva - Eperjesi Erzsébet, Lindnerné. [Közread. a] KSH Társadalomstat. főoszt. Életmód -életkörülmények oszt. Bp., 1998. 339. p. /Ifjúság és társadalom. Ifjúságstat. közlem./

Statisztikai adatok Magyarország 1996. évi egészségügyi és szociális helyzetéről = Népegészségügy 79. 1998. 1. (3-99.)

Pik Katalin: Gyermekvédelem és gyermekmunka - a két szempont első találkozása a századelőn = Esély 9. 1998. 1. (107-119. )

Ruffy Pál: Az állami gyermekvédelem Részlet = Kultúra és Közösség 2. 1998.  3. (127-130.)

Bartók Judit: Családjukból kiemelt gyerekek Finnországban. A bentlakásos gyermekjóléti intézmények rendszere = Család, gyermek, ifjúság 7. 1998. 6. (17-20. )

Borbély Sjoukje: Anyaotthonok. A korai gyermekvédelem új lehetőségei és határai, különös tekintettel az anyaotthonokra = Család, gyermek, ifjúság 7. 1998. 4. (3-10. )

Incze Gabriella: A párbeszéd érdekében = Család, gyermek, ifjúság 7. 1998. 1. (24-27.)

Kovács Ágnes: Anyák és gyermekek a gyermekvédelemben = Család, gyermek, ifjúság 7. 1998. 6. (4-10.)

Makai Éva: Gyermekvédelem az iskolai pedagógiai programban = Család, gyermek, ifjúság 7. 1998. 6. (11-15.)

Somlai, Péter: Children of the changeover = The Hungarian quarterly 150. 1998. (90-100.)

Koncz István: "Gyermek nem eshet ki a családjából csak azért, mert szegény." Négyszemközt - ifjúságpolitikáért felelős államtitkárral. [Riporter:] Gazsó L. Ferenc = Magyar Hírlap 31. 1998. 26. (9. )

Csepeli Ágota: A gyermekvédelmi törvény hatályosulása Budapest fővárosban = Magyar közigazgatás 48. 1998. 12. (735-740.)

Rudlof Tibor - Juhász János: Az intézményi gyermeknevelés megújulása Komárom-Esztergom megyében = Magyar közigazgatás 48. 1998. 10. (634-637.)

Varsányi Gyula: Halál gombnyomásra = Népszabadság 56. 1998. 32. (18-19. )

Filó Erika - Katonáné Pehr Erika: Gyermekvédelem, gyámügy Budapest, HVG-ORAC, 1998. 280. p. Az iskolai gyermekvédelem helye a gyermekvédelem rendszerében Budapest, Fővárosi pedagógiai Intézet, 1998. 30. p.

Katonáné Pehr Erika: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló [1997. évi XXXI.] törvény társadalompolitikai összefüggései = Belügyi Szemle 1998. 10. (99-107.)

Sullerné Polgár Márta: Egy gyermekvédelmi rendszer fejlesztése = Család, gyermek, ifjúság 7. 1998. 3. (17-21.)

Büki Péter: Még mindig csak rúgkapálunk? = Család, gyermek, ifjúság 1998. 3. (2-7.)

Pákozdiné Kenderessy Katalin: Egy gyermekvédelmi intézmény "lebontása" = Család, gyermek, ifjúság 7. 1998. 2. (14-16.)

Mikus Gyula: Pillanatképek = Család, gyermek, ifjúság 7. 1998. 1.(19-20.)

Gáspár Károly: "Segitség-győztünk!" = Család, gyermek, ifjúság 7. 1998. 3.(1-3.)

Pelle János: Abortusz és örökbefogadás = Élet és irodalom 1998. 43. 10.23. (2.) Teljes szöveg

Krémer Balázs: A politika és a család = Mozgó Világ 24. 1998. 12. (43.)

"A tettetésnek minden mesterségeiben jártasok..." : koldusok, csavargók, veszélyeztetett gyerekek a modernkori Magyarországon / szerk. Léderer Pál, Tenczer Tamás, Ulicska László ; [a bevezetőt írta Gyáni Gábor]Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 1998. 325 p /Nagyítás /

Nagy Krisztina: Családsegítés és szociális munka egy budapesti gyermekotthonban = Szociális Munka 10. 1998. 3. (198-203.)

Gyöngyösi Anikó: Örökkévalóság ideiglenesen. Örökbefogadás, nevelőszülők = Amaro Drom 8. 1998. 10. (16-17.)

"Ne játszd meg magad!". Szexuális visszaélés gyermekekkel szemben. [Ford.]: Ungváry Renáta, W. = Család, Gyermek, Ifjúság 7. 1998. 4. (29-31.)

Tenczer Tamás: A bírónak nincs videója. Szexuálisan bántalmazott gyermekek az igazságszolgáltatás épületében = Család, Gyermek, Ifjúság 7. 1998. 1. (8-12.)

Puskás Gyöngyi: Gyermekek elleni abúzus prevenciója. Belgiumi tapasztalatok = Család, Gyermek, Ifjúság 7. 1998. 1. (13-14.)

Morvai Krisztina: Terror a családban. A feleségbántalmazás és a jog. Bp., Kossuth Kvk., 1998. 308 p.